Arama

Meymune (ra)'den anlatıldığına göre, Yevm-i nahrde tekbir getirir, kadınlar da Eban İbnu Osman'ın arkasından tekbir getirirlerdir.

Buhari, İydeyn 12
Teşrik Günlerinde Tekbir | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Meymune

Biz Mina'da iken Resulullah (sav) bize hitab etti. Kulaklarımız öylesine açıldı ki, sanki her ne söylese bulunduğumuz yerden (rahat) işitiyorduk. Bir ara, halka menasikini öğretmeye başladı. Böylece taşlama yerine kadar geldi. (Konuşurken) şehadet ve orta parmağını (kulaklarına) koymuştu. (Atılacak taşların nohut büyüklüğündeki) fırlatma taşı olduğunu söyledi. Muhacirlerde emrederek Mescidin ön kısmında konaklamalarını, Ensar'a da Mescid'in arka kısmında konaklamalarını söyledi." Ravi der ki: "İşte bundan sonradır ki herkes (bineklerinden inip) yerleşti."

Ebu Davud, Menasik 70, (1951); Nesai, Hacc 189, (5, 249)
Mina'da Hutbe | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdurrahman İbnu Muaz

Resulullah (sav)'ı Mina'da halka hitab ederken gördüm. Vakit kaba kuşlukta ve efendimiz, boz bir dişi katırın üzerindeydi. Hz. Ali (ra) de, Resulullah (sav)'ın sözlerini rahat işitebileceği bir mesafede durup, eksiltip artırmadan halka tekrar ediyordu. Halkın kimisi ayakta idi, kimisi de oturuyordu.

Ebu Davud, Menasik 73, (1956)
Mina'da Hutbe | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Rafi' İbnu Amr el-Müzeni

Resulullah (sav) Ravha'da bir grup yolcuya rastladı. Onlardan bir kadın kendisine bir çocuğu kaldırıp: "Bunun için de hacc caiz olur mu?" diye sordu. Resulullah (sav): "Evet olur ve sana da sevab vardır" buyurdu."

Müslim, Hacc 409, (1336); Muvatta, Hacc 244, (1, 422); Ebu Davud, Menasik 8, (1736)
Çocuğun Haccı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Babam (ra) bana, Veda haccı sırasında Resulullah (sav)'la birlikte hacc yaptırdı. Ben o zaman yedi yaşında idim."

Buhari, Cezau's-Sayd 25; Tirmizi, Hacc 83, (925)
Çocuğun Haccı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Saib İbnu Yezid

Biz, kadın ve çocuklara bedel, telbiye getiriyorduk.

Tirmizi, Hacc 84, (927); İbnu Mace, Menasik 68, (3038)
Çocuğun Haccı | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Subaa Binti'z-Zübeyr (ra)'in yanına girdi: "Herhalde sen hacc yapmak istiyorsun?" dedi. Subaa: "Vallahi kendimi hasta buluyorum" diye cevap verince: "Hacca çık, fakat şart koş ve de ki: "Ya Rabbi, beni nerede hapsedersen orası (ihramdan çıkıp hacet bırakma) yerimdir."

Buhari, Nikah 15; Müslim, Hacc 104, (1207); Nesai, Hacc 60, (5, 168)
Şartlı Hacc | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Tirmizi'de der ki: "İbnu Ömer (ra), haccda şart koşmayı reddeder ve şöyle derdi: "Size Hz. Peygamber (sav)'ın sünneti kifayet etmiyor mu?" Nesai'nin rivayetinde şu ziyade yer alır: "O, hiçbir zaman şart koşmamıştır. Eğer sizden biri bir maniden dolayı haccını tamamlayamazsa, Beytullah'a giderek tavaf etsin, Safa ve Merve arasında sa'yetsin, sonra traş olsun yahut saçını kısalttırsın. Böylece ihramdan çıkmış olur ve gelecek sene hacc yapıncaya kadar her şey kendisine helal olur." (Şarihler, bu hadisi İbnu Abbas (ra)'dan rivayet eden Tavus ile Said İbnu Cübeyr'in de bununla amel etmediklerini belirtirler. Esasen haccı tamamlamaya mani bir engelle karşılaşacak olanların tabi olacakları ihsar ahkamı varken, önceden koşulan şart, yeni bir hak getirmiyor)


Şartlı Hacc | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İbnu Ömer (ra)'in ayağının çukuruna, Mina'da mızrağın uç demiri isabet etti. Haccac, İbnu Ömer (ra)'a geçmiş olsun ziyaretine geldi, İbnu Ömer (ra)'e: "Keşke sana bunu isabet ettireni bilseydik (de cezalandırsaydık)" dedi. İbnu Ömer (ra): "Bana onu sen isabet ettirdin" dedi. Öbürü: "Nasıl olur?" deyince, İbnu Ömer (ra): "Silah taşınması yasak olan bir günde sen silah taşıdın. Harem'e silah soktun. Halbuki Harem'e silah sokulmaz" dedi.

Buhari, İydeyn 9
Harem'de Silah Taşımak Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Cüreyc

Resulullah (sav) Hudeybiye'de Mekkelilerle, şehre, silahın sadece cülübbanından yani içindekileriyle dağarcıktan başka bir şey sokmamak şartıyla anlaştılar.

Buhari, Sulh 6, Umre 3, Cezau's-Sayd 17, Cizye 19, Megazi 43; Müslim, Cihad 90, (1783); Ebu Davud, Menasik 33, (1832)
Harem'de Silah Taşımak Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bera İbnu Azib

Resulullah (sav)'a zemzem suyu verdim, ayakta içti.

Buhari, Hacc 76, Eşribe 16; Müslim, Eşribe 117, (2027); Tirmizi, Eşribe 12, (1883)
Zemzem Suyu Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) (Hudeybiye Antlaşması) sırasında bir Kureyşliye, Hudeybiye'ye zemzem suyu getirmesini söyledi. Adam getirdi. Resulullah (sav) onu Medine'ye götürdü. [Rezin'in ilavesidir.]

Rezin
Zemzem Suyu Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

"Ey Allah'ın Resulü, Mina'da, seni güneşe karşı gölgeleyecek bir bina yapmayalım mı?" demiştim, bana: "Hayır!" dedi. "Orası oraya gelenlere develerini ıhdırma yeridir!"

Ebu Davud, Menasik 90, (2019); Tirmizi, Hacc 51, (881); İbnu Mace, Menasik 52, (3006, 3007)
Haccla İlgili Müteferrik Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ı dinledim. Veda haccında zevcelerine şöyle demiştir: "Size bu (farzınız!) bundan sonra hasırların arkaları!"

Ebu Davud, Menasik 1, (1722)
Haccla İlgili Müteferrik Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu Vakid el'Leysi

Babası tarikiyle dedesinden rivayet ediyor: "Hz. Ömer (ra), yaptığı en son haccında Resulullah (sav)'ın zevcelerine izin verdi. Onlarla birlikte Abdurrahman İbnu Avf ve Osman İbnu Affan (ra)'ı gönderdi." (Berkani der ki: "(Hadisi rivayet eden) İbrahim'den maksad: İbrahim İbnu Abdirrahman İbni Avf'tır." Humeydi ise: "Bu açıklama isabetli gözükmüyor. Derim ki: O, İbrahim İbnu Abdirrahman İbni Abdillah İbni Ebi Rebia el-Mahzumi'dir. Doğruyu Allah bilir)

Buhari, Cezau's-Sayd 26
Haccla İlgili Müteferrik Hadisler | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbrahim

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog