Arama

Hz. Peygamber (sav) duyurdular ki: "Namazın takipçileri (muakkıbat) var. Onları her namazın peşinden söyleyenler -veya yapanlar- (cennet ve mükafaat hususunda) hüsrana uğramazlar. Bunlar otuz üç adet tesbih, otuz üç adet tahmid, otuzdört adet tekbir'dir." [Nesai'nin Zeyd İbnu Sabit (ra)'ten yaptığı bir rivayette şöyle denmektedir: Bu emredildiği zaman Ensar'dan bir adam rüyasında görür ki bir kimse: "Bunu yirmi beş yapın, tehlili de ilave edin" demektedir. Sabah olunca bunu Resulullah (sav)'a anlattı. Efendimiz: "Söylendiği şekilde yapın!" buyurdu.]

Müslim, Mesacid 144, (596); Tirmizi, Da'avat 25, (3409); Nesai, 91, (3, 75)
Selamdan Sonra Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Ka'b İbnu Ucre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabah namazının arkasından yüz kere tesbihde ve yüz kere tehlilde bulunursa, deniz köpüğü gibi çok bile olsa günahları affedilir".

Nesai, Sehv 95, (3, 79)
Selamdan Sonra Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) her namazın arkasından muavvizatı okumamı emretti.

Ebu Davud, Salat 361, (1523); Nesai, Sehv (79, (3, 68)
Selamdan Sonra Okunacak Dua | DUA BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) teheccüt namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okurdu: "Allahım, Rabbimiz! Hamdler sanadır. Sen arz ve semavatın ve onlarda bulunanların kayyumu ve ayakta tutanısın, hamdler yalnızca senin içindir. Sen semavat ve arzın ve onlarda bulunanların nurusun, hamdler yalnızca sanadır. Sen haksın, va'din de haktır. Sana kavuşmak haktır, sözün haktır. Cennet haktır, cehennem de haktır. Peygamberler haktır, Muhammed (sav) de haktır. Kıyamet de haktır. Allahım! Sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim. Sana yöneldim. Hasmına karşı senin (burhanın) ile dava açtım. Hakkımı aramada senin hakemliğine başvurdum. Önden gönderdiğim ve arkada bıraktığım hatalarımı affet. Gizli işlediğim, aleni yaptığım, benim bilmediğim, senin benden daha iyi bildiğin hatalarımı da affet! İlerleten sen, gerileten de sensin. Senden başka ilah yoktur."

Buhari, Teheccüt 1, Da'avat 10, Tevhid 8, 24, 35; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 199, (769); Muvatta, Kurban 34, (1, 215, 216); Tirmizi, Da'avat 29, (3414); Ebu Davud, Salat 121, (771); Nesai, Kıyamul-Leyl 9, (3, 209, 210)
Teheccüd Namazı Esnasında Dua | DUA BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) akşam olunca şu duayı okurdu: "Elhamdülillah geceye erdik. Mülk de, Allah için geceye erdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamdler O'nadır. O, her şeye kadirdir. Rabbim! Bu gecede olacak hayrı, bundan sonra olacak hayrı senden taleb ediyorum. Bu gecede olacak şerden ve bundan sonra olacak şerlerden sana sığınıyorum. Rabbim! Tembellikten, yaşlılığın kötülüklerinden sana sığınıyorum. Rabbim! Cehennem azabından, kabir azabından sana sığınıyorum!" İbnu Mes'ud (ra) devamla, Resulullah (sav)'ın sabah olunca şu duayı okuduğunu söyledi: "Elhamdülillah sabaha erdik. Mülk de Allah için sabaha erdi".

Müslim, Zikr 75, (2723); Tirmizi, Da'avat 13, (3387); Ebu Davud, Edeb 110, (5071)
Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar | DUA BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ebu Selam, Hz. Enes (ra)'ten naklediyor: "Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim akşama ve sabaha erdiği zaman: "Rabb olarak Allah'a, din olarak İslama, resul olarak Muhammed (sav)'e razı olduk" derse onu razı etmek de Allah üzerine bir hak olmuştur". (Rezin bu duaya: "Kıyamet günü" ifadesini ilave etmiştir.)

Ebu Davud, Edeb 110, (5072); İbnu Mace, Dua 14, (3870)
Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Ebu Selam

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim sabaha erdiği zaman: "Allahım, benimle veya mahlukatından herhangi biriyle hangi nimet sabaha ermişse bu sendendir. Sen birsin, ortağın yoktur, hamdler sanadır, şükür sanadır" derse, o günkü şükür borcunu ödemiştir. Kim de aynı şeyler akşama erince söylerse o da o geceki şükür borcunu eda eder".

Ebu Davud, Edeb 110, (5073)
Akşam Ve Sabah Yapılacak Dualar | DUA BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Gannam el-Beyazi

Resulullah (sav) yatağına girdiği zaman şu duayı okurdu: "Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. ihtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri var!"

Müslim, Zikr 64, (2715); Tirmizi, Da'avat 16, (3393); Ebu Davud, Edeb 107, (5053)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Enes

Hz. Peygamber (sav) yatağına girdiği zaman, ellerine üfleyip Muavvizeteyn'i ve Kul hüvallahu ahad'i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere tekrar ederdi. Hastalandığı zaman aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 14, Tıbb, 39, Da'avat 12; Müslim, Selam 50, (2192); Muvatta, Ayn 15, (2, 942); Tirmizi, Da'avat 21, (3399); Ebu Davud, Tıbb 19, (3902)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) yatağına girince şu duayı okurdu: "Allahm! Senin adınla hayat bulur, senin adınla ölürüm". Sabah olunca da şu duayı okurdu: "Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O'nadır."

Buhari, Da'avat 7, 8, 16, Tevhid 13; Tirmizi, Da'avat 29, (3413); Ebu Davud, Edeb 177, (5049)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Huzeyfe İbnu'l-Yeman

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yatağına girdiğin zaman şu duayı oku: "Allahım nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım. Senin rahmetinden ümitvarım, gazabından da korkuyorum. Senin ikabına karşı, senden başka ne melce var, ne de kurtarıcı. İndirdiğin Kitaba, gönderdiğin Peygamber (sav)'e iman ettim". Eğer bunu okuduğun gece ölecek olursan fıtrat üzere ölmüş olursun. Şayet sabaha erersen hayır bulursun". (Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Resulullah (sav), uyumak isteyince sağ yanı üzerine dayanır ve şöyle dua ederdi: "Allahım! Kullarını topladığın -veya yeniden dirilttiğin- gün, beni azabından koru")

Buhari, Da'avat 7, 9, Tevhid 34; Müslim, Zikr 56, (2710); Tirmizi, Da'avat 76, (3391); Ebu Davud, Edeb 107, (5046, 5047, 5048)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Bera

Hz. Peygamber (sav) geceleyin uyanınca şu duayı okurdu: "Allahım! Seni hamdinle tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Günahım için affını dilerim, rahmetini taleb ederim. Allahım ilmimi artır, bana hidayet verdikten sonra kalbimi saptırma. Katından bana rahmet lutfet. Sen lutfedenlerin en cömerdisin".

Ebu Davud, Edeb 108, (5061)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) yatacağı sırada şu duayı okurdu: "Allahım, kerim olan Zat'ın adına, eksiği olmayan kelimelerin adına, alınlarından tutmuş olduğun hayvanların şerrinden sana sığınırım. Allahım sen borcu giderir günahı aldırırsın. Allahım senin ordun mağlub edilemez, va'dine muhalefet edilemez. Servet sahibine serveti fayda etmez, servet sendendir. Allahım seni hamdinle tesbih ederim".

Ebu Davud, Ebed 107, (5052)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Ali

Bir gün, Hailid İbnu Velid el-Mahzumi (ra): "Ey Allah'ın Resulü, bu gece hiç uyuyamadım" diye Hz. Peygamber (sav)'e yakındı. Resulullah (sav) ona şu tavsiyede bulundu: "Yatağına girdinmi şu duayı oku: "Ey yedi kat semanın ve onların gölgelediklerinin Rabbi, ey arzların ve onların taşıdıklarının Rabbi, ey Şeytanların ve onların azdırdıklarının Rabbi! Bütün bu mahlukatının şerrine karşı, bana himayekar ol! Ol ki hiç birisi, üzerime ani çullanmasın, saldırmasın. Senin koruduğun aziz olur. Senin övgün yücedir, senden başka ilah da yoktur, ilah olarak sadece sen varsın"

Tirmizi, Da'avat 96,(3518)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Büreyde

İmam Malik'den rivayete göre, ona şu haber ulaşmıştır: Halid İbnu'l-Velid (ra), Hz. Peygamber (sav)'e: "Ben uykuda iken korkutuluyorum. (Ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?)" diye sordu. Ona şu tavsiyede bulundu: "Allah'ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O'nun gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden Allah'a sığınırım! de!"

Muvatta, Şi'r 9, (2, 950)
Uyuma Ve Uyanma Duaları | DUA BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog