Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kadının diyeti, erkeğin diyetine, diyetin üçte bir miktarına kadar eşittir."

Nesai, Kasame 34, (8, 44, 45)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) öldürülen mükateb hakkında, azad edilen miktarınca hür diyetine göre, geri kalan kısmı için de köle diyetine göre hesaplanmasına hükmetti. (Metin, Nesai'nin metnidir)

Ebu Davud, Diyat 22, (4581); Nesai, Kasame 36, (8, 46, 46); Tirmizi, Büyu, 35, (1259)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muahedin diyeti hür kimsenin diyetinin yarısıdır."

Ebu Davud, Diyat 23, (4583)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) Beni Amir'den iki kişinin diyetini, Müslümanların diyet miktarına göre ödedi. (Müslümanlar tarafından hataen öldürülen) bu iki kişi ile Resulullah (sav)'ın muahedesi (antlaşması) vardı.

Tirmizi, Diyat 12, (1404)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ehl-i zimmetin diyeti, Müslümanların diyetinin yarısıdır. Ehl-i zimmet de Yahudi ve Hıristiyanlardır."

Nesai, Kasame 36, (8,45)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kafirin diyeti, mü'minin diyetinin yarısıdır."

Tirmizi, Diyat 17, (1413)
Nefsin (Şahsın) Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Zeyd İbnu Sabit (ra) derdi ki: "Göz yerinde kalır, fakat nuru sönerse diyeti yüz dinardır."

Muvatta, Ukul 9, (2,857)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Resulullah (sav) yerinde sabit kalarak kör olan göz hakkında diyetin üçte birine hükmetti. (Nesai'nin rivayetinde şöyledir: "Resulullah; yerinde sabit duran kör gözün kapanması halinde diyetinin üçte birine hükmeti.")

Ebu Davud, Diyat 20, (4663); Nesai, Kasame 41, (8,55, 56)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) "Dişlerin diyeti beşer dinardır." buyurdu.

Ebu Davud, Diyat 20, (4563); Nesai, Kasame 41, (8,55)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Ömer İbnu'l Hattab (ra) her azı diş için bir deveye hükmetti. Hz. Muaviye (ra) ise her azı diş için beş deveye hükmetti."

Muvatta, Ukul 7,(2,861)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | İbnu'l Müseyyeb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu ve şu -yani serçe parmakla baş parmak- diyette eşittirler." (Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "İki elin parmaklarıyla iki ayağın parmakları da eşittir. Her bir parmağın diyeti on devedir." Nesai'deki ziyade şöyledir: "Parmaklar hakkında diyet, onar onardır.")

Buhari, Diyat 20; Tirmizi, Diyat 4, (1391, 1392); Ebu Davud, Diyat 20, (4558); Nesai, Kasame 42, (8, 66, 57)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Muzıha olan yaraların diyeti beşer devedir."

Tirmizi, Diyat 3, (1390); Ebu Davud, Diyat 20, (4566); Nesai, Kasame 43, (8, 57)
Uzuvların Ve Yaraların Diyeti | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Muhammedi İbni Amr İbni Hazm, babasından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav)'ın İbnu Hazm'a diyetler hakkında yazdığı talimatta şu hususlar da vardı: "Nefis için (diyet olarak) yüz deve, burun tamamiyle koparılacak olursa diyet-i kamile, me'mume (denen ve beyin zarına kadar ulaşan yara) için diyetin üçte biri, caife (denen karın veya başın boşluğuna ulaşan yara) için de bunun kadar; göz için elli, ayak için de elli, vücudda bulunan her parmak için on deve, her diş için beş, muzıha (denen ve kemiğe ulaşan yara) için beş deve (lik diyet vardır)." [Nesai'nin bir rivayetinde şu ibare yer alır: "Nefis için diyet-i kamile; burun tamamen koparılmış ise diyet-i kamile, dil için diyet-i kamile, iki dudak için diyet-i kamile, sulb (bel kemiğinin kırılıp kişinin kamburlaşması) için diyet-i kamile iki yumurta (husye) için diyet-i kamile, zeker (erkek tenasül uzvu) için diyet-i kamile, sulb (bel kemiğinin kırılıp kişinin kamburlaşması) için diyet-i kamile, iki göz için diyet-i kamile, bir ayak için diyet-i kamilenin yarısı, me'mume (beyin zarına ulaşan yara) için diyet-i kamilenin üçte biri, caife (baş veya karın boşluğuna ulaşan yara) için diyet-i kamilenin üçte biri, münekkile (küçük kemik çıkan yara) için on beş deve, el veya ayak parmaklarından her biri için on deve, (her bir) diş için beş deve, muzıha (kemiğe ulaşan yara) için beş deve (diyet olarak verilir). Erkek, kadına karşı öldürülür, altını olanlardan (diyet-i kamile olarak) bin dinar alınır."]

Muvatta, Ukul 1, (2, 849); Nesai, Kasame 44, (8, 57, 60)
Nefis Ve Uzuvlar Hakkında Muhtelif Hadisler | DİYET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ebi Bekr

Resulullah (sav) hatanın diyetini, köylerde yaşayanlar için dört yüz dinar olarak veya buna denk kıymette gümüş olarak değerlendirir, bunu da develerin fiyatlarını esas alarak tesbit ederdi. (Söz gelimi) develer pahalanınca (diyetin dinar ve dirhem miktarında) yükseltme yapar, develerin kıymeti düşünce de (diyetin dinar ve dirhem miktarında) indirme yapardı. (Hataen işlenince cinayetlerin diyeti Resulullah (sav) zamanında dört yüz dinarla sekiz yüz dinar arasına ulaştı. Bunun gümüş nevinden muadili sekiz bin dirhem idi. Sığır besleyenlere (diyet olarak) iki yüz sığır hükmetti. Diyetini davar cinsinden vermek isteyene iki bin davara hükmetmiştir. Resulullah (sav) buyurdular ki: "Diyet, öldürülenin varisleri arasında yakınlık derecelerine göre, (yani Kur'an'da belirtilen nisbet üzere, diğer tereke malları gibi) taksim edilir. (Ashabu'l-feraiz'den) artan olursa asabe (denen akraba)ya geçer. Resulullah (sav) uzuvlar hakkında, daha önce geçtiği şekilde hükmetti."

Ebu Davud, Diyat 20, (4564); Nesai, Kasame 30, (8, 42, 43)
Nefis Ve Uzuvlar Hakkında Muhtelif Hadisler | DİYET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Parmaklar diyette eşit değerdedir. Dişler de aralarında eşittirler. Köpek dişi, azı dişi eşittir. Bunlar öbürlerine diyet meselesinde denktirler."

Ebu Davud, Diyat 20, (4659, 4560, 4561)
Nefis Ve Uzuvlar Hakkında Muhtelif Hadisler | DİYET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog