Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her otuz sığır için erkek veya dişi bir tebi' zekat verilir. Her kırk sığır için de bir müsinne zekat verilir."

Tirmizi, Zekat 6, (622)
Zekatla İlgili Müşterek Hadisler | ZEKAT BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) beni Yemen'e gönderdi ve bana: "Her otuz sığırdan bir erkek veya dişi buzağı (tebi'a), her kırktan bir müsinne, her bir buluğa eren şahıstan bir dinar veya o değerde muğari (adındaki bir giyecek)" almamı emretti. (Metnin lafzı Tirmizi'ye aittir)

Tirmizi, Zekat 5, (623); Ebu Davud, Zekat 4, (1576, 1577, 1578); Nesai, Zekat 8, (5, 25, 26)
Zekatla İlgili Müşterek Hadisler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Muaz

Hz. Ömer (ra) kendisini zekat tahsildarı olarak göndermişti. Gittiği yerde kuzuları halkın addedip, sayıya dahil etmedi. Kendisine: "Kuzuları bizden sayıp, onlardan bir şey almıyor musun?" dediler. (Medine'ye geri dönüp) Hz. Ömer (ra)'e uğrayınca, durumu ona anlattı. Hz. Ömer: "Evet kuzuyu onlara iade edersin, çoban onu götürür, tahsildar almaz. Eküle (denen hususi şekilde kesip, yemek için beslenmiş) olanı, Rübba (denip sütü için evde beslenmekte) olanı, Mahız (denen hamile) olanı, (teke koç gibi) döl alınan davarı zekat olarak almaz. Ceza'ayı (beş yaşına basmış deve), seniyye'yi (altı yasma basmış deve) alır. Bu, davarın iyisi ile düşüğü arasında orta halli olanıdır."

Muvatta, Zekat 26, (1, 265)
Zekatla İlgili Müşterek Hadisler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Zekatta ne ayağa getirtme, ne uzağa gitme vardır. Zekatlar evlerinde alınır." Muhammed İbnu İshak bunu şöyle açıklamıştır: "Zekat mükellefi, zekatını tahsildarın ayağına getirmez. Tahsildar da mükellefin uzaktaki (tarla, ağıl, yayla vs. gibi) yerlerine gitmez. Zekatlar mükelleflerin ikamet mahallerinde alınır."

Ebu Davud, Zekat 8, (1591,1692)
Zekatla İlgili Müşterek Hadisler | ZEKAT BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam'da ne (zekatı) ayağa getirme, ne (zekat için) uzağa gitme, ne de şiğar (mehre bedel nikahlama) vardır."

Nesai, Nikah 60, (6, 111)
Zekatla İlgili Müşterek Hadisler | ZEKAT BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Amr İbnu Şuayb (an ebihi an ceddihi) tarikinden anlatıyor: "Resulullah (sav)'a bir kadın, beraberinde bir kızı olduğu halde geldi. Kızın elinde, altından kalın iki bilezik vardı. "Bunların zekatını verdin mi?" diye Resulullah (sav) kadına sordu. Kadın: "Hayır!" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Kıyamet günü Allah'ın, onları sana ateşten iki bilezik yapması seni memnun eder mi?" dedi. Bunun üzerine kadın, bilezikleri derhal çıkarıp Resulullah (sav)'ın önüne bıraktı ve: "Bunlar Allah ve Resulüne aittir!" dedi.

Ebu Davud, Zekat 3, (1563); Nesai, Zekat 19, (5, 38); Tirmizi, Zekat 12, (637)
Zinetlerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb

Bana ulaştı ki, Ümmü Beleme (ra) şöyle demiştir: "Ben altından zinetler takınıyordum. Bir gün: "Ey Allah'ın Resulü! Bu, (Kur'an'da yasaklanan) kenz sayılır mı?" diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: "Zekatı verilecek miktara ulaşan şeyin zekatı verilirse kenz sayılmaz." (Teysir, hadisi Muvatta kaynaklı olarak zikretmiştir. Bir galat yoksa, Muvatta'nın mütedavil olmayan bir nüshasında görülmüş olabilir)

Ebu Davud, Zekat 3, (1564)
Zinetlerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ata

Hz. Aişe (ra) kardeşi Muhammed'in yetim kızlarını terbiyesine almış, onları hacr devrelerinde himaye ediyordu. Kızların (kendi mülkleri olan) zinetleri vardı. Hz. Aişe bu zinetler için zekat vermiyordu.

Muvatta, Zekat 10, (1, 260)
Zinetlerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

Nafi', İbnu Ömer (ra)'den anlatıyor; "İbnu Ömer, kızlarını ve cariyelerini altınla tezyin eder, fakat bu zinetler için zekat vermezdi."

Muvatta, Zekat 11, (1, 250)
Zinetlerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nehir ve yağmur sularının suladığı şeylerden (zekat olarak) öşür (onda bir) alınır. Hayvanla sulananlardan öşrün yarısı (yirmide bir) zekat alınır."

Müslim, Zekat 7, (981); Ebu Davud, Zekat 11, (1597); Nesai, Zekat 25, (5, 42)
Meyve Ve Sebzelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) bana sema(dan inen suyun) suladığı mahsulden tam öşür, aletle çıkarılan suyun suladığı mahsulden yarım öşür almamı emretti.

Nesai, Zekat 25,(5, 42)
Meyve Ve Sebzelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Muaz

Resulullah (sav) bize, hurmaya tahmin biçtiğimiz gibi, üzüme de tahmin biçmemizi ve zekatını kuru üzüm olarak almamızı emretti, tıpkı hurmanın zekatını kuru hurma olarak aldığımız gibi.

Tirmizi, Zekat 17, (644); Ebu Davud, Zekat 13, (1603); Nesai, Zekat 100, (5,109); İbnu Mace, Zekat 18, (1819)
Meyve Ve Sebzelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Attab İbnu Üseyd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Erkeğin tib'i (sürünme maddesi) koku neşreder, rengi olmaz. Kadının tib'i ise rengi olur, kokusu olmaz."

Tirmizi, Edeb 31, (2788); Nesai, Zinet 32. (8,151)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) misk ve anber gibi, renksiz koku maddeleri sürünürdü ve derdi ki: "Sürünme maddelerinin en iyisi misktir."

Tirmizi, Cenaiz 16, (991); Nesai, Zinet 31, (8,151,152); Ebu Davud, Cenaiz 37, (3158)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her göz zanidir. Şurası muhakkak ki, kadın koku sürünür, sonra da (erkek) cemaate uğrarsa o da zaniyedir."

Tirmizi, Edeb 35, (2787); Ebu Davud, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog