Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da (öfkelenerek) karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı, Allah Teala Hazretleri ona şöyle vahyetti: "Seni bir karınca ısırmışken, sen tesbih eden bir ümmeti yaktın."

Buhari, Cihad 152, Bed'ü'l Halk 14; Müslim, Selam 148, (2241); Ebu Davud, Edeb 176, (5266); Nesai, Sayd 88. (7, 210, 211)
Hayvanlara Merhamet | RAHMET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rıfk bir şeye girdimi onu mutlaka tezyin eder, bir şeyden de çıkarıldı mı onu mutlaka kusurlu kılar."

Müslim, Birr 78, (2594); Ebu Davud, Cihad 1, (2578), Edeb 11 (4808)
Rıfk Hakkında | RIFK BÖLÜMÜ | Aişe

Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye) başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Rifkla, tatlılıkla davran! diye müdahale etti..."

Müslim, Birr 79, (2594)
Rıfk Hakkında | RIFK BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayrın tamamından mahrumdur."

Müslim, Birr 75, (2592)
Rıfk Hakkında | RIFK BÖLÜMÜ | Cerir

Resulullah (sav) herhangi bir işi için bir adam gönderse şu tembihte bulunurdu: "Sevindirin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın."

Ebu Davud, Edep 20, (4835); Müslim, Cihad 6, (1737)
Rıfk Hakkında | RIFK BÖLÜMÜ | Ebu Musa

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin (olarak bırakılan hayvan)a, nafakası mukabilinde binilir. Sağmal hayvan rehin bırakılmışsa sütü, nafakası mukabilinde içilir. Nafaka, binen ve sütunu içen üzerinedir."

Buhari, Rehn 4, Tirmizi, Büyu 4, (1254); Ebu Davud, Büyu 78, (3526)
Rehin Hakkında | REHİN BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rehin kapanmaz."

Muvatta, Akdiye 13, (2, 728)
Rehin Hakkında | REHİN BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

Resulullah (sav) bir yahudiden, veresiye yiyecek satın aldı. Rehin olarak zırhını verdi."

Buhari, Rehn 2, 5, Büyu 14, 33, 88, Silm 5, 6, İstikraz 1, Cihad 89, Megazi 86; Müslim, Musakat 124, (1603); Nesai, Büyu 58, 87, (7, 288, 303)
Rehin Hakkında | REHİN BÖLÜMÜ | Aişe

Hz. Peygamber (sav), Abdullah İbnu Revaha'yı Hayber'e yahudilerle kendi arasında mahsulün takdiri için gönderiyordu. Yahudiler, hanımlarının zinetlerinden ona bazı takılar verip: "Bu sanadır (al, karşılığında) bize yükümüzü hafiflet, taksimde lehimize olarak biraz göz yumuver!" dediler. Abdullah (ra) onlara şu cevabı verdi: "Ey yahudiler toplumu! Sizler, bana Allah Teala'nın en menfur mahluklarısınız. Bu, beni size karşı zulme sevketmeyecektir. Bana teklif ettiğiniz rüşvete gelince, o haramdır ve biz bu haramı yemeyiz." Yahudiler: "Arz ve semavatı ayakta tutan işte bu (dürüstlük) dur" dediler.

Muvatta, Müsakat 2, (2, 703, 704); Ebu Davud, Büyu 36, (3413, 3414)
Meyve Ve Sebzelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hayvan(ın sebep olduğu mağduriyet) hederdir, kuyu(nun sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Maden(in sebep olduğu mağduriyet) hederdir. Defineye humus (beşte bir nisbetinde zekat) vardır."

Buhari, Zekat 66, Şirb 3, Diyat 28, 39; Müslim, Hudud 45, (1710); Muvatta, Zekat 9; Tirmizi, Zekat 16, (642), Ahkam 37, (1377); Ebu Davud, İmaret 40, (3086); Nesai, Zekat 28, (5, 45); İbnu Mace, Diyat 27, (2673-2676)
Maden Ve Definelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Bizim nazarımızda ihtilafsız makbul olan ve ehl-i ilimden işitmiş olduğumuz görüş (şu)dur: Derler ki: "Rikaz, cahiliye devri insanlarının gömdüklerinden, bir mal sarfı gerektirmeden, nafaka harcamadan, fazla yorgunluk olmadan, yük altına girmeden ele geçirilen şeydir. Mal taleb edilen, çok fazla çalışmayı gerektiren, bazan rastlanıp bazan rastlanmayan şey rikaz değildir."

Muvatta, Zekat 9
Maden Ve Definelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Malik

Zuba'a Bintu'z-Zübeyr İbnu Abdi'l-Muttalib -ki bu kadın el-Mikdad İbnu Amr (ra)'ın nikahı altında idi- anlatıyor: Mikdad, hacetini kaza etmek üzere Bakiu'l-Habhabe'ye gitti. Orada bir fare, bir delikten bir dinar çıkarıyordu. Sonra birer birer dinarlar çıkarmaya devam etti. Tam on yedi dinar çıkardı. Sonra da kırmızı bir bez çıkardı. Bu, dinarların içine konmuş olduğu bez olmalıydı. Bezin içinden bir dinar daha çıktı. Tamamı onsekiz dinardı. Mikdad bunları Resulullah (sav)'a götürüp durumu haber verdi ve: "Bunun sadakasını alın!" dedi. Resulullah (sav) ona sordu: "Sen deliğe eğildin mi?" "Hayır." "Öyleyse Allah bunu sana mübarek kılsın!" dedi.

Ebu Davud, İmaret 40, (3087); İbnu Mace, Lukata 3, (2508)
Maden Ve Definelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Zuba'a Bintu'z-Zübeyr

Anber, rikaz değildir. Bunu deniz atmıştır."

Buhari, Zekat 36 (Bab başlığında senetsiz gelmiştir)
Maden Ve Definelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslüman üzerine, atı ve kölesi için zekat mükellefiyeti yoktur."

Buhari, Zekat 45, 46; Müslim, Zekat 10, (982); Muvatta, Zekat 37, (1, 277); Tirmizi, Zekat 8, (628); Ebu Davud, Zekat 10, (1594, 1595); Nesai, Zekat 16, (5, 35)
At Ve Kölelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Sahiheyn'de gelen diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur: "(Kadın veya erkek köle için) sadece sadaka-i fitr'dan başka bir zekat ödenmez."


At Ve Kölelerin Zekatı | ZEKAT BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog