Arama

İbnu Ömer (ra)'in şu sözünü nakleder: "Resulullah (sav) kaza'ı (yani çocuğun başının bir kısmını traş etmek) yasakladı" deyince, "Kaza'" nedir?" diye sordular. Şöyle açıkladı: "Kişi çocuğun başını traş eder, ancak şurada burada bazı yerleri kesmez, olduğu gibi bırakır." Ravi, bunu söylerken alnına ve başının iki yanına işaret etti.

Buhari, Libas 72; Müslim, Libas 113 (2120); Ebu Davud, Tereccül 14, (4193, 4194); Nesai, Zinet 5, (8, 130); İbnu Mace, Libas 38, (3637)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Nafi'

Resulullah (sav), Hz. Ca'fer (ra)'in ölüm haberi gelince, Cafer ailesini üç gün (matem yapmaya) terketti. Sonra yanlarına gelerek: "Kardeşimin üzerine artık bugünden sonra ağlamayın!" dedi ve: "Bana kardeşimin oğullarını toplayın!" emretti. Biz yanına getirildik, tıpkı civcivler gibiydik. "Bana bir berber çağırın!" dedi. (Gelince) berbere emretti, o da başlarımızı traş etti.

Ebu Davud, Tereccül 13, (4192); Nesai, Zinet 58, (8,182)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Ca'fer

Resulullah (sav) kadınların başlarını traş etmelerini yasakladı.

Nesai, Zinet 4, (8,130); Tirmizi, Hacc 74, (914)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Ali

Bir kadın Resulullah (sav)'a gelerek: "Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah takana da taktırana da lanet etmiştir?" diye cevap verdi.

Buhari, Libas 83, 85; Müslim, Libas 115, (2122); Nesai, Zinet 71, (8,187, 188)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Esma

Hz. Muaviye (ra) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe irad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi: "Ey Medineliler! Alimleriniz nerede? Ben Resulullah (sav)'ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti: "İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular."

Buhari, Libas 83, Enbiya 50; Müslim, Libas 122, (2127); Muvatta, Şa'ar 2; Ebu Davud, Tereccül 5, (4167); Tirmizi, Edeb 32, (2782); Nesai, Zinet 21, (8, 144-147), 68, 69, (8, 186, 187); İbnu Mace, Nikah (1987)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf

Ehl-i Kitap, saçlarını alınlarına döküyorlardı, müşrikler de ayırıyorlardı. Resulullah (sav) (vahiyle) emir gelmeyen hususlarda Ehl-i Kitab'a muvafakatı severdi. Saçını alnı üzerinde o da serbest bıraktı. Sonra (ortadan) ayırarak (sağ ve sola) taradı.

Buhari, Libas 70; Müslim, Fedail 90, (2336); Ebu Davud, Tereccül 10, (4188); Nesai, Zinet 62, (8,164)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Saçtaki akları yolmayın. Zira bir kimse müslüman iken tek bir kıl bile ağarmış olsa, bu Kıyamet günü onun için mutlaka bir nur olur." (Hadisin metni Ebu Davud'dan alınmadır)

Ebu Davud, Tereccül 17, (4202); Tirmizi, Edeb 56, (2822); Nesai, Zinet 13, (8, 136); İbnu Mace, Edeb 25, (3721); Müslim, Fedail 100, (2341)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyıkları kazıyın, sakalları serbest bırakın." (Sahiheyn'in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Şu ameller fıtrattandır: Kasık traşı, tırnakların kesilmesi, bıyıkların kesilmesi." Bir diğer rivayette: "Müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kesin" denir)

Buhari, Libas 64, 65; Müslim, Taharet 53, (259); Muvatta, Şa'ar 1, (2, 947); Ebu Davud, Tereccül 16, (4199); Tirmizi, Edeb 18, (2764); Nesai, Taharet 15, (1, 16)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bıyığından kim almazsa bizden değildir."

Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav) bıyığından keser ve şöyle derdi: "Halilu'r-rahman İbrahim (as) de böyle yapardı."

Tirmizi, Edeb 16, (2762); Nesai, Taharet 13, (1, 15)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) sakalından enine ve boyuna alırdı.

Tirmizi, Edeb 17, (2763)
Tüyler | ZİNET BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Amr İbni'l'As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı."

Nesai, İşretu'n-Nisa 1, (7, 61)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Enes

Allah Teala Hazretleri münezzehtir, (halde ve sözde) nezih olanı sever; naziftir, nezafeti sever; kerimdir, keremi sever; cömerttir, cömertliği sever. Öyle ise avlularınızı temizleyin ve yahudilere benzemeyin." (Bu hadisi bazı raviler, Amir İbnu Sa'd'ın babası tarikiyle Hz. Peygamber'e ulaştırıp merfu olarak rivayet etmişlerdir)

Tirmizi, Edeb 41, (2800)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kime tib ikram edilirse onu reddetmesin. Çünkü, o güzel koku verir ve taşıması da kolaydır."

Müslim, Elfaz 20, (2263); Ebu Davud, Tereccül 6, (4172); Nesai, Zinet 75, (8, 189)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden birine reyhan sunulduğu takdirde onu reddetmesin, zira o cennetten çıkmadır."

Tirmizi, Edeb 37, (2792)
Koku Ve Yağ | ZİNET BÖLÜMÜ | Ebu Osman en Nehdi

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog