Arama

Resulullah (sav) çarşıda ok yarışı yapan Beni Eslem'den bir grupla karşılaşmıştı. Onlara: "Ey İsmailoğulları, atın, zira atalarınız atıcı idiler. Atın, ben falan kabileyi tutuyorum" dedi. Bu söz üzerine bir grup atıştan vazgeçti. Efendimiz: "Ne oldu, niye atmıyorsunuz?" diye sordu. Şöyle cevap verdiler: "Nasıl atalım, siz öbür tarafı tutuyorsunuz!" Bunun üzerine: "Atın!" dedi, "ben hepinizi, her iki tarafı da tutuyorum."

Buhari, Cihad 78, Enbiya 12, Menakıb 4
Müsabaka Ve Atıcılıkla İlgili Hükümler | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Seleme İbnu'l-Ekva'

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Size alnı sakar, ayakları sekili kahverengi atı veya alnı sakar ayakları sekili kızıl atı veya alnı sakar, ayakları sekili siyah atı tavsiye ederim." Ebu Vehb'e: "Kızılın tafdil edilişinin sebebi nedir?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Çünkü, Hz. Peygamber (sav) bir seriyye göndermişti. Zafer haberini ilk getiren kızıl atın sahibi idi." (Nesai'de şu ziyade vardır: "(Allah yolunda) at besleyin, alınlarından ve arkalarından okşayın. Boyunlarına takı bağlayın fakat kiriş bağlamayın.")

Ebu Davud, Cihad 44, (2544); Nesai, Hayl 3, (6, 218, 219)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Vehb el-Cüşemi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atların en hayırlısı alnında küçük bir sakar, üst dudağında beyaz beneği olan siyahtır. Bunun üç ayağı sekili. Ön sağ ayağı sekisiz siyah takip eder. Eğer siyah değilse alacası, böyle olan kahverengi hayırlıdır."

Tirmizi, Cihad 20, (1696, 1697); İbnu Mace, Cihad 14, (2789)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah (sav): "Atın bereketi kızıllığındadır." buyurdu.

Ebu Davud, Cihad 44, (2545); Tirmizi, Cihad 20, (2454)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) şikal attan hoşlanmazdı. Bu, atın ön sağ ve arka sol ayağında veya ön sol, arka sağ ayağında (çaprazlama) seki bulunmasıdır. Ancak şikal için şöyle diyen de olmuştur: "Atın üç ayağının sekili, birinin sekisiz olmasıdır veya üçünün sekisiz, birinin sekili olmasıdır, şikal sadece arka ayakta olur. Şu da söylenmiştir: "Şikal, beyazlı alaca ihtilafının çaprazlama olmasıdır."

Müslim, İmaret 102, (1875); Ebu Davud, Cihad 46, (2547); Tirmizi, Cihad 21, (1698); Nesai, Hayl 4, (6. 219)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atın alnına hayır bağlanmıştır: "(Bu hayır), sevap ve ganimettir. Bu hal kıyamete kadar bakidir."

Buhari, Cihad, 43, 44, Humus 8; Müslim, İmaret 98, (1873); Tirmizi, Cihad 19, (1694); Nesai, Hayl 7, (6, 222)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Urve İbnu'l-Ca'd

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Atın alnındaki tüyleri kesmeyin (boynunun üstündeki) yeleleri de kesmeyin, kuyruğundaki tüyleri de. Çünkü kuyruğu sinekleri vs. kovalar, yeleleri onu ısıtan elbisesidir, alnı ise orada hayır bağlıdır."

Ebu Davud, Cihad 43, (2542)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Utbe İbnu Abdillah es-Sülemi

Resulullah (sav)'ı atın alnındaki tüyleri parmaklarıyla bükerken gördüm. Büküyor ve şöyle diyordu: "Atın alnına Kıyamet gününe kadar hayır bağlanmıştır. Bu hayır sevap ve ganimettir."

Müslim, İmaret 97, (1872); Nesai, Hayl 7, (6, 221)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Cerir

Resulullah (sav)'ın ridası ile atının alnını okşadığı görüldü. Bunun sebebi sorulunca şu cevabı verdi: "Ben bu gece at mevzuunda azarlandım."

Muvatta, Cihad 47, (2,468)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Yahya İbnu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hiçbir Arabi at yoktur ki, her seher vaktinde şu kelimelerle dua etmesine izin verilmesin: "Ya Rabbi, Beni insanoğlundan diledigine temlik ettin, beni onun malı kıldın. Öyleyse beni, ona onun en sevgili malı, en sevgili ehli kıl" veya "Beni ona, onun en sevgili malından ve ehlinden biri kıl."

Nesai, Hayl 9, (6,223)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) dişi ata feres derdi.

Ebu Davud, Cihad 45, (2546)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav)'ın bizim bahçemizde bir atı vardır, adı el-Lahif idi.

Buhari, Cihad 46
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sav)'a bir katır hediye edilmişti, ona bindi. Ben kendisine: "Eşekleri atlara aşırtsak da bunun gibi katırlar elde etsek olmaz mı?" dedim. Şöyle cevap verdi: "Bunu (şeriatın bu meseledeki hükmünü) bilmeyenler yapar."

Ebu Davud, Cihad 59, (2565); Nesai, Hayl 10, (6, 224)
Atın Vasıfları | MÜSABAKA VE ATICILIK BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ben sizi terkettikçe siz de beni bırakınız. Zira, sizden öncekileri, suallerinin çokluğu ve peygamberleri üzerindeki ihtilafları helak etmiştir, öyle ise sizi birşeyden nehiy mi ettim (niçin, neden? diye sormaya kalkmadan) ondan kaçının. Bir şey emrettiğim zaman da onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın, (soru sormayın)."

Buhari, İ'tisam 2; Müslim, Hacc 412, (1337); Tirmizi, İlm 17, (2681); Nesai, Hacc 1, (5, 110)
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Müslümanlar içinde, müslümanlara karşı en büyük cürüm işleyen kimse odur ki, haram kılınmamış olan bir şey hakkında soru sorar da bu suali sebebiyle o şey haram kılınıverir."

Buhari, İ'tisam 3; Müslim, Fedail 132, (2358); Ebu Davud, Sünnet 7, (4610)
Sual Hakkında | SUAL BÖLÜMÜ | Sa'd İbnu Ebi Vakkas

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog