Arama

Hz. Ömer İbnu'l-Hattab (ra)'ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Hacc surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine Amr'e: "Öyleyse fecir doğarken namaza başlamış olmalıdır" dendi. O da: "Evet!" diye cevap verdi.

Muvatta, Salat 34, (1, 82)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amr İbnu Rebi'a

Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana: "Resulullah (sav)'ın sabah namazının her iki rek'atinde de iza zülzilet süresini okuduğunu işittim, bilmiyorum unutarak mı böyle yaptı, bilerek mi okudu" dedi.

Ebu Davud, Salat 134, (816)
Namazda Okunan Sure | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muaz İbnu Abdillah el-Cüheni

Resulullah (sav) öğlede ilk iki rek'atte Fatiha ile iki süre okurdu. Son iki rek'atte de Fatiha'yı okur, bazan da ayeti bize işittirirdi. Birinci rek'atte (kıraati) uzun tutar ikinci de o kadar uzatmazdı, ikindi ve sabah namazlarında da böyle yapardı. (Ebu Davud, bir rivayette şu ziyadeye şamildir: "O'nun (sav), halk birinci rek'ata yetişebilsin diye böyle yaptığını zannederdik.")

Buhari, Ezan 107, 97, 109, 110; Müslim, Salat 154, (451); Ebu Davud, Salat 129, (798, 799, 800); Nesai, İftitah 56-60, (2, 164, 166)
Öğle Ve İkindi Namazları | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Katade

Resulullah'ın öğle ve ikindi namazlarında kıraatte bulunup bulunmadığını bilmiyorum.

Ebu Davud, Salat 131, (808)
Öğle Ve İkindi Namazları | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) öğlede Velleyli iza yağşa suresini okur, ikindide dahi aynısını yapar, sabah namazında bundan daha uzun bir kıraatte bulunurdu.

Buhari, Ezan 103, 95, 96; Müslim, Salat 159, (453); Ebu Davud, Salat 130, (804); Nesai, İftitah 74, (2, 174)
Öğle Ve İkindi Namazları | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Semüre

Biz, Resulullah (sav)'ın arkasında öğleyi kılmıştık. Kendisinden Lokman ve Zariyat sürelerinin ayetlerini peş peşe işitiyorduk.

Nesai, İftitah 55, (2,163)
Öğle Ve İkindi Namazları | NAMAZ BÖLÜMÜ | el-Bera

Resulullah (sav) bir namazda secde edip sonra kıyama kalktı ve rükü yaptı. Cemaat onun, Eif-Lam-Mim Tenzile's-Secdetü'yü okuduğunu gördü.

Ebu Davud, Salat 131, (807)
Öğle Ve İkindi Namazları | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bana Zeyd ibnu Sabit (ra) dedi ki: "Sen niye akşam namazında (kısaru'l-mufassal denilen) kısa surelerden okuyorsun? Ben Resulullah (sav)'ın Tula't-Tuleyeyn'i okuduğunu işittim." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "...Dedim ki: Tüla't-Tuleyeyn nedir? Bana "el-A'raf, öbürü de "el-En'am" diye cevap verdi.")

Buhari, Ezan 98; Ebu Davud, Salat 132, (812); Nesai, İftitah 67, (2, 169, 170)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mervan İbnu'l-Hakem

Resulullah (sav)'ın akşam namazında ve'l-mürselati urfen suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize, ruhu kabzedilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı.

Buhari, Ezan 98, Megazi 83; Müslim, Salat 173, (462); Muvatta, Salat 24, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (810); Tirmizi, Salat 230, (308); Nesai, İftitah 64, (2,168)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ümmü'l-Fadl

Resulullah (sav), A'raf süresiyle akşamı kıldırdı. Süreyi ikiye bölerek her iki rek'atte bir parçasını okudu.

Nesai, İftitah 67, (2,170)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ı akşam namazında et-Tur süresini okurken işittim.

Buhari, Ezan 99, Cihad 172, Megazi 11, Tefsir, Tür 1; Müslim, Salat 174, (463); Muvatta, Salat 23, (1, 78); Ebu Davud, Salat 132, (811); Nesai, İftitah 65, (2, 169)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cübeyr İbnu Mut'im

İbnu Mes'ud (ra)'un arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda Kulhüvallahü ahad'i okudu.

Ebu Davud, Salat 133, (815)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Osman en-Nehdi

Resulullah (sav) akşam namazında Ha-mim-ed-Duhan süresini okudu.

Nesai, İftitah 66, (2,169)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Utbe İbni Mes'ud

Hz. Ebu Bekr (ra)'in hilafeti sırasında Medine'ye geldim, arkasında akşam namazını kıldım, ilk iki rek'atinde Fatiha ile (kısaru'l-mufassal denen) kısa sürelerden birer süre okudu. Sonra üçüncü rek'ate kalktı. Ben (ne okuyacağını işitmek için) hemen kendisine -elbisem elbisesine değecek kadar- yaklaştım. Fatiha ve beraberinde "Rabbena la tuziğ kulübena ba'de iz hedeytena veheb lena min ledünke rahmeten inneke ente'l-Vehhab" (Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma. Katından bize bir rahmet lutfet. SDen çok lutfedenlerdensin) ayetini okuduğunu işittim.

Muvatta, Salat 25 (1,79)
Akşam Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Abdillah es-Sunabihi

Resulullah (sav) yatsı namazında Veşşemsi ve duhaha ve benzeri süreleri okurdu.

Tirmizi, Salat 231, (309); Nesai, İftitah 71, (2, 173)
Yatsı Namazı | NAMAZ BÖLÜMÜ | Büreyde

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog