Arama

Sağ elini sağ dizi üzerine koydu. Elliüç akdi yapıp şehadet parmağıyla işarette bulundu.

Müslim, Mesacid 114-116, (580); Muvatta, Salat 48, (1, 88); Ebu Davud, Salat 186, (987); Tirmizi, Salat 220, (294)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Ömer (ra)'nın yanında namaz kıldım ve namazda çakılları alt üst ettim. Bana: "Çakılları alt üst etme. Zira çakılların çevrilmesi şeytan işidir. Sen de Resulullah'ın yaptığı gibi yap. Ben O'nun ne yaptığını gördüm" dedi. Ben: "Resulullah'ın ne yaptığını gördün?" diye sordum. "Şöyle" dedi ve sağ ayağını dikti, solunu yatırdı. Sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini de sol uyluğu üzerine koydu. Şehadet parmağıyla da işaret etti. (Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "Baş parmağı takip eden parmağı ile kıbleye işaret etti, nazarlarını da ona dikti.")

Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 32-35, (3, 36-38)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali İbnu Abdirrahman

Resulullah (sav) namazda oturunca, sol ayağını (sağ) uyluğunun ve bacağının altına koyar, sağ ayağını da yere döşerdi."

Ebu Davud, Salat 186, (988, 989, 990); Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 36, 39, (3, 37, 39)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu'z-Zübeyr

Resulullah (sav) (namazda oturur vaziyette iken), dua edince, hareket ettirmeksizin parmağıyla işaret yapar, bu vaziyette dua (teşehhüd) okurdu. Sol eliyle de sol uyluğunun üzerine dayanırdı. (Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "Gözü de işaretinden ayrılmazdı.")

Ebu Davud, Salat 186, (988, 989, 990); Nesai, İftitah 189, (2, 237), Sehv 36, 39, (3, 37, 39)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu'z'Zübeyr

Resulullah (sav) sol ayağını yere yaydı, elini sol uyluğunun üzerine koydu, sağ ayağını da dikti. Nesai'nin bir rivayetinde: "Kollarını, uyluklarının üzerine koydu. Şehadet parmağıyla işaret ederek dua ediyordu (teşehhüdü okuyordu)."

Tirmizi, Salat 218, (292); Nesai,Sehv 30, (3, 35)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Vail İbnu Hucr

Mus'ab ibnu Sa'd İbnu Ebi Vakkas'ın şöyle söylediğini işittim: "Babamın yanında namaz kılmış, namazda avuçlarımı iç içe kavuşturup uyluklarımın arasına koymuştum. Babam bu tarzdan beni men' etti ve: "Biz de bir ara böyle yapmıştık. Ondan nehyedildik ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koymakla emrolunduk" dedi.

Buhari, Ezan 118; Müslim, Mesacid 29, (535); Ebu Davud, Salat 150, (867); Nesai, İftitah 91, (2,185)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Ya'fur

Asım İbnu Küleyb el-Cermi (an ebihi an ceddihi) -ki ismi de Şihab İbnu'l-Mecnun'dur- der ki: "Resulullah (sav)'ın huzuruna girdim, namaz kılıyordu. Sol elini sol uyluğunun üzerine koymuş, sağ elini de sağ uyluğunun üzerine koymuş idi. (Sağ elin) parmakları hep yumuk, sadece işaret parmağı acıktı. Şöyle dua ediyordu: "Ey kalbleri döndüren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl."

Tirmizi, Da'avat 135, (3581)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Şihab İbnu'l-Mecnun

Resulullah (sav) teşehhüd için oturdu, sol ayağını yayıp sağ göğsünü kıbleye çevirdi..."

Tirmizi, Salat 219, (293)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Humeyd es-Saidi

Nesai'deki rivayette şu ziyade var: "Namazın sona erdiği rek'atte sol ayağını geride bırakmış ve uyluk kemiğine dayanarak oturmuş, sonra da selam vermiştir. Yine Nesai'nin bir diğer rivayetinde şu ziyade var: "Şehadet parmağını kaldırmış ve onu hafif eğmiş (vaziyette teşehhüdü okuyordu)."

Nesai, Sehv 29, 38, (3, 34, 39)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Humeyd es-Saidi

İbnu Ömer namazda oturunca bağdaş kurardı. Aynı şeyi ben de yaptım. O sırada yaşım gençti. Beni bundan nehyetti. Ve dedi ki: "Namazın sünneti sağ ayağını dikmen, solu da bükmendir." Ben kendisine: "Ama sen bunu yapıyorsun!" dedim. Bunun üzerine: "Ayaklarım beni taşımıyor" diye açıklamada bulundu.

Buhari, Ezan 145; Muvatta, Salat 51, (1, 89, 90)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Abdillah İbnu Ömer

Nesai'nin rivayetinde şöyle denmiştir: "... (Namazın sünneti) sağ ayağını dikmen, parmaklarını kıbleye yöneltmen ve sol (ayak ) üzerine de oturmandır."

Nesai, İftitah 189, 190, (2, 235, 236)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Abdillah İbnu Ömer

İbnu Abbas (ra)'a (namaz'da) iki ayak üzerine ik'a hakkında sordum. "Bu sünnettir" dedi. Kendisine, "Biz bunu erkeğe eziyet görüyoruz!" dedik. O tekrar: "Bilakis, o, Peygamberiniz (sav)'in sünnetidir!" dedi. (Metin Müslim'e aittir. Ebu Davud'da, "iki ayak üzerine" tabirinden sonra "secdede" ziyadesi mevcuttur.)

Müslim, Mesacid 32, (536); Ebu Davud, Salat 143, (845); Tirmizi, Salat 210, (283)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | Tavus

Resulullah (sav) ilk iki rek'atte oturunca, (çabuk) kalkmak için sanki kızgın taş üzerine oturmuş gibiydi.

Ebu Davud, Salat 188, (995); Tirmizi, Salat 270, (366); Nesai, İftitah 195, (2, 243)
Ka'de (Oturma) | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Amir İbnu Sa'd, babasından (ra) naklediyor: "Resulullah (sav) (namazını tamamlayınca) sağına ve soluna selam verirdi, öyle ki ben (geride olduğum halde) yanağının beyazlığını görürdüm."

Müslim, Mesacid 119, (582); Nesai, Sehiv 68, (3, 61)
Selam | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amir İbnu Sa'd

Resulullah (sav) (namazı bitince) sağına ve soluna selam verir, şöyle derdi: "Esselamu aleyküm ve rahmetullah, es-selamu aleyküm ve rahmetullah" (Ebu Davud'da "soluna" tabirinden sonra şu ziyade yer alır: "...Öyle ki yanağının beyazını gördük." Nesai'de ise şu ziyade vardır: "...Öyle ki, şu taraftan yanağının beyazlığını görürdük.")

Ebu Davud, Salat 189, (996); Tirmizi, Salat 221, (295); Nesai, Sehiv 71, (3, 63)
Selam | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog