Arama

Resulullah (sav) şöyle dediler: "Allah yahudilere ve hıristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin kabirlerini mescide çevirdiler." (Ebu Davud'un dışındaki bir rivayette Hz. Aişe'den şu ziyadeye yer verilmiştir: "Eğer bu (endişe) olmasaydı, (Resulullah'ın) kabri açıkta bulundurulacaktı. Ancak mescid ittihaz edilmesinden korkuldu.")

Buhari, Salat 54; Müslim, Mesacid 20, (530); Ebu Davud, Cenaiz 76; Nesai, Cenaiz 106, (4, 95, 96)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) şöyle dua buyurdular: "Allahım, kabrimi ibadet edilen bir put kılma" (ve devamla dedi ki): "Nebilerinin kabirlerini mescidler haline getiren bir kavme Allah'ın öfkesi artmıştır."

Muvatta, Kasru's-Salat 85, (1, 172)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ata İbnu Yesar

Resulullah (sav), beni mezarlıkta namaz kılmaktan menetti. Beni Babil toprağında da namaz kılmaktan menetti (ve şöyle dedi:) "Zira orası mel'undur." (Hattabi der ki: "Bu hadisin senedinde zayıflık olduğu söylenmiştir. Ben alimlerden kimseyi bilmem ki Babil toprağında namaz kılmayı yasaklamış olsun. Hadis(in Resulullah'a nisbeti) sahih ise, bu yasak sadece Hz. Ali'nin şahsıyla ilgilidir; böylece, onu Kufe'de maruz kaldığı mihnete (sıkıntılı hadislere) karşı uyarmak istemiştir. (Malum olduğu üzere) Kufe, Babil diyarındadır.")

Ebu Davud, Salat 24, (490)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) bineğinin üzerinde iken yönü hangi istikamette olursa olsun tesbih ediyor, (nafile namaz kılıyor, rüku ve secde içinde) başıyla imada bulunuyordu, (İbnu Ömer de böyle yapıyordu). (Müslim'de gelen diğer bir rivayette İbnu Ömer şu ziyadeyi yapar: "Aleyhissalatu vesselam, bineğin sırtında tesbihte (nafile namazda) bulunur ve vitir kılardı, fakat farz namaz kılmazdı.")

Buhari, Taksiru's-Salat 7, 8, 11, 12, Vitr 5, 6; Müslim, Müsafirin 39, (700); Muvatta, Kasru's-Salat 22, (1, 160, 151); Ebu Davud, Salat 277, (1224,1225); Tirmizi, Salat 345, (472), Tefsir, Bakara (2961); Nesai, Kıble 23, (243, 244), Kıyamu'l-Leyl 23, (3, 232)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Ebu Davud bir diğer rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "Aleyhissalatu vesselam nafile namaz kılmak isteyince, devesini kıbleye çevirir, sonra iftitah tekbiri getir(erek) namaza başlar, sonra bineği nereye yöneltirse yönelsin, namazım kılardı."

Ebu Davud, Salat 277, (1224,1225)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Küre-i arz bana bir mescid ve temiz kılındı. Ümmetimden her kim bir namaz vaktine ulaştımı nerede olursa namazını kılsın."

Nesai, Mesacid 42, (2, 56)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Babamdan mescidin avlusunun kenarında Kur'an öğreniyordum. Bu sırada secde ayeti okumuşsam babam hemen secdeye kapanıyordu. Kendisine: "Babacığım yolda niye secde ediyorsun?" diye sordum... Dedi ki: "Ben Ebu Zerr (ra)'in şöyle söylediğini işittim: "Resulullah (sav)'ı yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangisi olduğunu sordum: "Mescid-i Haram" olduğunu söyledi. Ben: "Sonra hangisi?" dedim, "Mescid'i Aksar" diye cevap verdi. Ben: "İkisi arasında kaç yıl fark var?" dedim. "Kırk yıl!" dedi ve ilave etti: "Arz sana (baştan ayağa) bir mesciddir, öyleyse nerede namaz vaktine ulaşırsan namazını (orada) kıl, çünkü fazilet ondadır (namaz vaktinin girdiği ilk andadır)."

Buhari, Enbiya 8, 40; Müslim, Mesacid 2, (520); Nesai, Mesacid 3, (2, 32); İbnu Mace, İkamet, Mesacid 7, (753)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbrahim İbnu Yezid et-Teymi

Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "Namazlarınızdan bir kısmını evlerinizde kılın, sakın onları kabirlere çevirmeyin!"

Buhari, Salat 52, Teheccüd 38; Müslim, Musafirin 208, (777); Ebu Davud, Salat 346, (1448); Tirmizi, Salat 331, (451); Nesai, Salatu'l-Leyl 1, (3, 197)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Aleyhissalatu vesselam şöyle emretmiştir: "Sizden kim namazını mescidde kılarsa namazından bir pay da evi için ayırsın. Zira Allah, evinde kılacağı namaz için dahi bir hayır takdir etmiştir."

Müslim, Müsafirin 210, (778)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) bağ ve bahçelerde namaz kılmayı da müstehab (sevimli ve hoş) addederdi.

Tirmizi, Salat 249, (334)
Namazın Sekiz Şartı - Namaz Kılınan Yerler | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'az İbnu Cebel

Biz, namaz kılarken konuşurduk. Öyle ki herkes kendi yanındakine birşeyler söyleyebilirdi. Derken şu ayet nazil oldu: "Allah'ın divanına tam huşu ve taatle durun" (Bakara 238). Böylece sükut etmekle emrolunduk ve konuşmaktan menedildik.

Buhari, Amel fi's-Salat 2, Tefsir, Bakara 43; Müslim, Mesacid 36, (539); Ebu Davud, 178, (949); Tirmizi, Salat 297 (405); Nesai, Sehv 20
Namazın Sekiz Şartı - Namazda Konuşmamak | NAMAZ BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav)'a selam verirdik, O da bize mukabele ederdi. Necaşi'nin yanından döndüğümüz zaman O'na yine (namazda) selam vermiştik, bize mukabeleten selam vermedi. "Ey Allah'ın Resulü," dedik, "biz sana vaktiyle namazda selam verirdik, sen de selamımızı alırdın (şimdi niye almıyorsun)?" dedik. Bizi şöyle cevapladı: "Namazda meşguliyet var!"

Buhari, Amel fis's-Salat 2, 15, Fadailu'l-Ashab 37; Müslim, Mesacid 34, (538); Ebu Davud, 170, (923, 924); Nesai, Sehv 20, (3, 19)
Namazın Sekiz Şartı - Namazda Konuşmamak | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ben Resulullah (sav) ile birlikte namaz kılıyordum. Derken cemaatten bir şahıs hapşırdı. Ben: "Yerhamükallah" dedim. Cemaattakiler bana bed bed baktılar. Bunun üzerine (kızıp): "Vay başıma gelen, niye bana böyle bakıyorsunuz?" dedim. Bu sefer ellerini dizlerine vurarak beni susturmak istediler. Resulullah (sav) namazı bitirince (bana iyi davrandı), annem babam O'na feda olsun, ben O'ndan, ne önce ne de sonra, daha iyi öğreten bir muallim görmedim. Allah'a yemin olsun O beni ne azarladı, ne dövdü, ne de betimi yıktı; sadece: "Namazda insan kelamından (dünyevi) bir söz münasib değildir, ona uygun olan söz, tesbih, tekbir ve Kur'an kıraatidir!" dedi. Ben: "Ey Allah'ın Resulü," dedim, "ben cahiliyeden daha yeni çıkmış birisiyim. Allah bize İslam'ı lütfetti ama bizde öyleleri var ki, ala kahinlere geliyorlar, (bu hususta ne tavsiye edersiniz?)" dedim. "Sen onlara gitme!" buyurdu. Ben tekrar: "Bizde (kuşun uçuşuna vs'ye bakarak) uğursuzluk çıkaranlar da var?" dedim. Cevaben: "Bu (uğursuzluk zannı) kalplerinde mevcut olan bir (kuruntu)dur. Sakın onları (gayelerine gitmekten) alıkoymasın!" dedi. Ben: "Bizde, kuma hatlar çizerek fala bakanlar da var?" dedim. Şu açıklamayı yaptı: "Peygamberlerden biri de (kuma) çizgi çizerdi. Kim çizgisini onun çizgisine uygun düşürürse isabet eder!" buyurdu. Ben: "Benim bir cariyem vardı, Uhud ve Cevaniyye taraflarında koyun otlatırdı. Bir gün öğrendim ki bir kurt peyda olmuş ve sürüden bir koyun götürmüş. Ben bir insanoğluyum, herkes gibi bende öfkelenirim. (Bu hadise yüzünden kızıp) cariyeye bir tokat aşkettim. (Ravi der ki: Bu sözümü işitince Resulullah tokadımı fazla buldu, yakıştıramadı). "O halde onu azad etmiyeyim mi?" dedim. "Bana bir getir heler." dedi. Ben de cariyeyi ona getirdim, Ona: "Allah nerde?" diye sordu. Cariye: "Semada!" diye cevap verdi. Bu sefer: "Ben kimim" diye sordu. O da: "Sen Resulullah'sın" diye cevap verdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Onu azad et, çünkü mü'mine'dir" buyurdu.

Müslim, Mesacid 33, (537); Ebu Davud, Salat 171, (930, 931); Nesai, Sehv 20, (3, 14-18)
Namazın Sekiz Şartı - Namazda Konuşmamak | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'aviye İbnu'l-Hakem es-Sülemi

Bir gün Resulullah (sav) namaza kalktı.Şunu okuduğunu işittik: "Senden Allah'a sığınırım." Sonra da üç kere: "Seni Allah'ın lanetiyle lanetliyorum" dedi ve sanki birşey yakalıyormuşcasına elini uzattı. Namazı bitirince: "Ey Allah'ın Resulü!" dedik, "senden bugün daha önce hiç söylemediğin bir şey işittik. Ayrıca ellerini de açtığını gördük?" Şu cevabı verdi: "Allah'ın düşmanı olan iblis, yüzüme koymak için ateşten bir alev getirdi. Bende ona, üç kere: "Euzu billahi" dedim. Sonra da: "Seni Allah'ın eksiksiz lanetiyle lanetliyorum" dedim, geri çekilmedi, üç kere tekrarladım. Sonunda onu yakalamak istedim. Vallahi kardeşim Süleyman'ın duası olmasa idi, bağlı olarak sabaha erecek ve Medine'nin çocukları onunla oynayacaklardı."

Müslim, Mesacid 40, (542); Nesai, Sehv 19, (3, 13)
Namazın Sekiz Şartı - Namazda Konuşmamak | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Resulullah (sav)'a, musalli'nin secde edeceği yerdeki toprağın düzlenmesinden sual edildi...

Buhari, Amel fi's-Salat 8; Müslim, Mesacid 46, (545); Ebu Davud, Salat 175, (946); Nesai, Sehv 8, (3,7)
Namazın Sekiz Şartı - Başka Meşguliyeti Terk | NAMAZ BÖLÜMÜ | Mu'aykib

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog