Arama

Resulullah (sav) namazın ikinci rek'atında selam verip bitirdi. Zülyedeyn (ra) kendisine: "Ey Allah'ın Resulü, namaz kısaldı mı yoksa unuttunuz mu?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Zülyedeyn doğru mu söylüyor?" diye sordu. Herkes: "Evet!" diye cevap verdi. Resul-i Ekrem (sav) de iki rek'at daha kıldı, sonra selam verdi, sonra tekbir getirip iki secde daha yaptı. Bu iki secde diğer secdelerinin uzunluğunda idi veya biraz daha uzundu. Sonra namazdan kalktı."

Buhari, Sehv, 3, 4, 5, Mesacid 88, Cemaat 69, Edeb 45, Haberul-Vahid 1; Müslim, Mesacid 97, (573); Muvatta, Salat 58, (1, 93); Ebu Davud, Salat 195, (1008, 1009, 1010, 1011, 1012); Tirmizi, Salat 289, (394), 292, (399); Nesai, Sehv 22-23, (3, 20, 26)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

(Resulullah (sav) öğle ve ikindi namazlarından birini iki rek'at kılmıştı - Ravi der ki: "Zann-ı galibime göre bu, ikindi namazı idi. Sonra selam verdi. Sonra mescidin ön kısmındaki kütüğe gitti. Elini üzerine koydu, (yüzünde öfke okunuyordu). Cemaatte Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ömer de vardı. Bunlar (namazda yapılan eksiklikten) Efendimize söz etmekten (hicab edip) korktular. Cemaatin çabuk çıkanları: "(Ey Allah'ın Resulü!) namaz kısaldı mı?" diye sordular. Resulullah (sav)'ın Zülyedeyn dediği bir zat da: "Ey Allah'ın Resulü! Namaz mı kısaldı, siz mi unuttunuz?" dedi. "Ne ben unuttum, ne de namaz kısaldı!" cevabını verdi. Ama Zülyedeyn tekrar: "Hayır (farkında değilsiniz), unuttunuz!" (dedi). Bunun üzerine (Aleyhissalatu Vesselam) kalktı iki rek'at daha kıldı, sonra selam verdi. Sonra tekbir getirdi, tıpkı diğer secdeleri gibi -veya biraz daha uzun olmak üzere- (sehiv için) secde yaptı, sonra başını kaldırdı tekbir getirdi. Sonra başını koydu tekbir getirdi, peşinden önceki secdesi gibi -veya daha uzun- (sehiv için ikinci defa) secde etti, sonra başını kaldırdı ve tekbir getirdi, (oturup teşehhüd okudu ve selam vererek namazı tamamladı).

Ebu Davud, Salat 195, (1008)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Şirin

Resulullah (sav) namaz kılmıştı. Namazda (unutarak) ziyade veya noksanda bulundu. Kendisine: "Ey Allah'ın Resulü! Namazda (yeni bir durum mu) hasıl oldu?" diye soruldu. "Bunu niye sordunuz?" diye O da merak etti. "Şöyle şöyle kıldınız" dediler. Resulullah (sav) hemen dizlerini bükerek kıbleye yöneldi ve iki adet sehiv secdesinde bulundu, sonra selam verdi ve yüzünü bize çevirerek: "Şayet namazda yeni bir şey hasıl olsaydı ben size haber verirdim. Ancak ben bir beşerim, sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum. Öyleyse bir şey unutursam bana haber verin. Biriniz namazında şekke düşecek olursa doğruyu araştırsın ve onun üzerine kalanı bina etsin, sonra da iki sehiv secdesi yapsın" dedi.

Buhari, Sehiv 2, Salat 31, 32, Eyman 15, Haberu'l-Vahid 1; Müslim, Mesacid 89, (572); Ebu Davud, Salat 196, (1019, 1020, 1021, 1022); Nesai, Sehv 26, (3, 31-36); Tirmizi, Salat 289, (392, 393)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İmam, (yanılarak ikinci rek'atte oturacağı yerde müteakip) rek'ate kalkmaya teşebbüs eder ve tam doğrulmadan hatırlarsa, hemen otursun. Tam kalkıp doğrulmuşsa artık (geri dönüp) oturmasın, namazın sonunda sehiv secdesi yapsın."

Ebu Davud, Salat 201, (1036); Tirmizi, Salat 269, (365)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Muğire İbnu Şu'be

İmam Malik (ra)'a ulaştığına göre, Resulullah (sav): "Ben de unuturum veya sünnet koymak için unutturulurum" buyurmuştur.

Muvatta, Sehv 2, (1, 100)
Secdeler Üzerine Fasıl - Sehv Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav), içerisinde secde ayeti olan süreyi okur, (ayetler geldikçe) secde ederdi, biz de secde ederdik. Öyle ki (izdiham sebebiyle) namaz dışı vakitlerde alnımızı koyacak secde yeri bulamadığımız olurdu.

Buhari, Sücudu'l-Kur'an 9, 8, 12; Müslim, Mesacid 103, (575); Ebu Davud, Salat 333, (1411, 1412, 1413)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Hz. Ömer (ra) cuma günü, minber üzerinde (hutbe verirken) Nahl süresini okumuş, secde ayetine gelince, minberden inip secde yapmış, halk da onunla birlikte secdeye kapanmıştır. Müteakip cumada da (aynı şekilde) aynı sureyi okumuş, secde ayetine gelince: "Ey insanlar, biz secde ayetlerine uymuyoruz. (Bunlar okununca) kim secde ederse isabet eder, kim de secde etmezse üzerine günah yoktur" der ve Hz. Ömer (ra) secde etmez. (Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Allah, secdeyi dilemezsek farz etmemiştir.")

Buhari, Sücudu'l-Kur'an 10; Muvatta, Kur'an 16, (1, 206)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Rebi'a İbnu Abdillah

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ademoğlu secde ayeti okur ve secde ederse şeytan ağlayarak ayrılır ve: "Yazık bana, insanoğlu secdeyle emredildi ve secde etti, mukabilinde ona cennet var. Ben de secdeyle emrolundum ama ben itiraz ettim, benim için de ateş var" der."

Müslim, İman 133, (81)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ben sabah namazından sonra vaaz u nasihat ediyordum, bu esnada secde (ayeti okuyor ve secde) ediyordum. İbnu Ömer (ra) beni yasakladı. Ama ben O'nu dinlemedim. O üç sefer yasaklamayı tekrarladı. Sonra dönüp: "Ben Resulullah (sav)'ın arkasında namaz kıldım. Hz. Ebu Bekr, Hz. Ömer ve Hz. Osman (ra) ile de namaz kıldım. Onların hiçbiri güneş doğuncaya kadar secde yapmazlardı" dedi.

Ebu Davud, Salat 335, (1415)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Temimeti'l'Hüceymi

Resulullah (sav) bana Kur'an'dan onbeş secde ayeti okuttu. Bunrdan üçü Mufassal sürelerdedir. Hacc süresinde de iki secde ayeti var.

Ebu Davud, Salat 328, (1401); İbnu Mace, İkamet 71, (1057)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Amr İbnu'l-As

Şad süresi azaim-i sücud'dan değildir.Nitekim ben Resulullah (sav)'ı o sürede secde edip: "Davud (as) bu secdeyi tevbe secdesi olarak yaptı, biz ise şükür olarak yapıyoruz!" dediğini işittim.

Buhari, Sücudu'l-Kur'an 3, Enbiya 39; Ebu Davud, Salat 332, (1409); Tirmizi, Salat 405, (577); Nesai, İftitah, 48, (2,159)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) Ve'n-necmi suresini okudu ve secde-i tilavette bulundu, beraberindekiler de secde ettiler. Ancak, aralarında bulunan Kureyşli bir ihtiyar yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü ve: "Bu bana yeter" dedi. İbnu Mes'ud der ki: "Ben sonra bu herifin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu Ümeyye İbnu Halef idi." (Metin, Buhari'deki metindir)

Buhari, Sücudul-Kur'an 4, 1, Menakıbu'l-Ensar 29, Meğazi 7, Tefsir, Necm; Müslim, Mesacid 105, (676); Ebu Davud, Salat 330, (1406); Nesai, İftitah 49, (2,160)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav)'a Ve'n-necmi süresini okudum, bunda secde etmedi.

Buhari, Sücudu'l-Kur'an 6; Müslim, Mesacid 106, (577); Ebu Davud, Salat 329, (1404); Tirmizi, Salat 404, (576); Nesai, İftitah 50, (2, 160)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Sabit

Ebu Hüreyre (ra)'den naklettiğine göre, Ebu Hüreyre İza's'Semaun-şakkat suresini okudu ve secde etti. Ben kendisine: "Ey Ebu Hüreyre seni secde eder görmüyor muyum!" dedim. Bana: "Resulullah'ı secde eder görmemiş olsaydım, bende secde etmezdim!" cevabını verdi.

Buhari, Sücudu'l-Kur'an 7, 6, Ezan 100, 102; Müslim, Mesacid 107; Muvatta, Kur'an 12, (1, 205); Ebu Davud, Salat 331, (1407); Nesai, İftitah 51, (2, 161)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Seleme

Biz Resulullah (sav)'la İza's-Semaun-Şakkat süresinde ve İkra' bismi Rabbikellezi halaka süresinde secde ettik.

Müslim, Mesacid 108, (578); Ebu Davud, Salat 331, (1407); Tirmizi, Salat 402, (573, 574); Nesai, İftitah 51, 52, (2, 161, 162)
Secdeler Üzerine Fasıl - Tilavet Secdesi | NAMAZ BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog