Arama

Resulullah (sav) taksim edilmedikçe her (akar) malda şufa hakkı bulunduğuna hükmetti. Araya sınırlar konup, yollar tayin edilince şufa hakkı kalkar. (Bu hadisi Beş Kitap da tahric etmiştir. Müslim'deki metin şöyledir: "Henüz taksim edilmemiş arazi, mesken, bahçe gibi (akar nevinden) her ortaklıkta şufa hakkı vardır. (Ortaklarından birinin) ortağına haber vermeden satması helal olmaz. Satmadan önce haber verir, ortağı satın alır veya terkeder. Ortağına haber vermeden satarsa, ortağı bu mala (aynı fiyat karşılığında) hak sahibi olur.")

Buhari, Şufa 1, Büyu 96, 97, Hiyel 14, Şirket 8-9; Müslim, Müsakat 134 (1608); Nesai, Büyu 108, 109 (7, 301); Ebu Davud, Büyu 73, (3513, 3514); Tirmizi, Ahkam 33, (1370)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Cabir

Ebu Davud ve Tirmizi'de gelen bir diğer rivayet şöyledir: "Komşu, komşusuna karşı şufa hakkına sahiptir. Aynı yoldan işliyorlarsa, komşu bulunmadığı takdirde, gıyabında satış yapmaz, bekler."

Ebu Davud, Büyu 75, (3518); Tirmizi, Ahkam 33, (1369); İbnu Mace, Şufa 2, (2494); Nesai, Büyu 80, (7, 301)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Tirmizi'nin bir diğer rivayetinde: "Evin komşusu eve bir başkasından daha çok hak sahibidir" buyrulmuştur.

Tirmizi, Ahkam 31, (1368), 33, (1370)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Tirmizi'nin ve Ebu Davud'un Semure'den yaptıkları bir rivayete göre, Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Evin komşusu komşunun evine veya tarlaya daha ziyade hak sahibidir."

Tirmizi, Ahkam 31, (1368); Ebu Davud, Büyu 75, (3518)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Ebu Rafi (ra)'nin şöyle söylediğini işitmiştir: "Komşu, yakın komşusuna karşı daha çok hak sahibidir."

Buhari, Şufa 2, Hiyel 14,15; Ebu Davud, Büyu 75, (3516); Nesai, Büyu 109, (7, 320)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Amr İbnu'ş-Şerid

Bir adam, Hz. Peygamber (sav)'e: "Ey Allah'ın Resulü, tarlam var, kimsenin bunda ne ortaklığı ne de hissesi var, ancak komşum var" dedi. Hz. Peygamber (sav): "Komşu, yakın olan eve daha ziyade hak sahibidir" buyurdu.

Nesai, Büyu 109, (7,320)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Amr İbnu'ş-Şerid

Buyurdular ki: "Bir araziye sınırlar konacak olursa artık onda şufa hakkı kalmaz, ne kuyunun suyunda şufa hakkı ne de hurma ağaçlarını telkih de (döllemede) şufa hakkı kalmaz."

Muvatta, Şufa 4, (7, 320)
Şuf'ay'a Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Osman

Hz. Peygamber (sav) Medine'ye geldiginde Medineliler, bir yıllık, iki yıllık hurma mahsulünü peşinen satarlardI. Resulullah (sav) onlara: "Hurmayı kim önceden satarsa ölçüsünü, tartısını belirterek, vadesini tayin ederek satsın" buyurdu. (Bunu Beş Kitap tahric etmiştir. Buhari ve Ebu Davud'da gelen diğer rivayetlerde aynısı ifade edilmiş ve şöyle bir farklılığa yer verilmiştir: "...iki ve üç yıllık...")

Buhari, Selem 1, 2, 7; Müslim, Müsakat 127, 128, (1604); Ebu Davud, Büyu 57, (3463); Tirmizi, Büyu 68, (1311); Nesai, Büyu 6, 3 (7, 290); İbnu Mace, Ticarat 59, (2280)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Abdullah İbnu Şeddad İbni'l-Had ve Ebu Bürde selef mevzuunda ihtilafa düştüler. Beni, İbnu Ebi Evfa (ra)'a gönderdiler. Ben kendisine bu hususta sordum. Şu cevabı verdi: "Biz Resulullah (sav), Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer (ra) devirlerinde buğday, arpa, kuru üzüm ve kuru hurma hususlarında selefte bulunurduk. Ben, İbnu Ebza'ya da sordum. O da buna benzer bir cevap verdi."

Buhari, Selem 2, 3, 7; Ebu Davud, Büyu 57, (3464); Nesai, Büyu 62, (7, 290)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Ebi'l-Mücalid

Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: "...Dedim ki: (siz selem adini) yanında alacağınız malın aslını bulunduran kimse ile mi yapardınız?" Şu cevabı verdi: Biz selem yaptığımız kimseye o hususu sormazdık." (Ebu Davud'un rivayetinde şu ziyade var: "(Selem akdini) alacağımız mal elinde bulunmayan kimselerle yapardık.")

Buhari, Selem 3; Ebu Davud, Büyu 57, (3464)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Ebi'l-Mücalid

Hz. Peygamber (sav) dedi ki: "Kim bir yiyecek veya bir başka şeyde selem akdi yapmışsa, bu malı fiilen kabzetmedikçe başkasına satmasın."

Ebu Davud, Büyu 59, (3468)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Said el-Hudri

İbnu Ömer (ra)'e "hurmada selem yapılır mı?" diye sordum. Bana: "Resulullah (sav), meyvesi (yenmeye) salih oluncaya kadar hurmanın satılmasını yasakladı" cevabını verdi.

Buhari, Selem 3,4.
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu'l-Bahteri

Rivayetinde der ki: "...Ondan yeninceye, tartılıncaya kadar..." Ben "Tartılması da ne dir?" diye sordum. Yanında bulunan bir zat: "Miktarı göz kararı ile kabaca takdir edilebilinceye kadar" diye açıkladı.

Buhari, Selem 3, 4; Müslim, Büyu 55, (1537)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam selem yoluyla (yani parasını peşin alarak, çıkacak mahsulden verilmek üzere) bir ağacın hurmasını sattı. Fakat o yıl o ağaç hiç mahsul vermedi. Satıcı ile müşteri ihtilafa düşerek davalarını Hz. Peygamber (sav)'e getirdiler. Resulullah (sav) satıcıya: "Onun parasını nasıl helal addedersin, parayı geri ver" dedi. Sonra şunu söyledi; "Hurma (yenmeye) salih oluncaya kadar onu selem yoluyla satmayın."

Ebu Davud, Büyu 58, (3467); İbnu Mace, Ticarat 61, (2284); Muvatta, Büyu 21, (2, 644); Buhari, Selem 2
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İmam Malik, İbnu Ömer'in sözü olarak şunu tahric etmiştir: "Kişinin, bir başkasına selem yoluyla yiyecek satmasında bir beis yoktur, yeter ki, yiyecek maddesinin fiyatı belirlenmiş, ödemenin zamanı tayin edilmiş olsun. Ancak (hasada) salahı ortaya çıkmayan ekinde veya (yenmeye) salahı ortaya çıkmayan hurmada selem olmaz." (İbnu Ömer'in bu sözünü Buhari, bab başlığında senedsiz olarak kaydetmiştir.)

Muvatta, Büyu 94, (2,682); Buhari, Selem, 7
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog