Arama

İmam Malik'e ulaştığına göre, bir adam, Hz. Ömer (ra)'e gelip başka bir memlekette ödemek şartıyla kendisiyle selem akdi yapan bir adamdan haber vererek bu akid hakkında sormuştur da, Hz. Ömer (ra) hoşnutsuzluk izhar etmiş ve: "Pekala, devenin kirası nerede?" demiştir.

Muvatta, Büyu 91, (2, 681)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İmam Malik'e ulaştığına göre, İbnu Mes'ud (ra) şöyle demiştir: "Kim selem akdi yaparsa, sakın fazla alma şartı koşmasın. Bir avuç saman bile olsa bu fazlalık ribadır."

Muvatta, Büyu 94, (2,682)
Selem (Önceden Satma) Hakkında | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Mes'ud

Ma'mer İbnu Ebi Ma'mer - ki İbnu Abdillah da denir ve Benu Adiyy İbnu Ka'b'dan biridir - dedi ki: "Resulullah (sav) şöyle buyurdular: "İhtikar yapan hatakar olmuştur." Said İbnu'l-Müseyyeb'e: "Ama sen de ihtikar yapıyorsun" dendi de: "Bu hadisi rivayet eden Ma'mer de ihtikar yapıyordu" diye cevap verdi."

Müslim, Müsakat 129, (1605); Ebu Davud, Büyu 49, (3447); Tirmizi, Büyu 40 (1267)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

İmam Malik diyor ki: "Bana ulaştığına göre Hz. Ömer (ra) şöyle demiştir: "Bizim çarşımızda ihtikar olamaz. Yanlarında fazla yiyecek maddesi bulunan bir kısım insanlar, bizim sahamıza Allah'ın rızkından inmiş olan bir rızka yönelip, onu bize karşı saklayamazlar. Ancak kim, yaz, kış demeden zahmetlere katlanarak mal getirmiş ise o Ömer'in misafiridir. Allah'ın istediği şekilde malını satsın, istediği şekilde de saklasın."

Muvatta, Büyu 56, (2,651)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ömer

İmam Malik'e ulaştığına göre, Hz. Osman (ra) da ihtikar yapmayı yasaklamıştır.

Muvatta, Büyu 56, (2, 651)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Ömer (ra), pazara uğramıştı. Orada Hatib İbnu Ebi Belte'a'ya uğradı. Hatib'in (ucuz fiyatla) kuru üzüm sattığını görünce: "Ya fiyatı (diğerlerinin seviyesine yükseltirsin yahut pazarımızdan çeker gidersin" diye ihtar etti."

Muvatta, Büyu 57, (2, 651)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu'l-Müseyyeb

Bir adam gelerek: "Ey Allah'ın Resulü, bizler için eşyalara fiyat tesbit ediver" diye müracaatta bulundu. Hz. Peygamber (sav): "Hayır, fiyat koymayayım (rızka bolluk vermesi için) Allah'ıma dua edeyim" cevabını verdi. Arkadan bir başkası gelerek: (Ortaklık pahalandı, eşyaların) fiyatını bize siz tesbit ediverin" diye talebde bulununca, bu sefer: "Hayır rızkı bollaştırıp, darlaştıran Allah'tır. Ben hiçbir kimseye zulmetmemiş olarak Allah'a kavuşmak istiyorum" cevabını verdi.

Ebu Davud, Büyu 51, (3450)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Halk Hz. Peygamber (sav)'e müracaatla: "Ey Allah'ın Resulü, fiyatlar yükseldi, bizim için fiyatları siz tesbit edin" dediler. Resulullah (sav) onlara şu cevabı verdi: "Fiyatları koyan Allah'tır. Rızkı veren, artırıp eksilten de O'dur. Ben ise, hiç kimse benden ne kan ne de mal hususunda hak talebinde bulunmaz olduğu halde Allah'a kavuşmamı diliyorum." (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir)

Ebu Davud, Büyu 51, (3451); Tirmizi, Büyu 73, (1314)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Enes

Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: "Pahalanması için, kim bir yiyecek maddesini kırk gün saklarsa, o, Allah'tan yüz çevirmiştir, Allah da ondan yüz çevirmiştir." Bu hadisi Ahmed İbnu Hanbel Mesned'inde (2, 33) zikretmiştir. Mecmau'z-Zevaid'de bunun ayrıca Ebü Ya'lfi el-Mevsıli'nin ve Bezzar'ın Müsned'lerinde, Taberani'nin el-Mu'cemu'l- Evsat'ında tahric edildikleri belirtilir.


İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Hz. Peygamber (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "İhtikar yapan kişi ne kötüdür. Allah fiyatları ucuzlatsa üzülür, pahalandırırsa sevinir." Bu rivayet mişkatu'l-Mesabih'de 2897 numarada Rezin'den olarak kaydedilmiş, Beyhaki'nin Şu'abu'l-İman'ından alındığı belirtilmiştir.

Rezin
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Muaz

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: "Şehirlerde yaşayanlar, Allah yolunda hapsedilmiş kimselerdir. Gıdalarında onlara ihtikar yapmayın, onlara fiyatları yükseltmeyin, zira kim onlara bir gıda maddesini kırk gün hapsetse, sonra da tamamını tasadduk etse yine de işlediği günahı affettiremez." Rezin'in ilavesidir. Münziri'nin et-Tergib ve't-Terhib'inde kaydedilmiştir (3, 27).

Rezin
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Ümame

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuşlardır: "Muhtekirler ve cana kıyanlar aynı derecede haşrolacaklar. Kim Müslümanların herhangi bir şeydeki fiyatına müdahale ederek pahalandırırsa, kıyamet gününde ateşin büyüğünde cezalandırılması Allah'a vacib olmuştur." Rezin'in ilavesidir. Münziri'nin et-Tergib ve't-Terhib'inde kaydedilmiştir (3, 27).

Rezin
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre ve Hz. Ma'kıl İbnu Yesar

Buyurdu ki: "Pazara mal celbeden rızklanır, muhtekir mahrum bırakılır. Kim mü'minlerin bir gıdasını onlara karşı saklar, ihtikar yaparsa, Allah onu iflasa ve cüzzam hastalığına duçar eder"

İbnu Mace, Ticarat 6, (2153)
İhtikar Ve Pahalandırmaya Dair Hadisler | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir adam bir köle satın aldı. Köle, Allah'ın dilediği kadar (bir müddet) adamın yanında ikamet etti. Sonra adam kölede bir kusur tesbit etti. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav)'e gelerek şikayette bulundu ve eski sahibine iade etti. Eski sahibi: "Ey Allah'ın Resulü, (yanında kaldığı müddetçe) kölemi kullandı, ondan istifade etti" dedi. Resulullah (sav): "Harac (menfaat), zamin (kefil) olana aittir" buyurdu.

Ebu Davud, Büyu 71, (3508, 3509, 3510); Tirmizi, Büyu 53 (1285); Nesai, Büyu 16, (8,254-255); İbnu Mace, Ticarat 43, (2242-2243)
Ayıp Sebebiyle Malı Geri Vermeye Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Aişe

Nesai'nin bir rivayeti şöyledir: Resulullah (sav) menfaatin, zamin olana aid olduğuna hükmetti ve zamin olmayan kimsenin menfaat talebini yasakladı. Tirmizi hazretleri, "Menfaat, zamin olana aittir" sözünü şöyle açıkladı: "Burada zamin o kimsedir ki, bir köle satın alır, bir müddet onu hizmetlenir, sonra onda bir kusur tesbit eder ve bu sebeple köleyi satıcısına iade eder. Bu durumda, köleden hasıl olan menfaat müşteriye aittir. Zira köle, şayet helak olsaydı, müşterinin malı olarak helak olacaktı. Buna benzeyen bütün meselelerde menfaat, zamin olana aittir."


Ayıp Sebebiyle Malı Geri Vermeye Dair | BEY (ALIM-SATIM) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog