Arama

Sa'd İbnu Mu'az (ra) kolundaki (can) damarından isabet aldığı zaman Resulullah (sav) onu elindeki uzunca bir demir çubukla bizzat dağladı. Ancak yarası tekrar şişti. Resulullah da ikinci sefer dağladı.

Müslim, Selam 75, (2208); Ebu Davud, Tıbb 7, (3866)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav), Sa'd İbnu Zürare'yi sivilce sebebiyle dağladı.

Tirmizi, Tıbb 11, (2051)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) bizi dağlama yapmaktan nehyetti. Ancak biz, (ona başvurmaya zorlayan) durumlarla karşılaştık. Birçok defalar dağlama yaptık. (Sünnete muhalefetimiz sebebiyle) rahatsızlığımızdan kurtuluş bulamadık.

Tirmizi, Tıbb 10, (2050); Ebu Davud, Tıbb 7, (3865)
Resulullah (sav)'ın Vasfettiği İlaçlar | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Biz cahiliye devrinde afsunlama yoluyla tedavide bulunurduk. Bu sebeple: "Ey Allah'ın Resulü! Bu hususta ne dersiniz?" diye sorduk. Bize: "Okuduğunuz duaları bana arzedin bakayım!" buyurdular. (Biz de okuyup arzettik. Dinledikten) sonra: "İçerisinde şirk olmayan dua ile rukye yapmada bir beis yoktur!" buyurdular.

Ebu Davud, Tıbb 18, (3886); Müslim, Selam 64, (2200)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Avf İbnu Malik

Resulullah (sav) Benî Amr İbni Hazm'a yılana karşı rukye yapma ruhsatı tanıdı. Biz Resulullah (sav) ile birlikte otururken bizden bir kimseyi akrep soktu. Bir adam: "Ey Allah'ın Resulü, buna rukye yapayım mı?" diye sordu: "Sizden kim kardeşine faydalı olabilecekse hemen olsun" buyurdular.

Müslim, Selam 60-61, (2198,2199)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) bize, zehire karşı, göz değmesine karşı, nemle kurduna karşı rukye yapmamıza ruhsat tanıdı.

Müslim, Selam 58, (2196); Ebu Davud, Tıbb 18, (3889); Tirmizi, Tıbb 15, (2057)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Enes

Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde: "Rukye sadece göz değmesine veya zehire veya kesilmeyen kana karşı yapılır" denmiştir.

Ebu Davud, 18, (3889)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Ebu Davud'un Sehl İbnu Huneyf'ten yaptığı bir diğer rivayetinde: "Rukye sadece nefse (insana değen gözden), veya zehire veya sokmaya karşı vardır."

Ebu Davud, Tıbb 18, (3888)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Huneyf

Resulullah (sav), hummaya ve bütün ağrılara karşı şu duayı okumamızı öğretmişti: "Bismillahi'l-Kebiri eüzü billahi'l-Azimi min külli ırkın na'arın ve min şerri harri'n nar." "Ulu Allah'ın adıyla, kanla kabaran her bir damardan ve ateş hararetinin şerrinden büyük Allah'a sığınırım."

Tirmizi, Tıbb 26, (2076)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) bir hastaya geldiği veya kendisine bir hasta getirildiği zaman şu duayı okurdu: "Ey insanların Rabbi, acıyı gider, şifa ver, sen Şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden hiçbir hastalığı hariç tutmayan şifa istiyoruz."

Tirmizi, Daavat 122, (3560); Buhari, Marda 20, Tıbb 39 [rivayet Buhari'de Hz. Aişe'den gelmiştir]
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav), ben hasta iken yanıma gelip şu duayı okudu: "Ey insanların Rabbi, Sabit İbnu Kays İbni Şemmas'tan acıyı kaldır." Sonra (Medine'nin) Buthan (nam vadi)'dan toprak alarak bir kadehe koydu, üzerine su döküp nefes etti, sonra (su ile karışan bu toprağı) üstüme serpti.

Ebu Davud, Tıbb 18, (3885)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Sabit İbnu Kays İbni Şemmas

Resulullah (sav) cinlerden ve insanın göz (değmesi)'nden (çeşitli dualar okuyarak) Allah'a sığınırdı. Muavvizateyn (Nas ve Felak sureleri) nazil olunca bu iki sureyi esas aldı, diğerlerini terketti.

Tirmizi, Tıbb 16, (2059); İbnu Mace, Tıbb 33, (3511)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Cibril aleyhisselam Resulullah (sav)'ın yanına geldi ve: "Ey Muhammed, hasta mısın?" diye sordu, "Evet!" cevabını alınca, Cibril aleyhisselam şu duayı okudu. "Bismillahi erkike, min külli dain yü'zike ve min şerri külli nefsin ev aynin hasidin. Allahu yeşfike, bismillahi erkike, (Seni Allah'ın adıyla, sana eza veren bütün hastalıklara karşı, bütün kötü nefis ve hasedce gözlere karşı sana okuyorum. Allah sana şifa versin, ben Allah'ın adıyla sana dua ediyorum)."

Müslim, Selam 40, (2186); Tirmizi, Cenaiz 4, (972)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu Saidi'l-Hudri

Anlattığına göre, kendisine bir adam gelerek idrar tutukluğuna yakalandığını söyledi. O da adama: "Ben Resulullah (sav)'ın şöyle söylediğini işittim" dedi: "Sizden kim hastalanırsa şu duayı okusun: "Rabbunallahu'llezi fi's-semai tekaddese ismüke, emrüke fi's-semai ve'l-ardı, kema rahmetüke fi's'semai fec'al rahmeteke fi'l-ardı. Veğfir lena hübena ve hatayana. Enle Rabbu't-Tayyibin. Enzil rahmeten min rahmetike ve şifaen min şifaike ala haza'l-vece'i fe yebreu, (Ey huzuru semavatı dolduran Rabbim! Senin ismin mukaddestir. Senin emrin arz ve semadadır, tıpkı Rahmetin semada olduğu gibi. Arza da rahmetinden gönder ve bizim günahlarımızı ve hatalarımızı affet. Sen (kötü söz ve fiillerden kaçınan) bütün iyi kimselerin Rabbisin. Bu ağrıya, Rahmetinden bir rahmet, şifandan bir şifa indir, iyileşsin." [Ebu'd-Derda (ra), adama] bu duayı okumasını emretti. O da, okudu ve iyileşti.

Ebu Davud, Tıbb 19, (3892)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Ebu'd'Derda

Resulullah (sav)'a müslüman olduğum günden beri bedenimde çekmekte olduğum bir ağrımı söyledim. Bana: "Elini, vücudunda ağrıyan yerin üzerine koy ve şu duayı okur buyurdu. Dua şu idi: Üç kere: "Bismillah" tan sonra yedi kere, "Euzu bi-izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru." "Bedenimde çekmekte ve çekinmekte olduğum şu hastalığın şerrinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınıyorum" diyecektim. Bunu birçok kereler yaptım. Allah Teala hazretleri benden hastalığı giderdi. Bunu ehlime ve başkalarına söylemekten hiç geri kalmadım.

Müslim, Selam 67, (2202); Muvatta, Ayn 9, (2, 942); Ebu Davud, Tıbb 19, (3891); Tirmizi, Tıbb 29, (2081)
Rukye Ve Temimlerin (Muskaların) Cevazı | TIBB VE RUKYE BÖLÜMÜ | Osman İbnu Ebi'l'As

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog