Arama

Resulullah (sav) bize buyurdular ki: "Sizden birinin mükatebetinin size hala ödeyeceği borcu varsa da, ona karşı örtünsün."

Ebu Davud, Itk 1, (3928); Tirmizi, Büyu 35, (1261); İbnu Mace, Itk 3, (2520)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Ümmü Seleme

Şirin, Hz. Enes'e mükatebe yapma talebinde bulundu. Hz. Enes çok zengindi, mükatebe yapmayı reddetti. Şirin Hz. Ömer (ra)'e başvurdu. Hz. Ömer, Enes (ra)'i çağırarak: "Şirinle mükatebe yap!" emretti. Enes (ra) yine kabul etmedi. Hz. Ömer, çubuğuyla Enes'e vurdu. Ve şu ayeti okudu: "Kölelerinizden hür olmak için bedel vermek (mukatebe yapmak) isteyenlerin, -onlardan bir iyilik görürseniz- bedel vermesini kabul edin" (Nur 33). Bunun üzerine Hz. Enes mukatebe yaptı.

Buhari, Mükateb 1
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Musa İbnu Enes İbn-i Malik

Berire mükatebe bedelini ödemede yardım istemeye geldi..."

Buhari, Mesacid 70, Zekat 61, Büyu 67, 73, Itk 10, Mekatib 2, 3, 4, 5, Hibe 7, Şurut 3, 10, 13, 17, Talak 16, Kefaratü'l-iman 8, Feraiz 19, 20, 22, 23; Müslim, Itk 5, (1504); Muvatta, Itk 17, (2, 780); Ebu Davud, Itk 2, (3929-3930); Nesai, 85, 86 (7, 300); Tirmizi, Büyu 33, (1256), Vesaya 7, (2125); İbnu Mace, Itk 3, (2521)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Aişe

Nesai'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Berire (ra) kendi nefsinin hürriyete kavuşması için dokuz okiyye üzerine mükatebe yaptı. Her sene bir okiyye ödeyecekti. Resulullah (sav) onu, (hürriyetine kavuştuğu zaman) kocası ile beraberliğe devam etme veya boşanma hususunda muhayyer bıraktı, Kocası köle idi. Berire kendini (kocadan ayrılmayı) tercih etti. Urve der ki: "Kocası hür olsaydı, Aleyhissalatu vesselam Berire'yi muhayyer bırakmazdı."

Nesai, 85, 86 (7, 300)
Müdebber Kılma - Mükatebe Yapma | AZAD MÜDEBBER KILMA; MUKATEBE VE KÖLE İLE MUSAHABE | Aişe

Anlattığına göre, "Esma, Resulullah (sav) zamanında kocasından boşanmıştır. Ve o sıralarda boşanan kadın için henüz iddet bekleme hükmü yoktu. İşte bu sebeple, Esma boşanınca, Allah Teala Hazretleri, boşanan için iddet bekleme emrim indirdi."

Ebu Davud, Talak 36, (2281)
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Esma Bintu Yezid İbni's-Seken el-Ensariyye

Allah Teala Hazretleri: "Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler" (Bakara 228) buyuruyor. Yine Allah Teala hazretleri: "Kadınlarınız arasında ay hali görmekten kesilenler ile ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç ay dır... (Talak 4). (Önceki ayet) bu ikinci ile neshedilmiş oldu. Keza Allah Teala hazretleri (birinci ayetten bazı hükümleri neshederek) buyurmuştur ki: "Mü'min kadınlarla nikahlanıp, onları, temasta bulunmadan boşadığınızda, artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın" (Ahzab 49).

Ebu Davud, Talak 10, (2195), 37, (2282); Nesai, Talak 64, (6,187), 74, (6, 212)
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler, eğer Allah'a ve Ahiret gününe inanmışlarsa, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal değildir, kocaları bu arada barışmak isterlerse, karılarını geri almakta daha çok hak sahibidirler" (Bakara 223) ayeti için der ki: "Bu ayete göre, erkek hanımını üç kere de boşasa ona dönmeye hakkı vardı. Bu hüküm şu ayetle neshedildi. "Boşanma iki defadır (Ondan sonrası) ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır" (Bakara 229).

Nesai, Talak 74, (6,212)
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

el-Ahvas, hanımını boşamıştı. Hanımı üçüncü hayızın kanama müddetinde iken Şam'da öldü. Hz. Muaviye (ra), Zeyd İbnu Sabit (ra)'e yazarak bunun hükmünü sordu. Zeyd cevaben şöyle yazdı: "Eğer kadın, üçüncü hayz'ın kanama devresine girmiş idiyse, kocadan tamamen ayrılmış, koca da ondan ayrılmıştır. Ne kadın, kocaya, ne de koca, kadına varis olamaz."

Muvatta, Talak 56, (2,577)
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Süleyman İbnu Yesar

Anlattığına göre, Resulullah (sav) zamanında, kocasından muhala'a yoluyla ayrılmıştır. Resulullah (sav) da ona bir hayız müddetince iddet beklemesini emretmiştir (veya kadına... emredilmiştir).

Tirmizi, Talak 10, (1185); Nesai, Talak 53, (5,186)
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Rebi Bintu Muavvız

Beni Eslem'den Sübey'a adında bir kadın hamile iken kocası ölmüştü. Beni Abdi'd-dar'dan Ebu's-Senabil İbn Ba'kik, kadınla evlenmek istedi. Kadın onunla evlenmekten imtina etti. Adam: "Vallahi, iki müddetin sonuncusuna kadar iddet beklemedikçe evlenmen caiz değil!" dedi. Kadın yirmi gün kadar bekledi, derken nifas oldu. Sonra da Resulullah (sav)'a gelerek durumu arzetti. Aleyhissalatu vesselam: "Evlen!" buyurdu.

Buhari, Talak 39, Tefsir, Talak 2; Müslim, Talak 57, (1485); Muvatta, Talak 83, (2, 589, 590); Tirmizi, Talak 17, (1193); Nesai, Talak 56, (6,190,191)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Müslim'deki rivayet şöyledir: "Ümmü Seleme (ra) dedi ki: "Sübey'a, kocasının vefatından birkaç gece sonra nifas oldu. Kadın, durumunu Resulullah'a zikretti, Aleyhissalatu vesselam evlenmesini söyledi."

Müslim, Talak 57, (1485)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme

Ben ve Ebu Hüreyre, İbnu Abbas (ra)'ın yanında iken, bir kadın gelerek: "Ben hamileyken kocam öldü, çocuk da kocamın ölmesinden dört ay geçmeden doğdu. (İddetim dolmuş sayılır mı)?" diye sordu, İbnu Abbas (ra): "İddetin, iki müddetin sonuncusudur" dedi. Ebu Seleme: "Bana Resulullah (sav)'ın Ashab'ından bir adam, böyle bir durumda Resulullah (sav)'ın evlenmeyi emrettiğini haber verdi" dedi. Ebu Hüreyre der ki: "Buna ben de şehadet ederim."

Nesai, Talak 66, (6,194)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Ebu Seleme İbnu Abdurrahman

İbnu Ömer (ra)'e hamile iken kocası ölen kadından sorulmuştu. "Çocuğu doğurunca helal olur, (evlenebilir)" cevabını verdi. [Orada bulunan bir adam ilave etti]: "Hz. Ömer (ra) de: "Kocası yatakta, henüz defnedilmemiş iken doğum yapsa da kadın (evlenmeye) helaldir" demişti."

Muvatta, Talak 84, (2, 589)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Nafi'

Peygamberimiz (sav)'in sünnetini bize çarpıtmayın. Kocası ölen kadının iddeti dört ay on gündür yani ümmü veled hakkında."

Ebu Davud, Talak 48, (2308)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | Amr İbnu'l-As

Efendisi olan ümmü veledin iddeti bir hayız devresidir.

Muvatta, Talak 92, (2,593)
Vefat İddeti | İDDET VE İSTİBRA BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog