Arama

Biz Suffa'da iken Resulullah (sav) (dışarı) çıkarak: "Hanginiz hergün hiç günah işlemeden ve akrabalık bağlarını da bozmadan Buthan'a veya Akik'e gidip oradan (zahmete ve masrafa girmeden) iki adet iri hörgüçlü dişi deve tutup getirmeyi ister?" diye sordu. Biz: "Ey Allah'ın Resulü bunu hepimiz isteriz" dedik. Hz. Peygamber (sav): "O halde birinizin mescide gidip orada Allah'ın kitabından iki ayeti öğrenmesi veya okuması, kendisi için iki deveden daha hayırlıdır. Üç ayet onun için üç deveden, dört ayet onun için dört deveden ve okunacak ayetler kendi sayılarınca deveden daha hayırlıdır" buyurdular.

Müslim, Salatu'l-Müsafirin 251; Ebu Davud, Salat 349,1456
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ukbetu'bnu Amir

Hz. Peygamber (sav)'i dinledim, şöyle diyordu: "Kur'an-ı Kerim'den tek harf okuyana bile bir sevab vardır. Her hasene on misliyle (kayde geçer). Elif-Lam-Mim bir harftir demiyorum, Aksine elif bir harf, lam bir harf ve mim de bir harftir."

Tirmizi, Sevabul-Kur'an 16, 2912
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | İbnu Mes'ud

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cenab-ı Hakk, Kur'an-ı Kerim'i (güzel bir sesle açıktan okuyan bir peygamere kulak ver(ip sevabı bol kıl)diği kadar hiçbir şeye kulak ver(ip mükafaat ihsan et)memiştir"

Buhari, Tevhid 32, 52, Fedailul-Kur'an 19; Müslim, Müsafirin 232, 233, 234; Ebu Davud, Vitr 20; Tirmizi, Sevabu'l Kur'an 17; Nesai, İftitah 83; İbnu Mace, İkamet 176, (1340)
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ebu Hüreyre

Buhari'nin bir rivayetinde Resulullah (sav) şöyle buyurmaktadır: "Kur'an'ı teganni etmeyen bizden değildir." (Sahabeden biri, bununla) açıktan okumayı kastediyor demiştir.

Buhari, Tevhid, 32, 44
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Bilinmiyor

Hz. Peygamber (sav)'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah, geceleyin Kur'an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olmaz." (Ebu'n Nadr der ki: "Ondan" tabiriyle "Kur'an'dan" denmek istenmiştir)

Tirmizi, Sevabul-Kur'an, 17, 2913 (13)
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ebu Umame

Resulullah (sav)'ı dinledim şöyle diyordu: "Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ukbe İbnu Amir

Bir adam: "Ey Allah'ın resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir?" diye sordu. Resulullah (sav): "Yolculuğu bitirince tekrar yola başlıyan" cevabını verdi. "Yolculuğa bitirip tekrar başlamak nedir?" diye ikinci sefer sorunca: "Kur'an'ı başından sonuna okur, bitirdikçe yeniden başlar" cevabını verdi.

Tirmizi, Kıraat 4,2949
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | İbnu Abbas

Resulullah (sav), buyurdular ki: "Aziz ve celil olan Allah diyor ki: Kim, Kur'an-ı Kerim'i okuma meşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona, isteyenlere verdiğinden fazlasını veririm."

Tirmizi, Sevabul-Kur'an 25, 2927
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ebu Said

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Kur'an'ı okur ve onunla amel ederse, kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir, öyleyse, Kur'an'la bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak, düşünebiliyor musunuz?"

Ebu Davud, Salat, 349,1453
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Sehl İbnu Muaz el-Cuheni

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan aliesinden on kişiye şefaatçi kılınır."

Tirmizi, Sevabul-Kur'an 13,2907
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kur'an'ı okuyup ona sahip çıkan kimseye (ahirette): "Oku ve (cennetin derecelerine) yüksel, dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysen öyle oku. Zira senin makamın, okuduğun en son ayetin seviyesindedir" denir."

Ebu Davud, Vitr, 20, 1464; Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 18, 2915; İbnu Mace, Edeb 52, 3780
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Abdullah İbnu Amr İbni'l-As

Resulullah (sav) şöyle buyurdu: "Kur'an'da mahir olan (hıfzını ve okuyuşunu güzel yapan), Sefere denilen kerim ve muti meleklerle beraber olacaktır. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyana iki sevap vardır."

Buhari, Tevhid 52; Müslim, Müsafirin 244; Ebu Davud, Vitr 14, (1454); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 13, (2906); İbnu Mace, Edeb 52, (2779)
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Aişe

Anlattığına göre, geceleyin, (hurma harmanında iken) Kur'an'dan Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlı idi. Birden bire atı şahlandı. Bunun üzerine sükut ederek okumayı bıraktı. At da sükünete geldi. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Üseyd yine sükut edince at da sükünete erdi. Az sona yine okumaya başlayınca at da şahlanmaya başladı. Oğlu Yahya, ata yakındı. Ona bir zarar vermesin diye attan uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün! Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah (sav)'a anlattı. Hz Peygamber (sav) kendisine: "O gördüklerin neydi bilir misin?" diye sordu. "Hayır!" cevabı üzerine açıkladı: "Onlar melaike idi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki, sabahleyin herkes onları seyredebilecekti çünkü halktan gizlenmiyeceklerdi."

Buhari, Fedailul-Kur'an 15; Müslim, Müsafirin 242, (796)
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Üseyd İbnu Hudayr

Bir zat Kehf suresini okuyordu. Yanında da iki uzun iple bağlı olan atı duruyordu. Derken etrafını bir bulut kapladı. Ve bu bulut ona yaklaşmaya başladı. At da bu durumdan huysuzlanmaya, ürkmeye koyuldu. Sabah olunca adam Resulullah (sav)'a gelip vak'ayı anlattı. Hz. Peygamber (sav) ona şu açıklamada bulundu: "Bu sekinet idi, Kur'an için inmişti"

Buhari, Fedailu'l-Kur'an 11; Müslim, Müsafirin 240, 241, (795); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 6, 2887
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | el-Bera

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kur'an okuyan mü'minin misali portakal gibidir. Kokusu güzel tadı hoştur. Kur'an okumayan mü'minin misali hurma gibidir. Tadı hoştur fakat kokusu yoktur. Kur'an'ı okuyan facir misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir, tadı acıdır. Kur'an okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir, tadı acıdır, kokusu da yoktur."

Buhari, Et'ime 30, Fedailu'l-Kur'an 17, 36, Tevhid 57; Müslim, Müsafirin 243; Ebu Davud, Edeb 19, 4329; Tirmizi, Edeb 79; Nesai, İman 32; İbnu Mace, Mukaddime 16, 214
Kur'an'ın Faziletine Dair | TEFSİR BÖLÜMÜ - TEFSİRİN HÜKMÜ HAKKINDA | Ebu Musa

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog