Arama

Hz. Ali (ra)'nin şöyle söylediğini işittim. "Daneyi açan, canlılan yaratan Zat-ı Zülcelal'e yeminle söylüyorum: Ümmi peygamberim (sav), bana şu hususu garantiledi: "Beni mü'min olan sevecek, münafık olan da bana buğzedecektir."

Müslim, İman 131, (78); Tirmizi, Menakıb, (3737); Nesai, İman 20, (8,117)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ali (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Zirr İbnu Hubeyş

Resulullah (sav) Taif günü Hz. Ali (ra)'ı çağırdı ve onunla hususi konuşma yaptı. (Bu görüşme o kadar uzadı ki) halk: "Resulullah (sav) amcasının oğluyla görüşmesini uzattı" dedi. (Resulullah bunu işitince): "Onunla hususi görüşmeyi ben (kendi arzumla) yapmadım. Allah(ın arzusu ve emri ile Resulü) yaptı" açıklamasmda bulundu.

Tirmizi, Menakıb, (3728)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ali (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) Beraet (Tevbe) süresini, (Arafat'ta haçlılara tebliğ edilmek üzere) Hz. Ebu Bekir (ra)'i göndermişti. Sonra onu çağırarak: "Bunun, ehlimden olmayan bir kimse ile tebliğ edilmesi muvafık değil!" buyurdu. Hz. Ali (ra)'yi çağırarak sureyi, (Arafat'ta okuması için) ona verdi.

Tirmizi, Tefsir, Tevbe, (3089)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Hz. Ali (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yeryüzünde (iki ayak üzerinde) yürüyen bir şehid görmek isteyen Talha İbnu Ubeydullah (ra)'a baksın."

Tirmizi, Menakıb
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Talha İbnu Ubeydullah (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Ben Talha İbnu Ubeydullah (ra)'ın, Uhud'da Resulullah (sav)'ı himaye ettiği elini kurumuş gördüm.

Tirmizi, Fezailu'l-Ashab 14
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Talha İbnu Ubeydullah (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Kays İbnu Ebi Hazım

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyr İbnu'l-Avvam'dır (ra)."

Buhari, Fezailu Ashab 13, Cihad 40, 41, 135, Megazi 29, Haber-i Vahid 2; Müslim, Fezailu's-Sahabe 48, (2415); Tirmizi, Menakıb, (3746)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Zübeyr İbnu'l-Avvam (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav)'ın Sa'd (ra)'dan başka kimseye "Annem babam sana feda olsun" dediğini işitmedim, Uhud Savaşında: "Ey Sa'd (okunu) at! Annem ve babam sana feda olsun!" dediğini duydum.

Buhari, Megazi 18, Cihad 80, Edeb 103; Müslim, Fezailu's-Sahabe 41, (2411); Tirmizi, Menakıb, (3756)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Sa'd İbnu Ebi Vakkas (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ali

Said İbnu Zeyd (ra)'i dinledim, diyordu ki: "Vallahi ben şu halimi hatırlıyorum: "Allah'a yemin olsun, Ömer İslam'a girmezden önce, beni ve kızkardeşini müslüman olduk diye bağlamıştı. Eğer Osman'a yaptığınız (öldürme işin)den dolayı Uhud dağı yerinden gitse, gitmede haklı idi."

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 34, 35, İkah 1
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Said İbnu Zeyd (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Kays İbnu Hazım

Resulullah (sav) (bir gün) hanımlarına: "Ölümümden sonra beni üzecek şeylerden biri de sizin meselenizdir. Size ancak sıddık (Hz. Aişe der ki yani mutasaddık) ve sabırlılar tahammül edebilir" der. Hz. Aişe devamla, Ebu Seleme İbnu Abdirrahman'a dedi ki: "Allah senin babana cennetin selsebil çeşmesinden içirsin." İbnu Avf, Ümmühatu'l-mü'minin'e tasadduk edenlerdendi, kırkbin dirheme satılan bir bahçe tasadduk etmiş idi.

Tirmizi, Menakıb, (3760)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abdurrahman İbnu Avf (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz, ey ümmet, Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (ra)'tır."

Buhari, Fezailu'l-Ashab 21, Megazi 72; Müslim, Fezailu'l-Ashab 53, 54 (2419)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Yemenliler (sav)'a gelerek: "Bizimle birlikte birisini gönder de bize sünneti ve islam'ı öğretsin!" dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (ra)'ın elinden tutup: "İşte bu, ümmetin eminidir" buyurdu.

Buhari, Fezailu'l-Ashab 21, Megazi 72; Müslim, Fezailu'l-Ashab 53, 54 (2419)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Ebu Ubeyde İbnu'l-Cerrah (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim amcama eziyet verirse mutlaka bana eziyet vermiştir. Şurası muhakak ki, kişinin amcası babası yerindedir."

Tirmizi, Menakıb, 3764)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abbas İbnu Abdulmuttalib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) Abbas (ra)'a dedi ki: "Ey amcam, pazartesi sabahı bana sen ve oğlun beraber gelin size dua edivereyim. Allah bu dua bereketine, sana da oğluna da hayırlar halketsin!" İbnu Abbas devamla der ki: "Abbas gitti, biz de beraberinde gittik. (Resulullah) hepimize bir kısa örttü; sonra da şöyle dua buyurdu: "Allahım! Abbas'ı ve oğlunu mağfiretine erdir, öyle bir mağfiret ki zahiri batıni bütün günahlarına ulaşıp temizlesin, hiçbir günah hariç kalmasın. Allahım, ona çocuğu sebebiyle ikram et." [Rezin bir rivayette şu ziyadeyi kaydetti: "Hilafeti onun neslinde baki kıl."]

Tirmizi, Menakıb, (3766)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abbas İbnu Abdulmuttalib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Horasan'dan siyah bayraklar çıkacak. Bu bayrakları hiçbir şey geri çeviremeyecek ve mutlaka İlya'ya (Kudüs şehrine) dikilecek."

Tirmizi, Fiten 79, (2270)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Abbas İbnu Abdulmuttalib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Caferi gördüm, cennette meleklerle birlikte uçuyorduk."

Tirmizi, Menakıb, (3767)
Sahabelerden Bazılarının Faziletleri - Cafer İbnu Ebi Talib (ra) | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog