Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah, hiçbir günde, arafe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (mahlukata rahmetiyle) yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: "Bunlar ne istiyorlar?" der."

Müslim, Hacc 436, (1348); Nesai, Hacc 194,1 (6, 251, 252)
Bazı Zamanların Fazileti - Arefe Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Günlerin en efdali arafe günüdür. (Faziletçe) cuma'ya muvafakat eder. O, cum'a günü dışında yapılan yetmiş haccdan efdaldir. Duaların en efdali de arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: "Lailahe illallah vahdehu la-şerikelehu" (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O'nun ortağı da yoktur) sözüdür." [İmam Malik "Duaların en efdali..." ibaresinden sonraki kısmım Muvatta'da tahric etmiştir. Rezin ise rivayeti baştan sona kadar tam olarak tahric etmiştir.]

Muvatta, Hacc, 246, (1, 422)
Bazı Zamanların Fazileti - Arefe Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Talha İbnu Ubeydillah İbni Keiz

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri, Nısf-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder." [Rezin bu rivayete "Ateşe müstehak olanlardan" ziyadesini kaydetmiştir]

Tirmizi, Savm 39, (739)
Bazı Zamanların Fazileti - Nısf-u Şaban | FEZAİL BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a, en hayırlı günlerinizden biridir. Hz. Adem aleyhisselam(ıntoprağı) o gün yaratıldı, o gün kabzedildi. (Kıyamette Sur'a) o gün üflenecek, sayha da o günde olacak. Öyleyse o gün bana salavatı çok okuyun. Zira salavatlarınız bana arzedilir." Orada bulunanlar: "Salavatlarımız size nasıl arzedilir? Siz çürümüş olacaksınız!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Allah Teala Hazretleri, Arz'a peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı" buyurdular.

Ebu Davud, Salat 207, (1047); Nesai, Cum'a 5, (3, 91,92)
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Evs İbnu Evs

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a gecesi veya cum'a günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki, Allah onu kabir fitnesinden korumamış olsun."

Tirmizi, Cenaiz 72, (1074)
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) cum'a gününden bahis açıp dedi ki: "Onda bir saat vardır; müslüman bir kul namaz kılar olduğu halde, o saate erse, Allah'tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir." Bunu söylerken [Resulullah] eliyle o vaktin azlığını işaretliyordu.

Buhari, Cum'a 37, Talak 24, Da'avat 61; Müslim, Cum'a 13, (852); Muvatta, Cum'a 15, (1, 108); Nesai, Cum'a 45, (3, 115,116)
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Ebu Bürde, babası Ebu Musa el'Eş'ari (ra)' den naklediyor: "Resulullah (sav): "Cum'adaki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir" dediğini işittim."

Müslim, Cum'a 16, (853); Ebu Davud, Salat 208, (1049)
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Bürde

Cuma günü, (duaların kabul edileceği) ümit edilen saati, ikindi namazından sonra güneşin ufuktan kaybolması anına kadar arayın.

Tirmizi, Salat 354, (489)
Bazı Zamanların Fazileti - Cuma Günü | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) şehrullah olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal namaz da gece namazıdır."

Müslim, Sıyam 202, (1163); Ebu Davud, Savm 55, (2429); Tirmizi, Salat 324, (438); Nesai, Kıyamu'l-Leyl 7, (3, 207, 208)
Bazı Zamanların Fazileti - Muharrem | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Anlattığına göre bir adam ona sorar: "Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Ali (ra) şu cevabı verir: "Ben bu soruyu Resulullah'a soran kimseye rastlamamıştım. Nihayet bir adam sordu. O zaman ben de yanlarında idim. Dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ramazandan sonra hangi ayda oruç tutmamı tavsiye edersiniz?" Şu cevabı lütfettiler: "Ramazan dışında da oruç tutmak istersen Muharrem ayında tut. Çünkü o Şehrullah (Allah'ın ayı)dır. O ayda bir gün vardır ki, Allah onda bir kavmin günahlarını affetti, bir başka kavmin günahını da affedecek."

Tirmizi, Savm 40, (741)
Bazı Zamanların Fazileti - Muharrem | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Gecede bir saat vardır ki, müslüman bir kimsenin Allah'tan, dünya veya ahirete müteallik bir hayır talebi o saate rastlarsa, Allah dilediğini ona mutlaka verir. Bu saat her gecede vardır."

Müslim, Müsafirin 166, (757)
Bazı Zamanların Fazileti - Muharrem | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav): "Şurası muhakkak ki, (yeryüzündeki) ilk ev, mübarek olsun ve içinde namaz kılınsın diye Mekke'de inşa edilen Ka'be'dir" buyurdular. Ben: "Sonra hangisi?" diye sordum. "Mescid'i Aksa" buyurdular. Ben: "İkisi arasında ne kadar fark var?" dedim. "Kırk yıl!" buyurdular.

Buhari, Enbiya 8, 40; Müslim, Mesacid 2, (520); Nesai, Mesacid 3, (2, 32)
Mekkenin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Zerr

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Haceru'l-Esved, cennetten indi. İndiği vakit sütten beyazdı. Onu insanların günahları kararttı."

Tirmizi, Hacc, 40, (877)
Mekkenin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Rükn ve makam iki cennet yakutu idiler, Allah onların nurlarını aldı. Eğer onların nurlarını almamış olsaydı, o ikisi mağrible maşrık arasını aydınlatırdı."

Tirmizi, Hacc 49, (878)
Mekkenin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbnu'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu Beyt'e Ye'cüc ve Me'cüc'den sonra da hacc yapılacak umre icra edilecek."

Buhari, Hacc 47
Mekkenin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | el-Hudri

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog