Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam şehirlerinden en son harap olacak olan Medine'dir."

Tirmizi, Menakıb, (3915)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medine'yi, taşıdığı yüce hayra rağmen terkedecekler. Onu rızık arayanlar yani kuşlar ve kurtlar istila edecek, Oraya [en son gelecek] iki çoban bu maksadla Müzeyne'den çıkıp koyunlarını ayarlayacaklar. Fakat Medine'yi vahşi hayvanlarla dolmuş bulacaklar. Seniyyetü'l-Veda'ya ulaştıkları vakit yüzüstü düşe(rek ölecekler)."

Buhari, Fezailu'l-Medine 5; Müslim, Hacc 499, (1389); Muvatta, Cami 8, (2, 888)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İman Medine'ye çekilecek, tıpkı yılanın deliğine çekilmesi gibi."

Buhari, Fezailu'l-Medine 6; Müslim, İman 233, (147)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri Medine'yi Tabe diye tesmiye buyurdu."

Müslim, Hacc 491, (1385)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Cabir İbnu Sümere

Resulullah (sav) bir seferden dönünce, Medine'nin duvarlarına bakar, develerini hızlandırırdı. Eğer bir bineğin üzerinde ise, onu tahrik ederdi. Bu davranışı Medine'ye sevgisinden ileri gelirdi.

Buhari, Fezailu'l-Medine 10, Umre 17; Tirmizi, Da'avat 44, (3437)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav) Tebük'ten dönünce, (sefere katılmayıp Medine'de kalmış olan) mütehallifinden bazıları onu karşıladılar. Bu sırada toz kaldırdılar. Bunun üzerine beraberinde bulunanlardan bazıları burunlarını sardı. Resulullah (sav) yüzündeki sargıyı çıkardı ve: "Nefsimi kudret elinde tutan zata yemin olsun. Medine'nin tozu, her hastalığa şifadır!" buyurdu ve O'nun devamla "Cüzzamdan, barastan (ala terlikten)" diye saydığını gördüm. [Rezin tahric etmiştir.]

Rezin
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Sa'd

Resulullah (sav) her cumartesi günü Kuba Mescidini binekli ve yaya olarak ziyaret ederdi ve içinde iki rek'at namaz kılardı.

Buhari, Fazlu's-Salat 3, 4, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 516, (1399); Muvatta, Salat fi's-Sefer 71, (1, 167); Nesai, Mesacid 9, (2, 37); Ebu Davud, Menasik 99, (2040)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resululah (sav) buyurdular ki: "Kim evinden çıkıp Kuba mescidine gelir ve orada iki rek'at namaz kılarsa bu ona bir umreye bedel olur."

Nesai, Mesacid 9, (2,37)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Huneyf

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi sever."

Buhari, Cihad 71, 74, Enbiya 8, 27, Et'ime 28, Da'avat 36, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 504, (1393); Muvatta, Cami 10, (2, 889); Tirmizi, Menakıb, (3918)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav), Zü'l-huleyfe'de, vadinin içinde istirahatgahında iken yanına gelip kendisine: "Sen mübarek Batha'dasın!" diyen olmuş. Musa İbnu Ukbe der ki: "Salim rahimehullah, Abdullah'ın devesini indirdiği mescidin yanına bizim de devemizi ıhdırdı. Abdullah İbnu Ömer orada Resulullah'ın istirahat ettiği yeri araştırmak gayesiyle devesini ıhtırırdı. Orası, vadinin dibindeki mescidin aşağısında, mescidle kıble arasında orta bir yerdir."

Buhari, Hacc 16, Hars 15, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 434, (1346); Nesai, Hacc 24, (5, 126, 127)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İbnu Abbas, Hz. Ömer (ra)'den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav)'ın Akik vadisinde olduğu sırada şöyle söylediğini işittim: "Bana Rabbimden bir elçi geldi ve "Bu vadide namaz kıl ve Hacc için de umre(ye niyet ediyorum) de!" emretti."

Buhari, Hacc 16, Hars 16, İ'tisam 16; Ebu Davud, Menasik 24, (1800)
Medine'nin Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişinin evindeki namazı, benim şu mescidimde kılacağı namazdan efdaldir; tabii ki farzlar hariç."

Ebu Davud, Salat 205, (1044), 340, (1447); Tirmizi, Salat 331, (450); Muvatta, Salatu'l-Cema'a 4, (1, 130)
Hususi Salavatların Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Sabit

Abdülvahid İbni Ziyad merhum, merfu olarak şunu rivayet etmiştir: "Kişinin çölde kılacağı namazı, tamamladığı takdirde cemaatle kılacağı namazdan efdaldir." [Rezin tahric etmiştir. Hadis, Ebu Davud'da gelmiştir, (Salat 49, (560)]

Rezin
Hususi Salavatların Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Abdülvahid İbni Ziyad

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cemaatle kılınan namaz münferid kılınan namazdan yirmi yedi derece üstündür." -"Yirmi beş derece" diye de rivayet edildi.-"

Buhari, Ezan 30, 31; Müslim, Mesacid 249, (650); Muvatta, Cema'a 1; Tirmizi, Salat 161, (215); Nesai, İmamet 42, (2,103)
Hususi Salavatların Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim." [Rezin şu ziyadede bulunmuştur: "Zira insanın kurdu şeytandır. Onu yalnız yakaladı mı yer."]

Ebu Davud, Salat 47, (547); Nesai, İmamet 48, (2,106)
Hususi Salavatların Fazileti | FEZAİL BÖLÜMÜ | Ebu'd-Derda

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog