Arama

Resulullah (sav) mülaane (lanetleşerek boşanma) ayeti indiği zaman şöyle buyurdular: "Hangi kadın, bir kavme, onlardan olmayanı dahil edecek olarsa, hiç bir hususta Allah'la irtibatı kalmamıştır. Artık Allah onu asla cennete koymayacaktır. Hangi erkek de göre göre evladını inkar ederse, Allah kıyamet günü onunla kendi arasına perde koyar ve herifi öncekilerin ve sonrakilerin önünde rezil rüsvay eder."

Ebu Davud, Talak 29, (2263); Nesai, Talak 47, (6, 179)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) varisler tarafından babaya nisbeti talep edilip de, (hayatında inkar etmediği için) babanın ölümünden sonra nesebe dahil edilen bu çocuğun o babanın cima yaptığı gün mülkünde bulunan cariyelerden doğmuş olması halinde, varislere ilhak edilmesine; ancak çocuğa, bu ilhaktan önce taksim edilen mirastan herhangi bir payın geçmeyeceğine; fakat taksim edilmeyen mirastan pay alacağına; çocuğun kendisine nisbet edildiği baba, şayet ölmezden önce çocuğun kendisinden olduğunu inkar etmişse, bu çocuğun o babaya ilhak edilemeyeceğine; eğer çocuk mülkünde olmayan bir cariyeden veya kendisiyle zina yaptığı bir hür kadından ise, bu çocuğun da o babaya ilhak edilmeyeceğine ve o babaya varis olamayacağına, -hatta çocuk kendisine nisbet edilen şahsın bizzat kendisi, onun hür veya köle kadından edindiği veled-i zinası olduğunu itiraf etse bile- o çocuğun varis olamayacağına hükmetti.

Ebu Davud, Talak 30, (2265, 2266)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Resulullah (sav) buyurdular ki: "İslam'da cariye ile zina yoktur. Kim cahiliyede cariye ile zina yapmış ise, (bundan hasıl olan çocuk) asabesine (efendisine = cariyenin efendisine) dahil olur. Kim, meşru nikahdan olmayan bir çocuğun kendine ait olduğunu iddia ederse, ona varis olamaz, kendisine de varis olunamaz."

Ebu Davud, Talak 30, (2264)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Yemen'den bir zat Resulullah (sav)'a gelip: "Üç kişi Hz. Ali'ye gelip, tek bir tuhur zamanı içerisinde cimada bulundukları bir kadından doğan bir çocuk hakkındaki ihtilaflarını arzettiler. Hz. Ali ikisine: "Çocuk şu üçüncüye mübarek olsun!" dedi. Bunun üzerine diğer ikisi feveran ettiler (olmaz böyle hüküm diye çıkıştılar). Hz. Ali bunun üzerine: "Siz, ihtilaflı ortaklarsınız. Ben aranızda kur'a çekeceğim. Kime çıkarsa çocuk onundur. Diğer iki arkadaşına da bir diyetin üçte ikisini ödeyecektir!" dedi ve aralarında kur'a çekti ve çocuk kime çıktı ise ona verdi. (Adamın bu anlattıklarına) Resulullah (sav), azı dişleri -veya kesici dişleri- görülünceye kadar güldü.

Ebu Davud, Talak 32, (2270); Nesai, Talak 50, (6,182, 184)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | Zeyd İbnu Erkam

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir kimse kendini azad edenlerin izni olmadan bir kavmi veli ittihaz ederse, Allah'ın, meleklerin [ve bütün insanların] laneti üzerine olsun. Allah ondan ne bir farz ne de bir nafile kabul eder."

Müslim, Itk 19, (1508); Ebu Davud,Edeb 119,(5114)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Babamın dedem Rafi' İbnu Sinan (ra)'dan anlattığına göre dedem Rafi' Müslüman olmuş, fakat hanımı Müslüman olmamakta direnmiş ve [(iş ayrılma noktasına gelince) kadın Aleyhissalatu vesselam'a, gelerek:] "Kızım benimdir, sütten de kesilmiştir" demiştir. Rafi' de: "Kızım benimdir" demiştir. [Resulullah Rafi'e: "Sen bir köşeye otur!]" kadına da: "Sen de bir köşeye otur!" der. Çocuğu da ikisinin arasına oturtur. Sonra kadına ve erkeğe: "Çocukları kendinize çağırın!" buyurur. Çağırırlar. Çocuk annesine meyleder. Aleyhissalatu vesselam: "Allahım ona doğruyu göster!" diye dua eder. Bunun üzerine kız babasına yönelir. Baba böylece çocuğu alır.

Ebu Davud, Talak 26, (2244); Nesai, Talak 52, (6,185)
Çocuğun İlhakı Ve Neseb İddiası | LİAN BÖLÜMÜ | Abdulhamid İbnu Ca'fer

Anlattığına göre, Hz. Ömer (ra) zamanında atılmış bir çocuk bulunmuştur. (Hadiseyi işiten) Ömer yanına gelir ve onu görünce: "Bu işte bir bit yeniği olabilir. Bu yavruyu niye aldın?" der. Süneyn de: "Bunu helake maruz buldum, o yüzden (kurtarmak için) aldım!" der. Ve Hz. Ömer'in tavrından kendisini itham ediyor anlar. Ancak (Ömer'in) arifi: "Ey mü'minlerin emiri, bu salih bir kimsedir" (diyerek lehinde tezkiyede bulunur. Bunun üzerine) Hz. Ömer: "Öyle mi?" der. Arif te'yiden: "Evet!" deyince Hz. Ömer: "Götür onu! O hürdür [velası sanadır] nafakası da bizim üzerimizedir!" der. [Rezin şu ilavede bulunmuştur: "Onun velası da Müslümanlara aittir, ona varis olurlar, hin-i hacette onun diyetini öderler."]

Muvatta, Akdiye 19, (2, 738); Buhari, bu ziyadeyi bir babta bab başlığı olarak senedsiz şekilde kaydetmiştir (Şehadat 16)
Lakit Hakkında | LAKİT BÖLÜMÜ | Süneyn Ebu Cemile es-Sülemi

Resulullah (sav) bir güvercinin peşine düşüp onunla eğlenen bir adam görmüştü. "Bir şeytan bir şeytaneyi takip ediyor!" buyurdular.

Ebu Davud, Edeb 65, (4940); İbnu Mace, Edeb 44, (3766)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) (dövüştürmek için) hayvanların arasını kızıştırmayı yasakladı.

Ebu Davud, Cihad 56, (2562); Tirmizi, Cihad 30, (1708, 1709)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin."

Müslim, Sayd 58, (1957); Tirmizi, Sayd 1, (1475); Nesai, Dahaya 41, (7, 238, 239)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), bir keçiyi hedef ittihaz ederek ok atmakta olan bir kalabalığa rastlamıştı. Bu halden hiç hoşlanmadı ve: "Hayvanlara eziyet vermeyin!" buyurdu.

Nesai, Dahaya 42, (7,239)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Cafer İbni Ebi Talih

Kim bir kuşu boş yere sırf eğlence olsun diye öldürürse kıyamet günü, o kuş, sesini yükselterek Allah'a şöyle seslenir: "Ey Rabbim! Falan beni boş yere öldürdü, bir menfaat için öldürmedi."

Nesai, Dahaya 42, (7, 239)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Şerid İbnu Süveyd

Resulullah (sav) hayvanlardan herhangisi olursa olsun, "sabran" öldürülmesini yasakladı.

Müslim, Sayd 60, (1959)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim tavla oyunu oynarsa elini domuz kanına bulamış gibi olur."

Müslim, Şi'r 10, (2260); Ebu Davud, Edeb 64, (4939)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Büreyde

Anlattığına göre: [Mahallesinde oturan bir ailede tavla bulunduğu haberi kendisine ulaşır. Bunun üzerine onlara:] "Eğer tavlayı evinizden çıkarmazsanız ben sizi mahallemden çıkaracağım!" diye haber gönderir. Böylece onların tavla bulundurmalarını hoş karşılamadığını ifade eder.

Muvatta, Rü'ya 6, (2, 958)
Oyun Ve Eğlence Hakkında | OYUN VE EĞLENCE BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog