Arama

Bir Hıristiyan kadın, bir zımminin nikahı altında iken, kocasından bir müddet önce Müslüman olsa, artık kocasına haram olur.

Buhari, Talak 20
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir adam önce kendisi Müslüman olup geldi, sonra da hanımı Müslüman olup geldi. Kocası: "Ey Allah'ın Resulü! Hanımım da benimle birlikte Müslüman olmuştu!" dedi. Aleyhissalatu vesselam, hanımını kendisine iade etti."

Ebu Davud, Talak 23, (2238); Tirmizi, Nikah 43, (1144)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir kadın, Müslüman oldu ve (yeni bir erkekle) evlendi. Bunun üzerine (eski) kocası Resulullah (sav)'a gelerek: "Ey Allah'ın Resulü! Ben de Müslüman olmuştum. Hanımım Müslüman olduğumu da biliyor" dedi. Aleyhissalatu vesselam, kadını ikinci kocasından ayırıp eski kocasına iade etti.

Ebu Davud, Talak 23, (2239); İbnu Mace, Nikah 60, (2008)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) kızı Zeyneb'i Ebu'l-As İbnu'r-Rebi'e, altı yıl sonra eski nikahı ile geri verdi (ne nikah, ne mehir) hiçbir şeyi yenilemedi.

Ebu Davud, Talak 24, (2240); Tirmizi, Nikah 43, (1143)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) (kızı) Zeyneb (ra)'i kocası (Ebu'l-As'a) yeni bir mehirle iade etti.

Tirmizi, Nikah 43, (1142); İbnu Mace, Nikah 60, (2010)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Resulullah (sav) zamanında, bir kısım kadınlar, kendi yurtlarında Müslüman oldular. Bunlar hicret de etmediler. Bunlar İslam'a girdikleri zaman kocaları kafir idiler. Bunlardan biri Velid İbnu'l-Mugire'nin kızıydı. Bu kadın Safvan İbnu Ümeyye'nin nikahı altında idi. Bu hanım Fetih günü Müslüman olmuş, kocası Safvan da İslam'dan kaçmıştı. Aleyhissalatu vesselam peşinden amcasının oğlu Vehb İbnu Umeyr'i, kendisine bir eman alameti olarak şahsi ridasıyla birlikte gönderdi. [Resulullah onu İslam'a çağırıyor ve yanına gelmeye davet ediyordu: (Gelince bakacak), İslam hoşuna giderse kabul edecekti, gitmezse kendisine iki ay müsaade edecekti. Safvan, Aleyhissalatu vesselam'ın yanına ridasıyla birlikte gelince, yüksek sesle [halkın arasında] bağırarak: "Ey Muhammed! İşte Vehb İbnu Umeyr! Senin fidanı bana getirdi ve senin beni yanına davet ettiğini, İslam hoşuma giderse kabul edeceğimi, gitmezse bana iki ay mühlet tanıyacağım söyledi" dedi. Resulullah (sav) kalkıp: "Ey Ebu Vehb (devenden) in!" buyurdu. Fakat o: "Hayır, vallahi, meseleyi benim için açıklığa kavuşturmadıkça inmem!" dedi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: "Sana, daha fazla, dört ay mühlet tanıyorum" buyurdular. Sonra Resulullah Havazin tarafına Huneyn Seferi'ne çıktı. (Sefer hazırlığı sırasında) Safvan'a adam göndererek çağırtıp, emaneten silah ve başka harp malzemesi vermesini talep etti. Safvan: "Zorla mı, gönül rızasıyla mı istiyorsun?" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Gönül rızasıyla!" buyurdu. Safvan [yanında bulunan] silah vs.yi iane olarak verdi. Sonra Safvan kafir olduğu halde Resulullah (sav)'la birlikte döndü. Huneyn Gazvesi'ne, Taifin fethine katıldı. Bu esnada henüz kafirdi. Ama hanımı Müslüman olmuştu. Aleyhissalatu vesselam aralarını ayırmadı. Bu hal Safvan (ra)'ın Müslüman oluşuna kadar devam etti. Müslüman olduktan sonra hanımı eski nikahıyla onun yanında kaldı. Safvan ile hanımının Müslüman oluşu arasında iki ay kadar bir zaman mevcuttur.

Muvatta, Nikah 44, (2, 543, 544)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Şihab

İbnu Ömer (ra), bir kölenin nikahı altında bulunan bir cariye, hürriyetine kavuşacak olursa, (bu azadlıktan sonra) kendisine kocası temas etmedikçe (bu evliliğe devam edip etmemede) muhayyer olduğunu söylerdi.

Muvatta, Talak 26, (2, 562)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

İmam Malik rahimehullah'a ulaştığına göre, Hz. Ömer -veya Hz. Osman- (ra), bir erkeği "hürüm" diye nefsiyle aldatıp evlenen ve birçok çocuk doğuran cariye hakkında "adam, çocukların, köle emsalleriyle fidyelerini öder" diye hükmetmiştir. İmam Malik, "Bu kıymet, nazarında en adildir" demiştir. [Rezin tahric etmiştir.]

Muvatta, Akdiye 23, (2, 741)
Nikahı Fesheden Ve Feshetmeyen Şeyler | NİKAH BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa kıyamet günü (vücudunun) yarısı düşük olarak gelir." [Diğer bir rivayette "Bir tarafı eğri (mefluç) olarak "denmiştir.]

Ebu Davud, Nikah 39, (2133); Tirmizi, Nikah 42, (1141); Nesai, İşterü'n-Nisa 2, (7, 63)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sav) gece taksiminde adalete riayet eder ve derdi ki: "Ey Allahım! Bu taksim benim iktidarımda olanla yaptığım bir taksimdir. Senin muktedir olup benim muktedir olmadığım şeyden dolayı beni levmetme!" Benim muktedir olmadığım dediği şeyle kalbi kastederdi.

Ebu Davud, Nikah 39, (2134); Tirmizi, Nikah 42, (1140); Nesai, İşretü'n-Nisa 2, (7, 64)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Sevde Bintu Zem'a (ra), gününü Aişe'ye hibe etti. Böylece Resulullah (sav) Aişe'ye iki gün ayırıyordu. Bir kendi günü, bir de Sevde'nin günü.

Buhari, Nikah 98; Müslim, Rada 47, (1463)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) hastalandığı zaman kadınlarını çağırdı, yanında toplandık. "Ben sizleri teker teker dolaşacak durumda değilim. Uygun görürseniz Aişe'nin yanında kalmama müsaade edin, orada kalayım" buyurdular. Kadınlar da kendisine izin verdiler.

Ebu Davud, Nikah 39, (2137)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav)'ın yanında dokuz hanım vardı. Kadınlara uğrama işini sıraya koyunca, birinci kadına ikinci bir uğrayışı dokuz gün sonra oluyordu. Kadınlar, her akşam, Resulullah'ın o gün geleceği odada toplanıyorlardı. (Bir gün) toplanma akşam, yeri Hz. Aişe'nin odasıydı. Zeyneb gelmişti. Resulullah ona elini uzattı. Hz. Aişe: "Bu Zeyneb'tir, (bilmiyor musun)?" dedi. Resulullah (sav) da elini geri çekti. Derken Hz. Aişe ile Hz. Zeyneb birbirlerine çıkıştılar. Karşılıklı çekişme birbirlerinin yüzüne toprak atmaya kadar gitti. (Bu esnada mescidde) ikamet getirildi. Bu sırada Hz. Ebu Bekir geçiyordu, onların seslerini işitti. "Ey Allah'ın Resulü! Çık ve şunların ağızlarına toprak saç!" dedi. Aleyhissalatu vesselam çıktı.

Müslim, Rada 46, (1462)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Enes

Resulullah (sav), hanımlarına gece ve gündüzleyin aynı saatlerde ziyarette bulunurdu. Onlar on bir tane idiler. Enes'e: "Buna takat getirebiliyor muydu?" denmişti. O: "Biz ona otuz kişinin gücü verildiğini konuşurduk" diye cevap verdi.

Buhari, Gusl 12; Nesai, Nikah 1, (6, 53, 54)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Enes

Bakire, dul üzerine nikahlanırsa, bakirenin yanında yedi gün kahnması, sonra taksimat yapılarak sıraya konması, dul nikahlandığı zaman, yanında üç gün kalıp sonra taksimat yapılıp sıraya konması sünnettir.

Buhari, Nikah 100, 101; Müslim, Rada 44, (1461); Muvatta, Rada 15, (2, 530); Ebu Davud, Nikah 35, (2124); Tirmizi, Nikah 41, (1139)
Kadınlar Arasında Adalet | NİKAH BÖLÜMÜ | Enes

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog