Arama

Bir kadın hastalanmıştı. Şöyle bir nezirde bulundu: "Allah Teala hazretleri bana şifa verirse, buradan gidip Mescid-i Aksa'da namaz kılacağım." Sonra kadın iyileşmişti. Hemen yol hazırlığı yaptı. Hz. Meymune (ra)'ye geldi, selam verip kararını anlattı. Meymune, kadına: "Hele otur, hazırladığını (burada) ye, Resulullah (sav)'ın mescidinde namaz kıl. Zira ben O'nun şöyle söylediğini işittim: "Şu mescidimde kılınan bir namaz, Ka'be Mescidi hariç bütün mescidlerde kılınan bir namazdan daha hayırlıdır."

Müslim, Hacc 510, (1396)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Fetih günü bir adam kalkıp: "Ey Allah'ın Resulü" dedi, "Ben aziz ve celil olan Allah'a nezirde bulundum ve dedim ki: "Eğer Mekke'nin fethini sana müyesser ederse, Beytu'l-Makdis'te iki rekat namaz kılacağım." Resulullah (sav) adama: "Sen şurada kıl!" cevabında bulundu. Adam talebini tekrar etti. "Sen şurada kıl" buyurdu. Adam bir kere daha tekrar edince: "Öyleyse sen bilirsin" buyurdular.

Ebu Davud, Eyman 24, (3305)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Cabir

Anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)'in -önceden belirttiği bir günde oruç tutmaya nezreden bir kimsenin, nezrettiği o günü, Kurban veya Ramazan bayramlarına rastladığı takdirde, nezrini yerine getirip getirmeyeceği hususunda- şöyle dediğini işitmiştir: "Resulullah (sav)'da sizin için güzel örnek vardır. O, ne Kurban ne de Ramazan bayramlarında oruç tutmamıştır. Üstelik o günlerde oruç tutmayı uygun da görmemiştir." Soru sahibi sorusunu tekrar edince İbnu Ömer: "Resulullah (sav) nezre uymayı emretmiştir, iki bayram gününde oruç tutmayı da nehyetmiştir" demiştir. Soru sahibi sorusunu yine tekrar edince eski cevabına ilavede bulunmamıştır.

Buhari, Eyman 32, Savm 67; Müslim, Siyam 142, (1139)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Hakim İbnu Ebi Hürre el-Eslemi

Resulullah (sav) hutbe verirken, güneşte ayakta duran bir adam gördü. Bunun niye orada durduğunu sordu. "Bu Ebu İsrail'dir, güneşte durarak oruç tutmaya, yiyip içmemeye, gölgede oturmamaya ve konuşmamaya nezretmiştir!" dediler. Aleyhissalatu vesselam: "Ona söyleyin! Gölgelensin ve konuşsun, ancak orucunu tamamlasın" buyurdular.

Buhari, Eyman 31; Muvatta, Eyman 6, 2, 475); Ebu Davud, Eyman 23, (3300)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

(Babam) Ömer (ra) (bir gün) dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Ben cahiliye devrinde bir gün itikat yapmayı nezretmiştim. -Bir rivayette Mescid-i Haram'da bir gece denmiştir.- [Bunu ifa etmem gerekir mi?]" Resulullah (sav): "Nezrini yerine getir!" buyurdular.

Buhari, İ'tikaf 5, 15, 16, Humus 19, Megazi 54, Eyman 29; Müslim, Eyman 27, (1656); Ebu Davud, Eyman 32, (3325); Tirmizi, Eyman 11, (1539); Nesai, Eyman 36, (7, 21 22)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Kızkardeşim, Beytullah'a yalın ayak yürüyerek gitmeye nezretmişti. Bu hususta Resulullah'a sormamı talep etti. Ben de sordum. Aleyhissalatu vesselam: "Yürüsün ve binsin!" buyurdular.

Buhari, Cezau's-Sayd 27; Müslim, Nezr 11, (1644); Ebu Davud, Eyman 23, (3293, 3294, 3299); Nesai, Eyman 32, (7, 19)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Tirmizi'nin rivayetinde şu ziyade vardır: "...ayağı çıplak ve başı da örtüsüz olarak Resulullah: "[Allah, kızkardeşinin meşakkati sebebiyle bir şey yapacak değildir.] Ona emredin, başını örtsün, hayvanına binsin, (kefaret olarak) üç gün oruç tutsun" buyurdu.

Tirmizi, Nuzür 16, (1544)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Ukbe'nin kızkardeşi, yürüyerek hacc yapmaya nezretmişti. Ukbe onun bu işi yaya olarak yapamayacağını Resulullah (sav)'a söyledi. Aleyhissalatu vesselam: "Allah, kızkardeşinin yayan yürümesinden müstağnidir. Binsin ve bir deve kurban etsin!" buyurdular. [Bir rivayette: "Allah, kızkardeşinin Beytullah'a yayan yürümesi sebebiyle bir şey yapacak değildir" buyrulmuştur.

Ebu Davud, Eyman 23, (3295, 3296, 3297)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav), iki oğlunun omuzlarına ardılmış olarak yürümekte olan bir ihtiyar görmüştü. "Bunun derdi ne de böyle yürüyor" diye sordu. "Yürümeye nezretmiş!" dediler. "Şurası muhakkak ki, Allah bu biçarenin kendine eziyet etmesinden müstağnidir" buyurdular ve hayvanına binmesini emrettiler.

Buhari, Eyman 31, Sayd 27; Müslim, Nüzur 9, (1642); Ebu Davud, Eyman 23, (3301); Tirmizi, Nüzur 9, (1537); Nesai, Eyman 42, (7, 30)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Enes

Kim "malım Ka'be yolunda feda olsun!" diye nezrederse, ona yemin kefareti gerekir. Kim de bağışlayacağı malı tayin edip belirlerse, o malı çıkarması gerekir, hatta bu mal üçte bir den fazla bile olsa. [Bu hadisin "...yemin kefareti gerektirir" ibaresine kadar olan kısmını, Muvatta'da İmam Malik tahric etmiştir. Geri kalan kısmım ise Rezin tahric etmiştir.]

Muvatta, Nüzur 17, (2, 48l)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Aişe

İmam Malik'ten rivayete göre, kendisine, "malım Allah yolunda sadakadır" diyen kimse hakkında sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Üçte birini sadaka yapar. Zira, Aleyhissalatu vesselam, Ebu Lübabe (ra): "Günah işlemiş bulunduğum kavmimin yurdunu terkedip, sana mücavir olacağım. Malımı da Allah ve Resulü'ne tasadduk edeceğim" dediği vakit: "Bu maldan üçte birinin bağışı sana kifayet eder" demişti."

Muvatta, Nüzur 16, (2, 481)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Bir kadın (gelerek): "Ey Allah'ın Resulü! Ben senin yanibaşında def çalmaya nezrettim!" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Nezrini yerine getir!" buyurdular.

Ebu Davud, Eyman 27, (3315)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Rezin şu ziyadeyi kaydetti: "Kadın dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Çıktığın gazveden sağ-salim ganimetle dönersen sana (zafer alameti olarak) def çalıvereceğim diye nezrettim!" Resulullah (sav) bu talep üzerine: "Eğer nezretti isen haydi nezrini yerine getir, yoksa böyle bir şey yapma!" buyurdular." [Rezin'in ziyadesi İbnu Hibban'ın Sahih'inde geçmektedir (6, 286-287).]

Rezin
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi

Bir adam, Resulullah (sav)'a: "Ben şu şu yerde bir kurban kesmeye nezrettim!" dedi. Zikrettiği yer cahiliye insanlarının kurban kestikleri bir yerdi. Aleyhissalatu vesselam: "Orada, kendisine ibadet edilen cahiliye putlarından biri var mı?" diye sordu. Adam: "Hayır!" deyince: "Pekiyi orada, onların bayramlarından bir bayram kutlanıyor mu?" diye sordu. Adam yine "hayır!" deyince; "Öyleyse nezrini yerine getir!" emrettiler.

Ebu Davud, Eyman 27, (3313)
Taate Yönelik Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Sabit İbnu'd-Dahhak

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ma'siyette (günan şeylerde) nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir."

Ebu Davud, Eyman 23, (3292); Tirmizi, Nüzur 1, (1524); Nesai, Eyman 41, (7, 26)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Aişe

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog