Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde nezir vardır. Sıla-ı rahmi koparma üzerine de yemin yoktur."

Ebu Davud, Eyman 15, (3273, 3274)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İbnu Amr İbnu'l-As

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur."

Nesai, Eyman 14, (7, 28); Müslim, Nezr 8, (1641); Ebu Davud, Eyman 28, (3316)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Kasım İbnu Muhammed'in şöyle söylediğini işittim: "İbnu Abbas (ra)'a bir kadın gelip: "Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)" dedi. İbnu Abbas ona: "Oğlunu kesme, yeminine karşı keffarette bulun!" diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: "Bu nezirde nasıl keffaret olur?" dedi. İbnu Abbas açıkladı: "Allah Teala hazretleri Kur'an-ı Kerim'de: "Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Gerçekten onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar..." (Mücadele 2) buyurmuş, sonra da gördüğün gibi, bu zıharda bulunanlara keffaret takdir etmiştir."

Muvatta, Nüzur 7, (2, 476)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Yahya İbnu Said

Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı takdirde kendisini kurban etmeye nezretmişti. Durumu gelip İbnu Abbas (ra)'a sordu. O da, hizmetçisi Mesruk'a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesruk: "Sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mü'min biriysen, mü'min bir canı öldürmüş olacaksın; yok eğer kafirsen, cehenneme gitmede acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir koç satın al, bunu Müslümanlar için kes. Çünkü İshak aleyhisselam senden daha hayırlıdır. O bir koç ile fidyelendi" diye cevap verdi. Adam bu cevabı İbnu Abbas (ra)'a haber verdi. Bunun üzerine: "Sana, ben de böyle fetva vermeyi düşünmüştüm!" dedi. [Rezin tahric etmiştir.]

Rezin
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Muhammed İbnu Münteşir

Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Nezir keffareti, başka bir şey zikredilmemişse yemin keffaretidir."

Müslim, Nüzur 13, (1645); Ebu Davud, Eyman 31, (3323); Tirmizi, Nüzur 4, (1528)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | Ukbe İbnu Amir

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah'a taatla ilgiliyse bu nezir Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah'a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, nezri için, yeminde olduğu gibi keffarette bulunur."

Nesai, Eyman 41, (7, 28, 29)
Ma'siyetle İlgili Nezir | NEZİR (ADAK) BÖLÜMÜ | İmran İbnu Husayn

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikahlanacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir."

Buhari, Bed'ü'l-Vahy 1, Itk 6, Menakıbu'l-Ensar 45, Nikah 5, Eyman 23, Hiyel 1; Müslim, İmaret 155, (1907); Ebu Davud, Talak 11, (2201); Tirmizi, Fedailu'l-Cihad 16, (1647); Nesai, Taharet 60, (1, 59, 60)
Niyet Ve İhlas Hakkında | NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ | Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Allah bir kavme azap indirdi mi, o azab, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra, (kıyamet gününde) herkes niyetlerine [ve amellerine] göre diriltilirler."

Buhari, Fiten 19; Müslim, Sıfatu'l-Cenne 84, (2879)
Niyet Ve İhlas Hakkında | NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim kırk sabah Allah'a ihlaslı olursa, kalbinden lisanına hikmet çeşmeleri akmaya başlar." [Rezin tahric etmiştir. Hadis Hılyetu'l-Evliya'da Ebu Eyyüb el-Ensari'den merfu olarak kaydedilmiştir, (5, 189); keza hadisi Camiu's-Sagir'de de bulmaktayız (Feyzu'l-Kadir 6, 43)]

Rezin
Niyet Ve İhlas Hakkında | NİYET VE İHLAS BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sa): "Din nasihatten (hayırhahlıktan) ibarettir!" demişti. Biz sorduk: "Ey Allah'ın Resulü! Kimin için hayırhah olmaktır?" "Allah için, Allah'ın kitabı için. Resulü için ve Müslümanların imamları ve hepsi için!" buyurdular.

Müslim, İman 95, (55); Ebu Davud, Edeb 67, (4944); Nesai, Bey'at 31, (7, 156)
Nasihat Ve Meşveret Hakkında | NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ | Temimu'd-Dari

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kime ilme müstenid olmayan bir fetva verilmişse, bunun günahı ona fetva verene aittir. Kim, bir kardeşine, gerçeğin başka olduğunu bile hile, farklı bir irşadda bulunursa ona ihanet etmiş olur."

Ebu Davud, İlm 8, (3657)
Nasihat Ve Meşveret Hakkında | NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sa) buyurdular ki: 'Müsteşar mü'temendir."

Tirmizi, Edeb 57, (2823, 2824), Zühd 39, (2370); Ebu Davud, Edeb 123, (5128); İbnu Mace, Edeb 37, (3745)
Nasihat Ve Meşveret Hakkında | NASİHAT VE MEŞVERET BÖLÜMÜ | Ümmü Seleme ve Ebu Hureyre

Abbad İbnu Temim'in amcasından naklettiğine göre, "amcası, Resulullah (sa)'ı mescidde, ayaklarndan birini diğerinin üzerine koymuş vaziyette sırtüstü yatarken görmüştür." [İmam Malik şu ziyadeyi kaydetmiştir: "İbnu'l-Müseyyeb'ten bana ulaştığına göre Hz. Ömer ve Osman (ra) da böyle yaparlardı"]

Buhari, Salat 85, İsti'zan 44; Müslim, Libas 75, (2100); Muvatta, Kasru's-Salat 87, (1, 173); Ebu Davud, Edeb 36, (4866); Tirmizi, Edeb 19, (2766); Nesai, Mesacid 28, (2, 50)
Uyuma Ve Uyanma Hakkında | UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ | Abbad İbnu Temim

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın."

Müslim, Libas 74, (2099); Ebu Davud, Edeb 36, (4865); Tirmizi, Edeb 20, (2767, 2768)
Uyuma Ve Uyanma Hakkında | UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ | Cabir

Resulullah (sa) karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü; hemen müdahale edip: "Bu Allah Teala hazretlerinin sevmediği bir yatıştır!" buyurdular.

Tirmizi, Edeb 21, (2769)
Uyuma Ve Uyanma Hakkında | UYUMA VE UYANMA BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog