Arama

İbnu Abbas (ra)'a (bir gün): "İçimde duyduğum bu (fena) şeyler de ne?" diye sormuştum. Bana: "Ne hissediyorsun ki?" dedi. Ben: "Vallahi (onlar çok fena!) dilime alamam!" dedim. "Şekk nevinden bir şey mi?" dedi ve güldü. Sonra açıkladı: "Bu (çeşit vesveseler)den hiç kimse kurtulamaz. Nitekim Allah Teala hazretleri (Resulüne) şu ayeti inzal buyurmuştur. (Mealen): "Eğer sana indirdiğimiz (kitapta anlatılan bu kıssalar) hakkında bir şüphen varsa, senden evvel indirilmiş olanları okuyanlara sor. Andolsun ki, sana Rabbinden hak (olan kitap) gelmiştir, sakın şüphe edenlerden olma!" (Yunus 94). İbnu Abbas bana dedi ki: "Eğer içinde herhangi bir vesvese bulursan şöyle de: "O (Allah), hem evveldir, hem ahirdir, hem zahirdir, hem batındır. O herşeyi bilendir" (Hadid 3).

Ebu Davud, Edeb 118, (5110)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Zümeyl

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim görmediği halde rüya görme iddiasına kalkarsa (kıyamet günü) arpa daneciğine düğüm atması teklif edilir. Kim de kendisinden hoşlanmadıkları halde, bir grubun konuşmasını dinleme gayretine düşerse kıyamet günü kulağına erimiş kurşun dökülür. Kim bir sureti tasvir ederse (kıyamet günü) azaba uğrar ve bu yaptığına ruh üflemesi emredilir, ama üfleyemez."

Buhari, Ta'bir 45; Ebu Davud, Edeb 96, (5024); Tirmizi, Rü'ya 8, (2284)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Abbas

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, en büyük yalanlardan biri, kişinin kendisini babasından başka birisine nisbet etmesi veya görmediği bir şeyi gözlerinin gördüğünü iddia etmesi, yahut da Resulullah (sa)'ın söylemediği bir şeyi O'na söyletmesidir."

Buhari, Menakıb 5
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Vasile İbnu'l-Eska'

Sabit İbnu Dahhak radıyallahu anh anlatmıştı: "Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim, bile bile, yalan yere İslam'dan başka bir din ile yemin ederse, bu kimse dediği gibidir. Kim kendisini bir şeyle öldürüp (intihar ederse) kıyamet günü. o şeyle azab verilir. Kişinin gücü dışında olan bir şey üzerine yaptığı nezir muteber değildir. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Bir mü'mine küfür nisbet etmek onu öldürmek gibidir. Kim kendisini bir şeyle keserse kıyamet günü onunla kesilir. Kim malını çok göstermek için yalan bir iddiada bulunursa, Allah onun azlığını artırır."

Buhari, Eyman 7, Cenaiz 84, Edeb 44, 73; Müslim, İman 176, (110); Tirmizi, İman 16, (2638); Ebu Davud, İman 9, (3257); Nesai, Eyman 7, (7, 5, 6)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Ebu Kılabe

Bir kavimde gulül (denen devlet malından hırsızlık) zuhur ederse, Allah o kavmin kalplerine korku atar. Bir kavim içinde zina yayılırsa orada ölümler artar. Bir kavim, ölçü ve tartılarda (hile yaparak) miktarı azaltırsa Allah ondan rızkı keser. Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder."

Muvatta, Cihad 26, (2, 460)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Abbas

Resulullah (sa) buyurdular ki: "İnsanlar arasında Allah'ın en çok buğzettiği üç kişi vardır: 1-Harem'de sapıtıp haktan ayrılan, 2-İslam'a girdiği halde cahiliye sünnetini arayan, 3-Haksız yere, kanını dökmek için bir adamdan kan talep eden."

Buhari, Diyat 9
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | İbnu Abbas

Anlattığına göre, Hz. Muaviye radıyallahu anh kendisine: "Resulullah (sa)'dan işittiğin bir şeyi bana yaz" diye mektup yazmıştır. O da Hz. Muaviye'ye şunu yazmıştır: "Resulullah (sa)'ın şöyle söylediğini işittim: "Allah Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Çok sual!.."

Buhari, Zekat 53, Edeb 6; Müslim, Akdiye 35, (539)
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Muğire İbnu Şu'be

Siz bir kısım ameller işliyorsunuz ki, onlar sizin nazarınızda kıldan daha ince (daha ehemmiyetsiz)dir. Halbuki biz onları, Resulullah zamanında helake atıcılardan addederdik."

Buhari, Rikak 32
Nefisle İlgili Eedebe Giren Hadisler | Nefsin Afetlerine Temas Eden Hadisler | Enes

(Sahabiler İslami takvimin başlangıcını tesbit ederken) ne Resulullah (sa)'ın bi'set zamanına ne de vefat zamanına itibar etmediler. Fa­kat Medine'ye gelişine itibar ettiler.

Buhari, Menakıbu'l-Ensar 48
Hicret Hakkında | HİCRETLER BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Hediyeleşin, zira hediye, kalpteki kuşkuları giderir. Komşu kadın, komşusu kadından gelen (hediyeyi) hakir görmesin, bir koyun paçası parçası olsa bile."

Tirmizi, Vela ve'l-Hibe 6, (2131)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Resulullah (sa), hediyeyi kabul eder, ona karşılıkta bulunurdu.

Buhari, Hibe 11; Ebu Davud, Büyu 87, (3536); Tirmizi, Birr 34, (1954)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Bana bir koyunun inciği kadar ayağı hediye edilse kabul ederim, böyle bir yemeği yemeye çağrılsam icabet ederim."

Tirmizi, Ahkam 10, (1338)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | Enes

Kisra, Resulullah (sa)'a, bazı şeyler hediye etti. Aleyhissalatu vesselam ondan bu hediyeleri kabul etti. Diğer krallar da ona hediyede bulundu­lar, o da onlardan bunu kabul etti.

Tirmizi, Siyer 23, (1576)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | Ali

Resulullah (sa)'a bir hediyede bulunmuştum. Bana: "Müslüman mı oldun?" diye sordu. "Hayır!" dedim. "Ben müşriklerin hediyesini almaktan menolundum!" buyurdular (ve hediyemi almadılar).

Ebu Davud, Haraç 35, (3057); Tirmizi, Siyer 24, (1577)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | İyaz İbnu Himar

Bir bedevi Resulullah (sa)'a, genç bir deve hediye etti. Resulullah (sa) ona makubil altı genç deve verdi. Bedevi, memnun kalmadı. Bu hal, Aleyhissalatu vesselam'a ulaştı. Allaha hamd ü senadan sonra: "Falan kimse bana bir deve hediye etti. Ben ona mukabil altı deve verdim. Buna rağmen memnun olmamış. [Allah'a] yemin olsun, [şu gün­den sonra Muhacirler], Kureyşliler, Ensariler, Sakifliler veya Devsliler dışında kimseden hediye almamaya azmettim." buyurdular.

Tirmizi, Menakıb, (3940, 3941); Ebu Davud, Büyu 82, (3537); Nesai, Umra 5, (6, 280)
Hediye Hakkında | HEDYE BÖLÜMÜ | Ebu Hureyre

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog