Arama

İbnu Ömer (ra) dedi ki: "Hacc ayları Şevval, Zülkade ve Zilhicce'den de on gündür."

Buhari, Hacc 33 (Tercüme, yani bab başlığı olarak senetsiz kaydetmiştir.)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Abdullah İbnu Zübeyr (ra) Mekke'de dokuz yıl ikamet etti. Bu esnada Zilhicce'nin hilali ile yüksek sesle telbiyeye başladı. (Kardeşi) Urve de onanla aynı şeyi yapardı."

Muvatta, Hacc 50, (1, 339)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Hişam İbnu Urve

Hz. Ömer (ra) Mekkelilere şöyle hitab etti: "Ey Mekkeliler! Ne oluyor da uzak diyardan gelenler saçları dağınık vaziyette iken sizler yağlanıyorsunuz? (Zilhicce) hilalini görünce siz de telbiyede bulunun."

Muvatta, Hacc 49, (1, 339)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Kasım İbnu Muhammed

Ata'ya: "Mücavir (Mekke'de ikamet eden) hacc için ne zaman telbiyede bulunur?" diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "İbnu Ömer (ra) mütemetti olarak gelince, terviye günü, öğleyi kılıp, devesine bindi mi hacc için telbiyede bulunurdur."

Buhari, Hacc 82, (Tercüme yani bab başlığı olarak kaydedilmiştir. Senetsizdir)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

İbnu Abbas (ra) şunu söylemiştir: "Hacc için, sadece hacc aylarında ihrama girmek sünnettendir."

Buhari, Hacc 33 (tercüme yani bab başlığı olarak kaydetmiştir)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Medineliler Zülhuleyfe'de, Şamlılar Cuhfe'de, Necidliler Kam'da ihrama girer, telbiyeye başlar."

Buhari, Hacc 8, 5, 10, İlm 52, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 1347, (1182); Muvatta, Hacc 22, (1, 330); Tirmizi, Hacc 17, (831); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); Nesai, Hacc 17, 18, 21, (5, 122-125)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir rivayette İbnu Ömer der ki: Bizzat işitmemekle beraber, bana söylendiğine göre, Resulullah (sav) buyurmuştur ki: "Yemenliler de Yelemlem'de ihrama girerler."

Buhari, Hacc 8, İlm 52, İ'tisam 16; Müslim, Hacc 13-18 (1182)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Buhari'de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat (Abdullah İbnu Ömer'e) gelerek: "Umre için nerede ihrama girmem caiz olur?" diye sorunca: "Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn'ı, Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi belirledi" demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir.

Buhari, Hacc 3
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe'yi, Şamlılar için Cuhfe'yi, Necidliler için Karnu'l-Menazil'i , Yemenliler için Yelemlem'i mikat yerleri olarak ta'yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke'de ihrama girerler."

Buhari, Hacc 7, 9, 11, 12, Cezau's-Sayd 18; Müslim, Hacc 11, (1181); Ebu Davud, Menasik 9, (1737); Nesai, Hac 20, 23, (5, 123-125)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Bir rivayette şöyle denmiştir: "Kim (mikatlerin) berisinde ise, (niyeti) başlattığı yerde ihram giyer, öyle ki, Mekkeliler Mekke'de (ihrama girerler).

Buhari, Hacc 7; Ebu Davud, Menasik 9, (1737)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Hz. Cabir (ra)'e ihrama girme yerinden sorulmuştu. Şu cevabı verdi: "Ben Resulullah (sav)'in bu hususta şöyle söylediğini işittim. "Medineliler'in ihrama girme yeri Zülhuleyfe'dir. Diğer yol Cuhfe'dir, Iraklıların ihrama girme yeri Zat-ı Irk'dır. Necidliler'in ihrama girme yeri Karni'l-Menazil'dir. Yemenliler'in ihrama girme yerleri Yelemlem'dir."

Müslim, Hacc 18,(1183)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Ebu'z-Zübeyr

Şu iki memleket (Basra ve Kufe) fethedildiği zaman Hz. Ömer (ra)'e halk gelip: "Ey mü'minlerin emiri! Resulullah (sav) Necidliler için Karn'ı (mikat olarak) tesbit etti. Orası bizim yolumuza sapa düşer. (Buradan) Karn'e gitmeye kalksak, bize zor olur!" dediler. Hz. Ömer (ra) onlara: "Öyleyse onun kendi yolunuzdaki hizasına bakın" dedi ve onlar için Zat-ı Irk'ı tesbit etti.

Buhari, Hacc 13
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Resulullah (sav) Iraklılar için Zat-ı Irk'ı mikat kıldı.

Ebu Davud, Menasik 9, (1739); Nesai, Hacc 22 (5, 125)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) Meşrikliler için Akik'i mikat kıldı.

Ebu Davud, Menasik 9, (1740); Tirmizi, Hacc 17, (832)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

İmam Malik: "Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci'rane'de umre için ihrama girdi" demiştir.

Muvatta, Hacc 27, (1, 331); Ebu Davud, Hacc 81, (1996); Tirmizi, Hacc 96, (935); Nesai, Hacc 104, (5, 199)
Mikat Hakkında | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog