Arama

Abdullah İbnu Ebi Talha'yı doğduğu zaman Resulullah (sav)'a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda Resulullah (sav) devesine katran sürüyordu. "Beraberinde hurma da getirdin mi?" diye sordu, "Evet" dedim ve birkaç tane hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi, sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tükrüğü püskürttü. Bebek, yalamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sav) "Ensar'ın hurma sevgisine bakın (doğar doğmaz başlıyor)" diye latife etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi. (Hadisin metni; Müslim'deki metindir.)

Buhari, Cenaiz 42, Akika 1; Müslim, Adab 22, (2144); Ebu Davud, Edeb 69, (4951)
Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Enes

Ey Allah'ın Rasülü, dedim, arkadaşlarımdan her birisinin bir künyesi var, (benim yok). Dedi ki: "Oğlum Abdullah İbnu Zübeyr ile künyelen." (Aişe, "Ümmü Abdillah (Abdullah'ın annesi)" diye künye almıştı) (Rezin merhum: "Teyze anne gibidir" ilavesini kaydetmiştir)

Ebu Davud, Edeb 78, (4970)
Resulullah (sav)'ın İsim Koyduğu Kimseler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav) çirkin isimleri değiştirirdi" buyurmuştur.

Tirmizi, Edeb 66, (2841)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Hz. Aişe

Zeyneb Bintu Ebi Seleme'nin ismi Berre idi. "Nefsini tezkiye ediyor" denildi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) onu Zeyneb diye isimleridirdi."

Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 17, (2141)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Ebu Hüreyre

Cüveyriye Bintu'l-Haris'in ismi Berre idi, Resulullah (sav) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resulullah (sav) "Berre'nin yanından çıktı" denmesini sevmiyordu.

Müslim, Edeb 16, (2140)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

(Babasından naklediyor:) Hz. Peygamber (sav), kavmimin beni Ebu'l-Hakem diye künyelediklerini işitmişti. Beni çağırtarak: "Hakem olan Allah'tır, hüküm de O'nadır, öyle ise, sen nasıl Ebu'l-Hakem künyesini taşırsın?" dedi. Ben açıkladım: "Kavmim bir meselede anlaşmazlığa düşünce bana gelirler, ben hükme bağlarım. Her iki taraf da verdiğim hükme razı olurlar." Resulullah (sav): "Bu ne güzel şey?" buyurdu ve "Çocuklarından neler var?" diye sordu. Ben: "Şüreyh, Müslim, Abdullah var" dedim. Resulullah (sav): "En büyüğü hangisi?" dedi. "Şureyh" dedim. "Öyleyse", buyurdu, "sen Ebu Şüreyh'sin"

Ebu Davud, Edeb 70, (4955); Nesai, Kada 7, (8, 226-227)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Şureyh İbnu Hani

(Amcası Üsame İbnu Ahdari'den rivayet ediyor:) Ahdari diyor ki: "İsmi Asram olan bir adam vardı. Resulullah (sav) ona: "İsmin nedir?" diye sordu. Adam "Asram" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Zür'a'sın" buyurdu.

Ebu Davud, Edeb 70, (4954)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Beşir İbnu Meymun

(Babası vasıtasıyla dedesinden naklediyor:) Dedem, Resulullah (sav)'a uğramıştı. "İsmin ne?" diye sordu. "Hazn (sert yer)" diye cevap verdi. Resulullah (sav): "Hayır sen Sehl'sin" dedi. Müseyyeb: "Olamaz, babamın verdiği bir ismi değiştiremem" dedi. İbnu'l-Müseyyeb ilave ediyor: "O günden sonra aramızda kabalık devam etti gitti." Ebu Davud'un rivayetinde şöyle demiştir: ".... Hayır sehl ezilir ve hakir tutulur." Ebu Davud merhum der ki: "Resulullah (sav) Asi, Aziz, Atele (şiddet, sertlik), Şeytan, Hakem, Gurab (karga), Habbab, Şihab isimlerini değiştirdL Şihab'ı Hişam, Harb'i Silm (sulh), Muzdaci'l (yatan) Münbais (kalkan) yaptı. Afire (çorak) adını taşıyan bir araziyi de Hadire (yeşillik) diye, Şi'bu'd Dalalet'i (sapıklık geçidi) Şi'bu'l-Hüda diye isimledi. Benu'z-Zinye'yi Benu'r-Rüşd olarak değiştirdi."

Buhari, Edeb 107-108; Ebu Davud, Edeb 70, (4956)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Said İbnu'l-Müseyyeb

Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı.

Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Hz. Ömer'le karşılaştım. Bana "Sen kimsin?" diye sordu. "Mesruk İbnu'l-Ecda" dedim. Dedi ki: "Ben Resulullah (sav)'ın ecda şeytandır" dediğini işittim."

Ebu Davud, Edeb 70, (4957)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Mesruk

el-Münzir İbnu Ebi Üseyd doğduğu zaman Resulullah (sav)'a getirilmişti. Çocuğu kucağına aldı ve: "İsmi nedir?" diye sordu, "İsmi falandır" diye ne konmuşsa söylendi. Resulullah (sav): "Hayır! Bunun ismi Münzir olacak" dedi ve o gün çocuğa Münzir ismini koydu.

Buhari, Edeb 108; Müslim, Edeb 29, (2149)
Resulullah (sav)'ın Değiştirdiği İsimler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Sehl İbnu Sa'd

Bir gün Resulullah (sav) Baki'de idi. Kulağına bir ses geldi: "Ey Ebu'l Kasım!" diyordu. Başını sese doğru çevirdi. Seslenen adam: "Ey Allah'ın Resulü seni kastedmedim, ben falancayı çağırdım" dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav): "İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi kendinize künye yapmayın!" buyurdu.

Buhari, Menakıb 20, Edeb 106; Müslim, Adab 1 (2131); Tirmizi, Edeb 68, (2844)
Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Enes

Bizden birinin bir oğlu oldu. İsmini Kasım koydu. Kendisine: "Sana Ebu'l Kasım künyesini vermeyiz. Bu künye ile seni şereflendirip memnun etmeyiz" dedik. Hz. Peygamber (sav)'a gelerek durumu arzetti. Resulullah (sav) bunun üzerine: "Oğlunun adı Abdurrahmandır" dedi. Bir rivayette şu ziyade var: "İsmimi isim olarak koyun, fakat künyemi künye yapmayın. Zira ben Kasım (taksim edici) kılındım. Aranızda taksim ederim." Ebu Davud'un bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur: "Kim benim ismimi almışsa, künyem ile künyelenmesin. Kim de künyem ile künyelenmişse, ismimle isimlenmesin."

Buhari, Edeb 105, 106, 109, Menakıb 20; Müslim, Adab 2, (2133); Ebu Davud, Edeb 74 (4965); Tirmizi, Edeb 68, (2845)
Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Cabir

Bir kadın gelerek "Ey Allah'ın Resulü, ben bir oğlan dünyaya getirdim. Muhammed diye isim, Ebu'l-Kasım diye de künye verdim. Bana, sizin bu durumda hoşlanmadığınız söylendi,doğru mu?" diye sordu. Resulullah (sav): "İsmimi helal, künyemi haram kılan şey de ne?" veya "Künyemi haram kılıp ismimi helal kılan şey de ne?" diyerek reddetti.

Ebu Davud, Edeb 76, (4968)
Resulullah (sav)'ın İsim Ve Künyesini Alma Hakkında | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | Aişe

Hz. Peygamber (sav) çocuğa, doğumunun yedinci gününde isim konmasını, yıkanarak pisliklerin temizlenmesini ve akika kurbanı kesilmesini emir buyurdu." (Tirmizi'de hadis İbnu Ömer'den değil, Amr İbnu Şu'ayb (an ebihi an ceddihi) tarikindendir. Burada bir sehiv söz konuşu)

Ebu Davud, Edahi, 21, (2837); Tirmizi, Edahi 23, (1522), Edeb 63, (2834); Nesai, Akika 5, (7, 166); İbnu Mace, Zebai 1,(3165)
İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler | İSİM VE KÜNYE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog