Arama

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Beytullah'ı tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa'yetmek ve şeytan taşlamak Allah'ı zikretmek için emredilmiştir."

Ebu Davud, Menasik 51, (1888); Tirmizi, Hacc 64, (902)
Safa Ve Merve Arasında Sa'y | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Safa ile Merve arasındaki tavaf sırasında Resulullah (sav)'ın şöyle dua ettiğini işittim: "Rabbimiz bize dünyada hayır ver, ahirette de hayır ver ve bizi ateş azabından koru."

Ebu Davud, Menasik 52, (1892)
Tavaf Ve Sa'yde Dua | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Abdullah İbnu Saib

Nafi' (ra)'nin anlattığına göre, İbnu Ömer (ra)'i Safa tepesi üzerinde şöyle dua ederken işitmiştir: "Ey Allah'ım, Kitab-ı Mübin'inde: "Bana dua edin size icabet edeyim!" (Gafir 60) diyorsun, sen sözünden dönmezsin. Ben şimdi senden istiyorum: Bana hidayet verip İslam'ı nasib ettin, onu geri alma. Son nefesimi Müslüman olarak vermemi nasib et" (Amin) (Rezin şunu ilave etmiştir: "(İbnu Ömer), üç kere tekbir getirir ve şöyle derdi: "Allah'tan başka ilah yoktur, O tekdir, O'nun ortağı yoktur, mülk O'nundur, bütün hamdler O'na aittir, O her şeye kadirdir." Bunu da yedi kere tekrarlardı. Merve'de de, her şavtta aynı şeyleri tekrar ederdi. [Rezin'in bu ilavesi de Muvatta'nın aynı babındadır (127. hadis)])

Muvatta,Hacc 128, (1, 372-373)
Tavaf Ve Sa'yde Dua | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Nafi'

Rezin'in bir rivayetinde şöyle denir: "Bu yirmi bir tekbir, yedi tehlil eder. Bunlar arasında da dua eder, Allah'tan ister, sonra (tepeden inmeye başlar), vadinin tabanına (şimdilerde Yeşil Sütunlara) varınca koşmaya başlar, buradan çıkıncaya kadar koşar, Merve yamacına vannca normal yürümeye devam eder. Tepeye, zirveye çıkar, orada durup, Safa'da yaptıklarını aynen tekrar ederdi. Bunu yedi kere tekrarlar ve böylece sa'yini tamamlamış olurdu."

Rezin
Tavaf Ve Sa'yde Dua | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Bilinmiyor

Resulullah (sav) Safa tepesinde durduğu zaman üç kere tekbir getirip sonra: Allah'tan başka ilah yoktur. O tekdir, O'nun ortağı yoktur, mülk (Onundur, hamd O'na aittir, O herşeye kadirdir" derdi. Ve bunu üç sefer tekrar eder, dua okurdu. Aynı şeyi Merve tepesinde de yapardı."

Muvatta, Hacc 127, (1, 372); Müslim, Hacc 147, (1218); Ebu Davud, Menfaik 57, (1908); İbnu Mace, Menlik 84, (3074)
Tavaf Ve Sa'yde Dua | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Cabir

İbnu Ömer (ra)'in tavaf sırasında telbiye getirmemesi, bunun meşru olmamasındandır. Bu sebeple oğlu Salim de tavafta telbiyeyi mekruh addetmiştir. İbnu Uyeyne der ki: "Kendisine ihtida edilip uyulanlardan Ata İbnu's-Salib hariç hiç kimsenin Beytullah'ın etrafında telbiye getirdiğini görmedim." Şafii hazretleri ve Ahmed İbnu Hanbel sessizce telbiye getirmeyi caiz bulmuşlardır. Ancak Rebia tavaf edince telbiye getirirdi." (Hanefilere göre, telbiye, Zilhicce'nin 10'uncu günü (yani bayramın birinci günü) şeytana ilk taşın atılmasına kadar devam eder, o zaman bırakılır.)


Tavaf Ve Sa'yde Dua | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Şihab

Resulullah (sav) mesrur bir halde yanımdan çıkmıştı, sonra üzüntülü olarak geri döndü. Dedi ki: "Kabe'ye girdim. Ancak pişman oldum, yaptığım bu işi geri getirebilseydim, girmezdim. Ümmetime meşakkat vermiş olmaktan korkuyorum."

Ebu Davud, Menasik 95, (2029); Tirmizi, Hacc 45, (873); İbnu Mace, Menasik 79,(3063)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Tirmizi'de şöyle denir: "...Yapmamış olmayı temenni ettim. Zira, kendimden sonra ümmetimi yormuş olmaktan korkuyorum."

Ebu Davud, Menasik 95, (2029); Tirmizi, Hacc 45, (873); İbnu Mace, Menasik 79,(3063)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | Aişe

Resulullah (sav), beraberinde Usame İbnu Zeyd, Bilal, Osman İbnu Talha (ra) olduğu halde hep beraber girip kapıyı kapadılar. Açtıkları zaman içeri ilk giren ben oldum. Bilal'le karşılaştım ve hemen Resulullah (sav)'ın Kabe'nin içerisinde namaz kılıp kılmadığım sordum. "Evet" dedi, "iki Yemani direk arasında." Kaç rek'at kıldığını sormayı unuttum."

Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193, (1, 398); Ebu Davud, Menasik 93, (2023);
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir rivayette geldiğine göre İbnu Ömer şöyle demiştir: "Çıktığı zaman Bilal (ra)'e sordum: "Resulullah (sav) içerde ne yaptı?" Cevaben: "İki direği sağına, birini de soluna aldı, üç direği de arkasına aldı. O zaman Beytullah'ta altı direk vardı- sonra namaz kıldı."

Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193, (1, 398); Ebu Davud, Menasik 93, (2023);
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir rivayette şöyle gelmiştir: "Beytullah'a girdiği zaman soluna gelen iki direk arasında iki rek'at namaz kıldı. Sonra çıktı ve Kabe'nin önünde iki rek'at namaz kıldı."

Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193, (1, 398); Ebu Davud, Menasik 93, (2023);
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Müslim'in bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) Fetih senesi, devesi Kasva'nın üzerinde olduğu halde ilerledi, terkisinde de Üsame (ra) vardı."

Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Bir diğer rivayette şöyle denmiştir: "...Üsame'ye ait bir devenin üzerinde (gelip) Kabe'nin avlusunda deveyi ıhdı. Sonra, Osman İbnu Talha (ra)'ı çağırdı ve: "Kabe'nin anahtarını bana ver!" dedi. Osman annesine koştu. Ancak kadın vermekten imtina etti. Osman (ra): "Allah'a kasem olsun ya derhal verirsin veya şu kılıncım belimden hemen çıkacaktır!"diye kükredi. Bunun üzerine kadın anahtarı Osman'a hemen verdi, o da Resulullah (sav)'a getirip teslim etti. Resulullah (sav) Kabe'yi açtı..." Devamını önceki rivayetteki gibi zikretti.

Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127; Muvatta, Hacc 193, (1, 398); Ebu Davud, Menasik 93, (2023);
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Yine Müslim'de kaydedilen bir rivayette, İbnu Abbas (ra) şunu söyler: "Sizler Kabe'yi tavafla emrolundunuz. İçine girmekle değil." Ve der ki: "Üsame (ra) bana, Resulullah (sav)'ın, Beytullah'a girdiği zaman her tarafında dua ettiğini, dışarı çıkıncaya kadar namaz kılmadığını, çıkınca Beytullah'ın önünde (kapısına yakın yerde) iki rek'at kılıp: "Bu (Beyt), kıbledir" dediğini haber verdi."

Müslim, Hacc 388-397 (1329-1332)
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Abbas

Buhari'nin bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. "Resulullah (sav) Kabe'ye girdi, içeride altı direk vardı. Her bir direğin yanında bir miktar durdu, dua etti, ama namaz kılmadı."

Buhari, Hacc 51, 52, 54, Megazi 77, 48, Salat 30, 81, 96, Teheccüt 26, Cihad 127
Beytullah'a Giriş | HACC VE UMRE BÖLÜMÜ | İbnu Ömer

Önceki SayfaSonraki Sayfa

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog