Arama

Rüyada Gümüş Görmek

Rüyada gümüş görmek, her manada güzel ve hayırlıdır. Rüya sahibi için hem içinin hem de dışının güzel olduğu tabiri yapılır. Rüyasında gümüş gören kişi için kalbinin güzelliğinin yüzüne yansıdığı ifadesi kullanılır. Çünkü yüzü güleç, ruhu ince, kendisi de kırılgan ve narindir. Rüyada gümüş görmek bir diğer yandan da zenginlik, bolluk, kısmet ve mutluluk anlamına gelir. Rüyasında gümüş gören kişi, tüm yaşam telaşından kurtulur, sürekli zamanla yarışmak derdinde olmaz ve rahat erer. Rüyada gümüş gören kişinin sağlığı da her zaman yerinde olur, yaşlandığı zaman da hala çakı gibi bir delikanlı enerjisinde kalacağı öngörülür.

Rüyada Gümüş Küpe Görmek

Rüya sahibinin çok hoşuna gidecek sözler duymasına delalet eder. Büyük bir jestle karşılaşabilir ya da güzel bir iltifat alabilir.

Rüyada Gümüş Yüzük Görmek

Rüya sahibinin yüzünü güldürecek haberler almasına ve çok mutlu olmasına tabir edilir. Rüyasında gümüş yüzük gören kişi ileride büyük bir mal varlığına sahip olacak, herkes onun zenginliğini konuşacak demektir.

Rüyada Gümüş Yüzük Taktığını Görmek

Rüya sahibinin iyi niyetli ve alçak gönüllü bir kişi olduğu, mutluluğu hak ettiği anlamına gelir.

Rüyada Gümüş Kolye Görmek

Rüyada gümüş kolye görmek gözü bir türlü doymayan, mala ve paraya tapan, verdikçe daha çok isteyen kişi ile tabir edilir. Bu kişinin büyük ihtimalle de bir kadına işaret ettiği yorumu yapılır.

Rüyada Gümüş Para Görmek

Rüyasında gümüş para gören kişi evlat sahibi olur. Bu rüya, rüya sahibinin hayırlı bir şeyler yapmak için hak yolunda bazı şeylerle meşgul olduğu anlamına da gelir.

Rüyada Gümüş Gerdanlık Görmek

Rüyasında gümüş gerdanlık gören kişinin rüyası, yakında düğünü olacağına ve düğünde de bol takı takılacağına işaret eder.

Gümüş erkek için asalet ve ahlak güzelliğine, kadın için süs ve bezeğe, Gümüş kaptan yemek ve içmek, gümüş işya kullanmak yahut bunların ticaretini yapmak cennete girmeyi gerektiren iş ve amellere, Eyer, süngü, mızrak vs. gibi aletlerin gümüş süsleri düşşmanı ve hasetçiyi kahretmeye, Gümüş para zikir ve tesbihe, gebe kadın için çocuğa, güzel ve etkili söze, ilim ve mala delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Sikke.)

Rüyanızda külçe veya para halinde gümüş veya gümüşten yapılmış eşya görmeniz; ferah ve sevince kavuşacağınıza, bir yoruma göre de rüya sahibinin uyanıklık halinde eline gümüş geçeceğine işaret eder. Kirmânî'nin yorumuna göre: Rüyada sağlam gümüş görülmesi; sağlam ve doğru habere, kırık gümüş görülmesi ise yalan habere ve düşmanlığa işaret sayılır. Kişinin rüyasında gümüş bulduğunu veya kendisine gümüş verildiğini görmesi; o erkeğin o yerden bir kadınla veya o kadının o yerden bir erkekle evleneceğine işaretle tabir olunmaktadır. Bir kimsenin rüyasında bir madeni ocağına girdiğini görmesi; o kimsenin hanımının kendisine fenalık yapacağına, kişinin rüyasında birçok gümüş bulduğunu görmesi; o kimsenin define (gömü) bulacağına delalet eder. Ebu Saîd el-Vâiz'in yorumuna göre: Rüyanızda bir parça gümüşünüzün olduğunu görmeniz; bir hanım alacağınıza, rüyanızda madeninden gümüş çıkardığınızı görmeniz; hanımınızın hilesine uğrayacağınıza ve dolayısıyla halkın diline düşeceğinize, rüyanızda size bir külçe gümüş hediye edildiğini görmeniz; bolluğa erip mutlu olacağınıza delalet eder.

Rüyada görülen gümüş, birikmiş mala, külçe halindeki gümüş ve beyaz ve güzel cariyeye delâlet eder. Çünkü gümüş kadınların takındıkları şeylerdendir.Rüyada madeninden külçe halinde gümüş çıkardığını gören kimse, güzel bir kadına hile eder. Eğer çıkardığı gümüş çoksa, o kimse define bulur.Gümüş erittiğini gören kimse, hanımıyla münakaşa ye mücadele ederek halkın diline düşer.Rüyada kırık - dökük ve gerekse sağlam olsun kendisine bir şey verildiğini gören kimsenin, yanına emanet olarak bir mal bırakır. Gümüşten olan aynanın tâbiri —aynaya bakmadığı takdirde— böyledir.Gümüş aynada yüzüne baktığını gören kimse, halk içinde makamından dolayı çirkin göreceği bir şey isabet eder. Gümüş aynaya bakmakta hayır yoktur. 'Bir kimse rüyada, bir mağarada gümüş madenine girdiğini ve orada külçe halinde gümüşe rastladığını görse, hanımı kend* işinde veya başka bir hususta hile yapar.Gümüş veya altından mamul, ibrik, tabak, kâse ve çanaklar erbabı için ticaret edeceği şeylere veya: «Onlar altın tepsiler ve destiler-le tavaf (ve ziyaret) edilecektir. (Sûre-i Zuhruf, âyet 71.) «Onlara gümüşten billur kablar, kupalar dolaştırır.» (Sûre-i İnsan, âyet 15.), «Ebedî (tâze)Iiğe nıazhar edilmiş evlâdlar (hizmet için) etraflarında dolanırlar, «maî» (kaynağın) dan (dolu) büyük kablarla, ibriklerle ve kadehlerle.» (Sûre-i El-Vakıa, âyet 17-18.) mealindeki âyetler gereğince, Cennete girmeyi gerektiren salih amellere delâlet eder.Güzel ve kıymetli kabların bayağı ve kıymetsiz kablarla beraber görülmesi, fesada, bid'ata ve rüya sahibinin saplanıp kaldığı bir şüpheye delâlet eder.Küıç, eğer, süngü ve mızrak gibilerin gümüşten olan bezekleri, düşmanı kaçırmaya ve kendisini çekemeyenleri kahretmeye delâlet eder.Rüyada kendisinin gümüşten bir kabı olduğunu veya gümüşten bir şey ya da kab içerisinde tanımadığı gümüş paralar verildiğini gören kimse, yakında bir şeyi gizler veyahut kendisine bir mal, eşya ve kumaş gibi şeyler emanet bırakılır. O kimse Allah (C.C.)'dan korksun ve emaneti sahibine versin.Eğer o tanımadığı gümüş parayı veya gümüşten dökülmüş şeyi rüya sahibi başka bir kimseye verdiğini görse, rüya sahibi herhangi bir sırrını o kimseye söyler veya bir malını onun yanında emanet olarak bırakır.

Rüyada herhangi bir biçimde gümüş görmek; ferah ve sevinçtir. Rüya sahibinin eline gümüş geçer. Bir kavle göre, üzüntüye işarettir. Bu rüya, görenin haline göre yorumlanır.Kirmani demiştir ki: Sağlam gümüş; doğru habere, kırık gümüş; yanlış habere delalet eder. Kap içinde gümüş görene, bir emanet verilir. Bir parça gümüş bulan veya hediye edilen; o civardan bir kadınla evlenir. Gümüş madenine giren; karısının hilesiyle karşılaşır. Birçok gümüş bulan; define çıkarır.Ebu Said'ül Vaaz, bu rüyanın yorumunun ihtilaflı olduğunu söylüyor. Bazı tabirciler için gümüş; iyi değildir. Bir kısmı ise, bunu iyi saymışlar ve malla yorumlamışlardır. Herhangi bir sebeple gümüşe malik olan; güzel bir cariye alır. Gümüşü madeninden çıkaran; karısının oyununa gelir ve halkın diline düşer. Kendisine bir külçe gümüş hediye edilen; itibar ve makam sahibi olur. (Ayrıca Bkz. Altın kap)

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog