Arama

Rüyada Hilal Görmek

Rüyada hilal görmek, menfaat ve hayır görmeye, şifa bulmaya, huzuru ve kurtuluşa ermeye işaret eder. Rüya sahibinin yaşam koşullarının, maddi imkânlarının, sahip olduğu mal varlığının ve kariyerinin yükseleceği anlamına gelir. Kişi, işinde geleceği nokta sayesinde seçkin, özel ve önemli kişilerden olmayı başaracak, herkes tarafından saygı ve sevgi görecek demektir. Bu rüya, hane içinde yaşanılacak güzel günlere, mutlu ve güzel başlangıçlara tabir edilir.

Rüyada Hilal Ay Görmek

Rüyada hilal ay görmek, hak yolunda yapılabilecek en şerefli görevleri yerine getirmeye, bu sayede büyük bir manevi huzur ve haz duymaya delalet eder. Rüya sahibini inancına daha fazla bağlayacak, tüm duygularını yoğunlaştıracak, yüceltecek ve sevindirecek adımlar atmaya, hak yolunu tutmaya tabir edilir.

Rüyada Kırmızı Hilal Görmek

Rüyada kırmızı hilal görmek, şanssızlık, kısmetsizlik ve uğursuzluk anlamına gelir. Hane içinde yaşanacak büyük bir acıya ve aile bireylerinin gözyaşına, üzüntüye ve kedere boğulacağına işaret eder.

Rüyada Ay Görmek

Rüyada ay görmek, hak yemeyen, harama bakmayan, yardımsever, anlayışlı, cömert ve merhametli bir kimseye tabir edilir. Rüya sahibinin çok sevilen ve hep iyi anılan kişi olmasına ve arkasından hayır duası edenlerin bulunduğuna yorulur.

Rüyada Ayışığında Yürümek

Rüyasında ayışığında yürüdüğünü gören kişi, merhametli ve hayırlı kişilerle karşılaşır ve onlardan fayda görür. Rüyayı gören kişinin çevresindeki iyi niyetli kimselerin varlığına tabir edilir.

Rüyada Ay Tutulması Görmek

Rüyada ay tutulması, o yerde yaşayan halkın kötü günler geçireceği, başına türlü melanetlerin geleceği ve ortalığın karışacağı anlamına gelir. Karmaşa, uyuşmazlık, zorluk, zahmet ve çile şeklinde yorumlanır.

Rüyada Dolunay Görmek

Rüyada dolunay görmek, kadri ve gönlü yüce, halden anlayan, dert dinleyen ve akıl veren kimseye işaret eder.

Bakınız; Ay.

Rüyada görülen hilal, onu gören kimse için erkek ve iyi bir çocuğa veya ona yöneltilecek bir memuriyete yahut ticaretinde göreceği kar ve faydaya işaret eder. Bir kimse rüyada bir yerde toplanmış bir takım hilalleri görse, o kimsenin hacc vazifesini yapacağına tabir edilir.Rüyada hilali kırmızı gören kimsenin hanımı, henüz hilkati tamamlanmayan çocuğunu düşürmesine işaret eder. Rüyada hilalin yere düşmesi, doğacak bir çocuğa işaret eder.Rüyada hilale birtakım insanların baktığı halde göremediklerim yalnız kendisinin gördüğünü gören kimse, ölür. Bazen o kimse, her türlü kötü ve çirkinharekette bulunur.Bir kimse rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilal şeklinde görse, kendisinde ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde temeye tabir edilir.Hilalin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere çabucak kaybolursa bu kötülüklerin sona ermesine işaret eder. Hilali görmek düşmana galip gelmeye, bazı tabirciler de, vadeli şeylerin zamanının geldiğine işaret eder, dediler. Hilali görmek, intikam ve öç almak isteyen kimseye işaret eder. Bazen de hilali görmek müddetlerin sona ermesine, alacaklının alacağını istemesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasına tabir edilir.Bazen de hilali görmek, hacc aylarında veya günlerinde gören kimse için, hacca gitmeğe işaret eder.

Rüyada hilâl görülmesi eğer bulunduğu yerde doğmuş ise; rüya sahibinin iyi bir erkek çocuğunun olacağına veya bir memuriyete gireceğine ya da ticâret hayatında iyi bir kazanç sağlayacağına yorumlanır.

Rüyada görülen hilâl, eğer bulunduğu yerde doğmuş ise, onu gören kimse için erkek ve iyi bir çocuğa veya ona yöneltilecek bir memuriyete yahut ticaretinde göreceği kâr ve faydaya delâlet eder. Bir kimse rüyada bir yerde toplanmış bir takım hilâlleri görse,«Sana yeni doğan ayları sorarlar...» (Sûre-i Bakara, âyet 189.) mealindeki âyet gereğince o kimsenin hac vazifesini yapacağına delâlet eder.Rüyada hilâli kırmızı gören kimsenin hanımı, henüz hilkati tamamlanmayan çocuğunu düşürmesine delâlet eder.Rüyada hilâlin yere düşmesi, doğacak bir çocuğa delâlet eder.Rüyada hilâle birtakım insanların baktığı halde göremediklerini yalnız kendisinin sürdüğünü gören kimse, ölür. Bazan o kimse, her türlü kötü ve çirkin harekette bulunur.Bir kimse rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilâl şeklinde görse, kendisinde ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye delâlet eder. Çünkü Hilâl'in ( doğmasıyla icarlar yenilenir ve borçlar ödenir.Hilâlin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere; çabucak kaybolursa bu kötülüklerin sona ermesine delâlet eder.Hilâli görmek düşmana galip gelmeye, bazı tâbirciler de, vadeli şeylerin zamanının geldiğine delâlet eder, dediler.Hilâli görmek, melike, emire, kumandana, yeni doğmuş çocuğa ve aniden yapılacak hayra delâlet eder.Hilâli görmek, intikam ve öc almak isteyen kimseye delâlet eder. Bahusus hilâlin çıkmasıyla beraber karanlık, kanlı yağmur veya yağmursuz akan birtakım oluklar da olursa.Hilâli görmek kayıp birisinin gelmesine, müezzinin minareye, hatibin minbere çıkmasına ve kıymetli bir isteğe delâlet eder.Bazan da hilâli görmek müddetlerin sona ermesine, alacaklının alacağını istemesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasma delâlet eder.Bazan da hilâli görmek, hac aylarında veya günlerinde gören kimse için, hacca gitmeğe delâlet eder, şayet «Lebbeyk» demek baş tıraş etmek veya ihrama girmek gibi halleri de görürse.Bir kimse hilâli karanlık veya bakırdan yapümış, yahut yılan ve akrep şeklinde görse, bu rüyada hayır yoktur.Rüyada hilâli ilk gecesinde gören kimsenin hanımı, hamile kalır. Eğer hanımı hamile ise, erkek bir çocuk doğurur. Hilâl küçük çocuğa da delâlet eder.Bazan da hilâli görmek, asinin tevbe etmesine, kâfirin Müslüman olmasına hapisten çıkmak ve hastalık gibi sıkıntılardan kurtulmağa delâlet eder. Hilâli başlangıcında görmek, sonunda görmekten hayırlıdır.Bir kimse rüyada hilâlin doğduğunu sonra kaybolduğunu görse o kimsenin arzu ve istediği tamamlanmaz.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog