Arama

Rüyada Karga Görmek

Rüyada karga görmek düşman ya da rakip olarak tabir edilirken aynı zamanda rüya sahibini sevmeyen ve başarılarını çekemeyen kişilere delalet eder. Rüyada görülen karga dost gibi görünen gizli düşman anlamına gelir. Bu kişi içten içe kötü düşünceler ve kötü niyetler taşıyan, rüya sahibini seviyormuş gibi görünüp arkasından kuyusuna kazan kişidir.

Bu gizli düşman sürekli rüya sahibinin arkasından dedikodu yapar ve onu gafil avlamak için hep zayıf bir anını yakalamayı bekler. Rüyada görülen karga bazen ne konuştuğunu bilmeyen, densiz, haram mal yiyen, hilebaz birine de yorulur. Bir başka tabire göre rüyada görülen karga kişinin ailesinden ve vatanından ayrılmasına delalet eder.

Rüyada Karga Sesi Duymak

Rüyada karga sesi duymak, kişinin etrafında yükselen çatlak seslere işaret eder. Bu kişiler rüya sahibine yanlış telkinlerde bulunup, onu yanlış bir iş yapmaya yönlendirecek ve kişi bu nedenle para ve mal kaybedecek demektir.

Rüyada Karga Öldürmek

Rüyada kargayı vurarak öldürmek helal olduğu kesin olmayan kazanca, mal ve para kaybetmeye bu nedenle de kıtlığa ve yokluğa düşerek, darda kalmaya delalet eder.

Rüyada Karga Sürüsü Görmek

Rüyada karga sürüsü görmek, rüya sahibinin etrafında çok konuşan ama boş konuşan kişiler olduğuna delalet eder.

Rüyada Karga Ölüsü Görmek

Rüyada karga ölüsü görmek hiç iyi değildir, kişinin vatanına dönmeden gurbette son nefesini vereceği anlamına gelir.

Rüyada Karga Yavrusu Görmek

Rüyada karga yavrusu görmek iyidir. Kişinin sıkıntılı ve zor durumundan kurtulup feraha ereceği ve gurbetten dönüp sevdiklerine sarılacağı anlamına gelir.

Rüyada Kargayla Konuşmak

Rüyada kargayla konuşmak hayırlıdır. Rüya sahibinin sıkıntılarının ve dertlerinin ardından gelecek olan sevince işaret eder. Yani ağlamaktan sonra gülmek manasına gelir.

Sabırlı ve tahammüllü olmakla birlikte kaba saba, sözüne yalan katan, cimri ve sözünde durmayan kimseye, gurbete gitmeye yahut dosttan ayrılmaya, Karga avlamak yoksulluk ve darlık çekmeye, şüpheli kazanca, Karganın insanla konuşması üzüntüden so a sevinnce, Karga hediye edilmesi sevinçli bir duruma, Karga uzun ömre, yaşlı kadına, kazanç ve menfaatin devamına, Karga yavrusu görmek ayrı kaldığı yakınlarına kavuşmaya, yoksulluktan kurtulup zengin olmaya delalet eder.

Rüyada görülen karga kuşu, iri, kaba, yalancı, sözünde durmayan sabırlı bir adama işarettir, Rüyada karga görmek, kibirli, cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir. Rüyada karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi iyi değildir. Karga kışın habercisidir. Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasık bir adam o kimseye hanımı hakkında hıyanet eder. Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete işarettir.Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir. Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düştüğünü gören, fasık (günahkar) kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine işarettir. Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana işarettir. Karga, hilekar, harpçı, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir adamdır.Bazen de karga, meskeninden uzak kalmaya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya, uzun yolculuğa, aile ve akrabaları tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya işarettir. Karga fasık ve çok yalancı bir insandır.Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rastgeldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi işinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine işarettir. Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna işarettir. Rüyada kendisi için bir karga avladığınıgören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir.

Rüyada karga görülmesi; sözünde durmayan fesatçı ve yalancı bir kişi ile yorumlanır. Kirmanî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bayıltıcı bir şey yedirerek bir karga avladığını görmesi; o kimsenin hile ve yalan ile eline mal geçeceğine, kişinin rüyasında bir ağacın dalı üzerinde bir karga görmesi; o kimsenin gurbete giderek evinden ve aile yuvasından ayrılacağına işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir şafak vaktinde bir karganın bir ağaç üzerinde öttüğünü görmesi; o kimsenin bir musibete maruz kalacağına ve elinde bulunan nimetlerden mahrum olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Câbiru'l-Mağribî'nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir karganın kendisi ile konuştuğunu görmesi; o kimsenin tanımadığı bir yabancıdan iyilik göreceğine veya iyi bir haber alacağına delale yorumlanırBir kimsenin rüyasında bir karganın bir kere bağırdığını iyiye, iki kere bağırdığım işitmesi; kötülüğe, üç kere bağırdığını işitmesi; çok güzel bir habere, dört kere bağırdığını işitmesi; hüzün ve kedere, daha çok bağırdığını işitmesi; hayra işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir karga avladığını görmesi; o kimsenin batıl yollardan mal ve ganimet elde edeceğine, kişinin rüyasında bir alacakarga görmesi; o kimsenin şaşılacak bir iş yapacağına, kişinin rüyasında kendisine bir alacakarga verildiğini görmesi; o kişinin sevineceğine, kişinin rüyasında bir karganın öldüğünü veya toprağı gagaladığını görmesi; o kimsenin gurbette vefat edeceğine, kişinin rüyasında hanımının veya yatağının üzerinde karga görmesi; o kimsenin hanımının bir başka erkeğe meylettiğine yorumlanır. Ebu Saîd el- Vâiz'in yorumuna göre: Rüyada karga görülmesi; haram mala yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında evinde karga görmesi; o kimsenin malının çalınacağına işaretle tabir olunur.

Rüyada alaca karga görmek, kibirli, -cimri, çok yalancı ve sözünde durmayan bir kimsedir. Rüyada karga avladığını gören kimse, fakirlik ve darlık içinde ve sıkıntı ile haram mala sahip olur. Karganın ekin ve ağaç üzerinde görülmesi, çirkindir.Bir kimse rüyada ev üzerinde bir karga görse, fasık bir adam o kimseye hanımı hakkında hiyanet eder. Rüyada karganın kendisine söz söylediğini gören kimsenin, fasık bir çocuğu olur. İbn-i Şirin (R. H.): «O kimse fazlaca üzülür, fakat sonra o üzüntüden kurtulur.» dedi.Karga dosttan ayrılmaya ve gurbete delalet eder. Rüyada karga etini yediğini gören kimse, hırsızlardan eline mal geçer. Melikin kapısında karga gören kimse, sonunda pişman olacağı bir cinayet işler. Veya erkek kardeşini öldürür ve bunu yaptığından da pişman olur.Bir kimsenin rüyada yeri kazdığını görmesi, o kimsenin erkek kardeşini öldüreceğine en kuvvetli bir delildir. Rüyada karga kuşunun, kendisini tırmaladığını gören kimse, şiddetli soğukta helak olur. Veya fazla günahkar ve fasık bir kavimden ona fenalık, elem, derd ve keder isabet eder. Bir kimseye rüyada bir karga verilse, o kimse sevince erişir.Alaca karga uzun hayata, eşya ve menfaatin devamına delalet eder. Karga, yaşlı kadınlara delalet eder. Bu tabir ise karganın ömrünün uzunluğuna binaendir. Karga, kışın elçisidir. Binaenaleyh karga görmek, havanın soğukluğuna, sıkıntı ve ıztırap çekmesine delalet eder.Rüyada bir kargayı Kabe üzerine düştüğünü gören, fasık kimsenin, temiz bir kadınla evleneceğine delalet eder. Alaca karganın doğurduğunu gören kimsenin, gözü aydın ve gönlü şen olmasına delalet eder. Rüyada, kargaya malik olmak fasık bir çocuğa delalet eder. Rüyada kargayı kesmek, fasık çocuğa ve kendisine atfedilecek haberlere galip gelmeye delalet eder.Rüyada kendisiyle karganın konuştuğunu gören kimsenin, pis bir çocuğu olur. Rüyada evinde çok karga bulunduğunu gören kimse, ömrünün sonuna kadar, izzet ve yücelik ve mala erişir. Çok kargalar çok lakırdı eden birtakım insana delalet eder. Karga, hilekar, harpçi, gaddar ve sırf nefsinin arzusu için çalışan bir adamdır.Bazen karga görmek, geçimce düşkünlüğe delalet eder. Bazen da görülen karga, yer kazan ve insan öldürmeyi helal gören bir kimseye delalet eder. Bazen da karga: «Sonra Allah' (C.C.) bir karga gönderdi. O, yeri eşiyordu ki ona kardeşinin ölü cesedini nasıl örteceğini göstersin.» (*) mealindeki ayetin işaret ettiğine göre, yerde bir şeyi gizlemeye ve ölüleri defnetmeye delalet eder.Bazen da karga, meskeninden uzak kalmaya, haberlerle şumtut-maya, üzüntüye, kedere, sıkıntıya, uzun yolculuğa, aile ve akrabaları veya sultan tarafından beddua ve gücenmeyi gerektiren şeyde bulunmaya ve kötü bir tedbir almaya delalet eder.Tarla ve ekin kargası, zinadan olan çocuğa, hayır ve şerle karışık bir adama delalet eder.Zira, onun hakkında ihtilaf edilmiştir. Fukuha-dan bazıları yenir, bazıları da yenmez demişlerdir.Bir kimse kargayı ekin üzerinde görse, o ekine afet ve bela isabet eder. Kendi evinde bir karga olduğunu görse, sultan tarafından bir şalısın onun evine hücum etmesine delalet eder.Karga fasık ve çok yalancı bir insandır. Rüyada bir karga ile uğraştığını gören kimse, fasık ve çok yalancı bir insanla uğraşır. Bir kimse, bir kargaya rast geldiğini veya kargayı elinde tuttuğunu görse, o kimsenin kendi işinde aldanmasına ve isteğinin iptal edilmesine delalet eder. Bir kimse bir kargayı bir ev veya bir mahallede görse, o yerde fasık bir insan bulunduğuna delalet eder. Rüyada kendisi için bir karga avladığını gören kimse, batıl ve esassız bir husustan ganimete erişir. Rüyada alaca karga gören kimse, uyanıkken taaccüp edeceği bir şey görür. Bu rüyada hayır yoktur.Bir kimse rüyada bir yerde bir karga görse, o yerde garip bir insan ölür. Rüyada bir karganın yeri kazdığım gören kimse, pişman olacağı bir fiil işler. Bazı tabirciler, o kimsenin hayrette kaldığı ve ne yapacağını bilmediği bir şeye çare bulunur. Adem (A.S.)'ın oğlu Kabil'i öldüren erkek kardeşi Habil'in defni hususunda bulunan çare gibi, demişlerdir.Rüyada alaca karga görmek, kadına da delalet eder.' Kesmek için alaca karga satın aldığını ve boğazına üç defa bıçak sürdüğü halde kesemediğini, dördüncü defa sürdüğünde kesebildiğim gören kimse, bakire bir kızla evlenir.

Karga bozguncu ve dönek bir insanın temsilcisidir.Kirmani demiştir ki; Bayıltmak suretiyle karga avladığını gören, hile ve yalanla mal temin eder. Bir ağaç dalı üzerinde karga gören, gurbete gider, ailesinden ve akrabalarından ayrılır. Karganın şafak vakti ağaç üzerinde ötmesi, musibet ve fakirliktir.Cabir'ül Mağribi diyor ki; Rüyasında karganın kendisiyle konuştuğunu gören, bir yabancıdan hayır görür yahut hayırlı bir haber işitir. Karganın bir veya üç kere bağırması iyidir. İki yahut dört defa bağırması, fenadır. Hüzün ve üzüntüdür. Ondan fazla bağırdığını duymak hayra delalet eder. Bir karga avlayan, batıl bir sebeple mal kazanır. Ala karga gören, hayret edilecek bir iş yapar. Kendisine böyle bir karga verilen, sevinir. Karganın öldüğünü veya toprağı kazdığını gören, gurbette vefat eder.Karısının yahut yatağının üstünde karga görenin eşi, başka biriyle münasebette bulunur.Ebu Said ül Vaaz şöyle diyor; Ala karga; haram mala, bir rivayete göre, zorba ve fasık yani dinsiz bir adama işarettir. Evinde karga görenin karısı, başka biriyle gayr-ı meşru alaka kurar yahutta hanesine tecavüz edilir. Karga sesi, sonu ferahla neticelenecek şiddetli bir kedere delalettir. Karga eti, çalıntı maldır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog