Arama

Rüyada Kilise Görmek

Rüyada kilise görmek, son derece hayırlı bir rüyadır ve tüm dini ibadet mekanları rüyayı gören kişi için hayırlı haberlere, dini bütün bir yaşama işaret eder. Hoşgörülü ve yumuşak huylu olunduğunu, kişinin çevresiyle uyum içinde yaşadığını ve çalışma alanında başarılarının her daim takdir göreceğini ifade eder. Büyük bir kilise görmek, üstlenilecek görevlerin artacağını ve kişinin uzun süre bir araştırmaya girişeceğini bildirirken, genç kimseler için akademik çalışmaların yapılacağı bir iş alanında uzmanlık alacaklarına yorumlanır. Yapılan her işte karşı tarafı düşünen kimselerin kalp temizliği ile hareket ettiklerini, insanları ayırmadan, herkese kapılarını açtıklarını ifade eder. Yüce gönüllü olmak nedeniyle her daim eli bol yaşayan kişilerin maddi sıkıntıya düşmeyeceklerini, yaptıkları iyiliklerin, işledikleri sevapların daima kendilerine geri döneceğini delalet eder.

Rüyada Kiliseye Girmek

Kişinin kilise dahil bir ibadet yerine girdiğini görmesi, inancında yükselişe geçeceği bir döneme ve aynı zamanda birbirinden değişik fikirlere sahip pek çok ilim insanıyla çalışma şansı bulacağına alamet eder. Hikmet sahibi olunacağını ve sıklıkla yeni çevrelere girileceğini bildirir. Kiliseye girip dua eden kişiler düşmanlıklardan, iftiralardan ve kendilerine haksızlık eden kişilerden kurtulurlar. Kalabalık şekilde kiliseye girmek insanlara hükmü geçen, sözü dinlenen biri olunacağına ve bir topluluğu yönetmeye delalettir.

Rüyada Kilise Çanı Duymak

Kilise çanının çaldığını duymak kişiye bazı konularda hatırlatma yapılacağını, özellikle itibarını zedeleyen huylardan vazgeçmesi için ikaz edileceğini ifade eder. Olumlu anlamda bir uyarıya yorumlandığı gibi, unutulan bir eşyayı bulmak yahut bir mesele üzerinde yeniden düşünmek demektir. Fikir değişikliği veya çevre değişikliği gibi anlamlara da gelir.

Rüyada Kilise Görmenin Psikolojik Yorumu

Zihinsel faaliyetlere yorumlanır. Kişinin sürekli araştırma yapan, kendisini geliştiren ve yabancı olduğu konulara, alanlara yönelik meraklı olduğunu ifade eder. Maneviyatın, ruhani bilgilerin kişi için önem taşıdığını, inancının yüksek olduğunu da işaret eder.

İlim ve amele, takva ve Allah korkusundan ağlamaya; yalan ve iftiraya, üzüntü ve kedere, bid'at ve masiyete, içki ve kumara düşkün olmaya, Kendini kilisede görmek hıristiyan örf ve adetlerini benimsemeye, kendi dinine hor bakmaya delalet eder.

Bir kimse kendi evinde bir kilisenin olduğunu görse, o kimsenin sözünün kıymeti Yahudi sözüne benzemesine delalet eder. Kendi yerinin kilise olduğunu görse, yine tabir aynıdır. Kendi evinin kiliseye tahavvül ettiğini görse o adam, dışarıda bulunan bir reis üzerine yürür.Bir kimse kendini Yahudi mabedinde görse, o kimsenin mezhebi (yaşayışı) Yahudi mezhebidir. Yahudi mabedine hizmetçi olarak tayin edildiğini gören kimse, bid'at olan bir şeyi araştırır.Rüyada görülen Yahudi mabedi, hikmete ve hükmü kalkmış ilim ve doktorlara delalet eder.Bir kimsenin kendisini Yahudi mabedinin hakimi yahut o mabed ehlinin yaptığı şeyleri yaptığını görmesi, Yahudilerle düşüp kalkmaya, yahut onların ahlakı ile alakalanmaya, yahut onların mezheplerine meyletmeye, yahut ahdini bozmasına delalet eder. Nitekim, bir kimsenin bu anlatılan şeyleri Hıristiyan kilisesinde yapması, Hıristiyanlarla düşüp kalkmasına, yahut onların mezhebine kail olmasına, yahut onlara yardım etmesine delalet eder.Camileri ve Yahudi kiliselerini yıkılmış görmek, düşmanın hücumuna ve Müslümanları yenmesine delalet eder.Yahudi kilisesi bazan da Allah'u Taaladan korkarak ve O'na itaat ederek yapılan alışverişe delalet eder.Hıristiyanların rüyada kilise görmesi, ilim, amel, takva, haşyet ve ağlamaya delalet eder. Bazan kilise görmek, üzüntü, keder, sıkıntı, yalan, bühtan ve iftiraya delalet eder.Bazan da bid'ata, zulüm evine oyun oynamak için toplanmaya, içkiye alışmaya, pisliklere, zevce ve cariyeye zalimce hükmeden hakime delalet eder.Rüyada kiliseye girdiğini gören kimse, bekarsa evlenir veya bir çocuğu olur. Ya da hidayetten sonra sapıklığa düşer. Bahusus kilisede bulunan resimlere secde ederse veya onları öperse yahut onlar için kesilen kurbanlara ortak olursa veyahut belinde «Zûnnar» varsa ya da o kimse kilisede Hıristiyanların fiil ve hareketlerini kabul etmeyerek Allah (C.C.) 'ı anarsa, o kimse kudret ve mertebesince her inşam iyilikte emir ve kötülükten nehyeder.Bazan kilise görmek, çöplük ve hamam gibi şeytan yuvalarına delalet eder. Kilisenin yeniliği ve yüksekliği dinde zayıflığa ve Müslümanların perişan olmalarına delalet eder.Bir kimse rüyada kilisenin yıkıldığını veya yandığını ve bir afet eriştiğini görse Kelime-i Tevhidin yücelmesine şirk ve nifak ehlinin perişanlığına delalet eder.Kilise Hıristiyanlardan onun vazifesine bakan veya mürettebat veya vakıf işlerine nezaret eden kimseye delalet eder. Havra'nın kilise, kilisenin de havra olduğunu görmek, zimmilerin kahra uğramalarını ve zillete düşmelerini icabeden bir hadisenin meydana çıkmasına delalet eder.Bir kimsenin rüyada kendisini Yahudilerin kilisesinde görmesi, onun, Yahudi olduğuna delalet eder.Bir kimse rüyada kendi evinin kilise olduğunu görse, o kimsenin sözü Hıristiyan sözüne benzer. Ve onun evi nefislerine uyan kimselere, bid'at ve günah işleyenlere toplantı yeri olur. Bazan da bu rüyanın sahibine amiri kızar.Kilise kabristana, umumhaneye, meyhaneye, bid'at ve küfür evlerine, çalgı ve oyun evlerine, matemhanelere ve Allah'a isyan edenlerin evi olan Cehenneme ve hapishaneye delalet eder.Bir kimse rüyada bir kilise içinde Allah (C.C.)'ı andığını veya ağladığını veya orada Kabe-i Muazzama tarafına namaz kıldığını görse, o kimseye kabir ziyaretinde veya cenaze namazında korkaklık gelir.Bir ölünün rüyada kilise içinde görülmesi, o ölünün günahkar kimselerle beraber Cehennemde hapsedilmiş olduğuna delalet eder.Rüyada kiliseye girdiğini ve orada Hıristiyanların ayinini icra ettiğini gören kimse, eğer erkek ise küfür veya bid'at veya zina yahut içki ya da büyük bir günah işleyen kavimle düşüp kalkmasına, eğer rüyayı gören kadın ise, o kadının gelin, çalgı bulunan bir düğünde veya matemhaneden Hıristiyanlarla buluşmasına delalet eder.

Rüyada kilise, manastır, havra ve gayr-ı müslimlere ait benzeri ibadet yerlerini görmek, kötü işler yapan, yalancı bir şahısla tabir olunur. Kilisede oraya muhalif bir şey yapmak; hayırdır. Dindar birinin bu mabetlerde ikamet ettiğini görmesi, iyidir. Dinden uzak bir şahsın aynı rüyayı görmesi, şerle yorumlanır. Kilise veya havrada gayr-ı müslimlere uygun bir fiili işlemek günaha delalettir. Burada iyi bir şey yapmak; dinde fesada, fena bir şey yapmaksa, dinde kuvvete işaret eder.Abdulgani diyor ki: Bu rüya, gayr-ı müslimler için; ilim, amel, zühd, korku, beka ve tevazuyla yakarmaktır. Biz müslümanlar içinse aynı rüya; hüzün, aksilik, yalan, kin, iftira, bid'at zulüm, eğlence içki meclisi, kadın ve zalim bir hakimle tabir olunur. Rüyasında kiliseye girdiğini gören, evlenir. Evliyse çocuğu olur. Şayet rüya sahibi buradaki resimlere secde eder, onları öper, hıristiyanlar gibi ibadet ederse veya belinde zünnar(*) görürse, dalalete düşer. Kilisede hıristiyanların inançlarını inkar edip, Allah'ın adını zikretmek; İslamın emirlerini yaymak, yasaklarını bildirmekle yorumlanır.İbn-i Kesir ve Nafi demişlerdir ki: Kilise ve emsali şeytanların toplandığı yerlerle tabir olunur. Kilisenin yeniliği ve büyüklüğü, dinde zaafa işarettir. Buranın yıkıldığını görmek; islamın yükselmesidir. Ehli-i şirkin ve nifakın çöküşüdür. Bu rüya bazen orada hizmet eden vb. kişilerle yorumlanır.Kilisenin yeniliği; onların refahına, harabiyeti; onların zaruretine, çökmesi, yıkılması ise, bu şahıslardan birinin vefatına işarettir. Yahudi havrasında onlar gibi ibadet eden, bunlara yakın olur. Evinin kilise olduğunu gören, orada günah işler, bid'ate sapar yahutta amirinin gazabına uğrar.İbn-i Fuzale demiştir ki: Kilise ve emsali; mezarlığa, fuhuş yapılan yerlere, meyhaneye, küfür ve bid'atin yaygın olduğu bir memlekete, eğlence mahallerine, cehenneme ve zindana işarettir. Kilisede Allah'ın adını zikreden, kıbleye doğru namaz kılan; ibadet eden, ya bir cenaze merasiminde hazır bulunur yahutta kabir ziyaretine gider. Kilisede bir cenaze görmek, o ölünün azapta olduğuna işarettir. Kiliseye girip, o dinin mensupları gibi ibadet eden erkek ise, küfre sapar, zina işler, günaha girer. Şayet rüya sahibi kadınsa, çalgılı bir eğlence yerinde veya şeriate muhalif olarak yas gösterileri yapılan bir cenazede bulunur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog