Arama

Rüyada Köprü Görmek

Rüyada köprü görmek çeşitli anlamlara gelir. Genel anlamı ile iyi şeyleri haber verir. Rüyada köprü görmek rüya sahibinin insanlarla bozulan ilişkilerini düzeltmesi için ara bulucu olan bir kişiye işaret ettiği gibi rüya sahibinin iş ve aşk hayatının yolunda gideceğine, hastalıklarından kurtulacağına, ideallerine ve isteklerine ulaşacağına yorulur.

Rüyasında köprü gören kişi, varsa tüm kötü alışkanlıklarından ve kötü duygularından kurtulacak, sanki yeni doğmuş bir bebek kadar saf ve masum olacaktır. Kişinin acılara ve yıkımlara karşı gösterdiği dik duruşa da işaret eder.

Rüyada Asma Köprü Görmek

Rüyaların en hayırlı olanlarındandır çünkü bu rüyada, kişi için hidayet vardır. Rüya sahibi tüm yanlışlarını, eksiklerini ve günahlarını fark ederek, bunlardan arınmak için temiz adımlar atacak ve sonuna kadar giderek, başarıya ulaşacak demektir.

Rüyada Köprü Yıkılması

İşlerin sarpa sarması ve bu nedenle rüya sahibine pahalıya patlayacak sonuçlara varması anlamına gelir. Rüya sahibi yaşayacağı çaresizlik nedeni ile bazı kötü yollara dahi girebilir.

Rüyada Köprüden Düşmek

Rüya sahibinin büyük bir hevesle, hiç düşünmeden büyük bir iş yapacağına sonradan da çok pişman olup o işi bozacağına tabir edilir. Bu olay rüya sahibi için ders niteliğinde olacaktır.

Rüyada Köprü Üzerinden Yürümek

Kurtuluşa ve aydınlığa delalet eder. Rüyasında köprü üzerinden yürüdüğünü gören kişinin işleri yoluna girecek ve tam da istediği gibi gidecek, kişinin hayatına kolaylık ve rahatlık getirecektir.

Rüyada Köprü Yapmak

Rüya sahibinin bir kimseye gönüllü olarak yani karşılığında maddi anlamdan hiçbir şey beklemeden bilakis kendi cebinden vererek yardım etmesi ve hak yolunda sevap olacak büyük bir iyilik yapması şeklinde ifade edilir.

Rüyada Köprü Altından Geçmek

Rüya sahibinin kısmetini tepmesi anlamına gelir.

Yiğitlik, saltanat, hayır ve murada; dünya hayatına, cinsi münasebete, evin hanımına, üzüntü ve sıkıntılrdan kurtulmaya; iş bitiren, iyiliksever kimseye, doğru yola; Köprü ilme, hidayete, insanı dünya bataklığından kurtaran salih amellere; eza ve cefası sırtlanan kimseye, bu bağlamda ana ve babaya, eş ve dosta; sözünde durmaya, zenginliğe yahut uzun ömre, Köprüden geçmek muradına ermeye, hayırlı sonuçların meydana gelmesine delalet eder.

Rüyada köprü görmek, şüpheye ve dünyaya işarettir. Bazen köprü, zevceye, bazen de üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye işarettir. Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye işarettir. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına işarettir.Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirilmeye işarettir. Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır.Köprüyü geçtikten so a karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu rüyada hayır yoktur. Rüyada padişahların eserlerinden oian bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenir. Meçhul köprü dünyaya işarettir. Özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa. Bazen köprü, gemiye, bazen de sırat köprüsüne işarettir. Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına işarettir. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, okimse, menfaat ve mala erişir. Köprüyü geçtikten so a mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlıyerleri ihya etmeye muvaffak olur. Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saftanata ve kuvvete erişir.Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır. Rüyada köprü, doğru yoldur. Bazen köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanın sıkıntı ve meşakkative ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine işarettir. Bazen aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı gibi kimseye işarettir. Bazen de köprü, mal, zevce, ana ve babaya işarettir.Her köprünün tabiri durumuna göredir. Cadde üzerindeki köprü aşağısına göre saltanat sahibi bir kimseye işarettir.Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine işarettir.

Rüyada köprü görmek, şüpheye: «Dünya bir köprüdür. Oradan geçiniz fakat orayı tamir etmeyiniz» hadis-i şerifine binaen, dünyaya delalet eder.Bazan köprü cinsî münasebet, rahatlık ve yakın mesafeden dolayı zevceye, bazan da üzüntü, keder ve sıkıntıları gidermeye delalet eder.Rüyada köprüye binmek, hayvana binmeye delalet eder. Eğer köprüler kiremitten yapılmış ise, zulüm sebebiyle şehir halkının durumlarının bozulmasına delalet eder.Köprü, zenginliğe, uzun ömre yahut hastalığa ya da ahdini yerine getirmemeye delalet eder.Köprü, insanların kendisiyle iş ve ihtiyaçlarına eriştikleri lüzumlu bir zattır. Bazan o zat melikle yahut saltanat ve devlet sahibi bir kimse ile ya da filozoflardan biriyle tabir edilir. Ancak köprüyü geçtikten sonra karşı tarafta varılacak yer, hoşlanılmayacak bir yerse, bu halde rüyada hayır yoktur.Rüyada padişahların eserlerinden olan bir köprüden geçtiğini gören kimse büyük bir mala erişir ve evlenil. Meçhul köprü dünyaya delalet eder. Özellikle şehirle, şehrin sahrası arasında olursa.Bazan köprü, gemiye, bazan da sırat köprüsüne delalet eder. Çünkü sırat köprüsü mahşer yeri ile Cennet arasında kurulmuştur.Hasta olan bir kimse rüyada köprüden geçerek ölülerle karşılaştığını veya yeri, ailesi ve binasını tanımadığı bir eve girdiğini yahut oradan uçarak gittiğini yahut kendisini bir hayvanın yuttuğunu ya da bir kuyu ve bir çukur içine düştüğünü yahut da gökyüzüne çıktığını görse, o kimse dünyadan ahirete gider.Eğer rüyayı gören yolcu ise, o kimsenin yolculuğunun nihayet bulmasına delalet eder. Köprüyü geçtiğinde bolluk, otluk ve sulak bir yere giriyorsa, o kimse fayda, menfaat ve mala erişir.Köprüyü geçtikten sonra mescit bulunan bir yere geçerse, o kimse yolculuğunda muradına erişmeye, hacca gitmeye, han ve dergah gibi hayırlı yerleri ihya etmeye muvaffak olur.Rüyada kendisinin köprü olduğunu gören kimse, saltanata ve kuvvete erişir. Halk da o kimseye, onun şöhretine ve onun yanında bulunan şeye muhtaç olur. Ağaç köprüden geçtiğini gören kimse, münafık bir kavme karışır.Rüyada köprü, .doğru yoldur. Bazan köprü, ilim, hidayet, namaz, oruç ve dünyanm sıkıntı ve meşakkati ve ahiretin korku ve azabından kendisini kurtaracak her şeyine delalet eder.Bazan aza ve cefayı yüklenen kula, yahut ihtiyaçları karşılayan kapıcı ve perdedar gibi kimseye delalet eder. Bazan da köprü, mal, zevce, ana ve babaya delalet eder.Her köprünün tabiri durumuna göredir.Cadde üzerindeki köprü aşağısına göre saltanat sahibi bir kimseye —özellikle köprü, taş tuğla ve kiremitle yapılmışsa — delalet eder. Köprü küçük olursa kapıcı ve askerin reislerine delalet eder. Taşla yapılmış olan köprü toprakla yapılmış görülürse, köprünün delalet ettiği Kimsenin halinin değişmesine delalet eder. Toprakla yapılan köprünün taş olarak görülmesi ise, diğer tabirin aksidir.Rüyada köprü olduğunu gören saltanat ve devlete nail olur. Halk ona yahut şöhretine yahut onda olan şeyden dolayı ona muhtaç olurlar.

Bu rüya, hayra delalettir.Kirmani demiştir ki: Bir köprü yahut kemerin üzerinden geçtiğini gören; şeref, makam ve servet sahibi olur. Arzusuna kavuşur. Bir rivayete göre, köprü ve kemerin üzerinden geçmek; korkudan kurtulmaya işarettir.Cafer-i Sadık diyor ki: Köprü ve kemer şunlarla yorumlanır: Kahramanlık, saltanat, hayır ve murat.Köprü yapanın dini kuvvetlenir. Yıkmak bunun tersidir. Bir kemer yaptığını gören cariye alır. Bir kanalı doldurarak köprü haline getiren, rızkını ve kuvvetini muhafaza eder. Ölçülü harcamalar yapar.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog