Arama

Rüyada Kuyu Görmek

Rüyada kuyu görmek yalancı dostlara delalet eder. Rüya sahibinin çevresinde kendisini sevmeyen, istemeyen, ileri gitmesine, yükselmesine, parasının ve malının artmasına tahammülü olmayan kişiler olduğuna fakat kendilerini belli etmediklerine işaret eder. Bu kimseler aslında fesat kişiler olup, rüya sahibine gerçek yüzünü göstermezler ama bir akbabanın avının düşmesini bekler misali, üzerine üşüşmek için zaman kollarlar. Rüyada kuyudan dini vecibesini yerine getirdiğini gören kişi üzdüğü bir kişiden af dileyerek onun gönlünü yeniden kazanmayı başaracak demektir.

Rüyada kuyuya bakıp kendi aksini gören kişinin rüyası, hayalindeki mutlu aileye kavuşarak, sahip olmak istediği kadar evlada sahip olması anlamın gelir. Rüyada kuyudan su çekmek isteyip bunu bir türlü başaramadığını gören kişinin evladından yana büyük bir sıkıntısı olacak ve her gün onun için gözyaşı akıtacak diye tabir edilir. Rüyada bahçesinde kuyusu olduğunu gören kişi ailesinden yana hayır bulacak ve yıllarca özlemini çektiği mutluluğu bulacak demektir. Benzer rüya tabirleri için sitemizde arama yapabilirsiniz.

Rüyada Kuyu Suyu İçmek

Kuyu suyu içmek iyi değildir, borçlanmaya, işini ve sağlığını yitirmeye ve çok zor zamanlarla sınav edilmeye işaret eder.

Rüyada Kuyuya Düşmek

Rüya sahibinin ayıpladığı ve kınadığı bir kişinin durumuna düşmesi ve onunla aynı şeyi yaşayarak onu anlaması şeklinde tabir edilir.

Rüyada Kuyu Kazmak

Bir kimse için kötü ve hain planlar yaparak o kişiyi gafil avlamaya çalışmak anlamına gelir.

Rüyada Kuyu Temizlemek

Rüyasında kuyu temizlediğini gören kişi ruhunu ve bedenini kötülüklerden arındıracak ve tövbekâr olacak diye yorumlanır.

Rüyada Kuyudan Su İçmek

İşe ve ekmeğine fesat karıştırmak, hak yolundan uzaklaşarak gelir elde etmek şeklinde tabir edilir. Bazı rüya tabirlerine göre de rüya sahibinin günahı olmaksızın helal olmayan bir maldan başkaları aracılığıyla nasiplenmesi anlamına geldiği ifade edilir.

• Hile ve aldatmaya, • Bir kimse için kuyu kazmak o kimseye hile yapmaya; başkası için kazdığı kuyuya kendisinin düştüğünü görmek hilenin geri tepmesine, kendi tuzağına kendisinin düşmesine, • Kuyudan abdest almak yahut gusletmek borcu ödemeye, tövbenin kabulüüne, üzüntüden kurtulmaya, • Kazılan kuyuda su biriktiğini görmek bol geçime, su çıkmaz ise birine hile yapmaya, • Kuyunun suyunun yere çekilmiş olduğunu görmek Allah'a şirk koşmaya, • Kuyuya bakmak bir kadınla evlenme arzusuna ve ondan görülecek çok hayra, • Kuyu suyundan içmek bazen hastalığa, • Kuyuya düşmek büyüklere yaklaşmaya, izzet ve yüksekliğe; ilim ve irfanından istifade etmeye, bu vasıflarıyla büyüklere yaklaşmaya yahut sevinçli bir haberle önemli bir kişinin misafir gelmesine, • Kuyuyu temizlemek yahut temizleyen kimseyi görmek yolculuğa, geçimde orta halli olmaya, hastanın vefat etmesine yahut malın kiri olar zekatı vermeye, • Kuyu çıkrığı insanlara hayrı dokunan kimseye delalet eder. ( Ayrıca Bakınız; Su Kovası.)

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya işarettir. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kendisinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine. döner. Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünügörmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar.Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza Salip gelir ve ondan intikamını alır, yahut kendısınden çalınan eşyaların hemen bedelim almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur. Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tabiri de böyledir. Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allah-u Tealfi (C.C.) ona borcunu ödemeye nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allah-u Teala (C,C.) onu hapislikten kurtarır. Bir kimse rüyada kendisinin başka birkimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığını görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmışsa o kimsenin nail olacağı bol geçime işarettir. Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse işarettir. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder.Bazen de rüyayı gören ile ailesi arasında hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur, so a onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazen de bilahare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır. Bazen de bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçların gideriJmesine işarettir. Mezkur kuyuyu görmek, yolculuğa da işarettir.

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse o adama hile eder. Kuyu kazan kimse kuyuya kend isinin girdiğini görse başkasına yapacağı hile kendisine döner.Bir kimse rüyada kuyuya girdiğini ve oradan gökyüzünü görmediğini görse o kimseye hırsızlar gelir ve eşyalarını çalarlar. Rüyayı gören yolcu ise yolu kesilir.Bir kimse namaz için kuyudan abdest aldığını görse eşyasını çalan hırsıza galip gelir ve ondan intikamım alır, yahut kendisinden çalman eşyaların hemen bedelini almaya nail olur. Ve gönlü ferahlığa kavuşur.Bu rüyada eğer kuyu ve abdest bulunduysa abdestten dolayı tabir kuyudan daha kuvvetlidir. Kuyuda yıkanmanın tabiri de böyledir.Eğer bu rüya, sahibinin üzerinde borç varsa Allahü Teala (C.C.) ona borcunu ödemeyi nasip eder. Günahkar ise tövbesini kabul eder. Eğer hapis ise, Allahü Teala (C.C.) onu hapislikten kurtarır.Bir kimse rüyada kendisinin başka bir kimseye yahut başkasının kendisine kazdığı kuyudan akan veyahut duran bir su meydana çıktığım görse o kuyu herhangi bir kimseye hile edilmek için kazılmışsa o kimsenin nail olacağı bol geçime delalet eder.Rüyada bir kuyuyu görmek, üzüntüye, uğursuzluğa ve hapse delalet eder. Kuyuya düştüğünü gören kimsenin gamı gider, büyüklere yaklaşır, izzet ve yüksekliğe nail olur. Rüyayı gören alim ise ilminden istifade eder.Kendisinin muttasıf olduğu ilmiyle —özellikle tabir ilmiyle— meliklere yaklaşmaya delalet eder. Bazan, ona sevineceği bir şey ile büyük insanlardan misafir gelir.Bazan da rüyayı gören ile ailesi arasmda hayırsızlık ve kıskançlık meydana gelmesi ile rüya sahibi mağdur olur; soma onlar üzerine galip olup intikam alır. Bazan da bilahare kurtulacağı bir ithamla karşılaşır.Bazan da bu rüya üzüntü ve kederin gitmesine, gönlün açılmasına ve ihtiyaçlarının giderilmesine delalet eder. Mezkûr kuyuyu görmek, yolculuğa ve kuyunun delalet ettiği şeylere de delalet eder.

Kuyu; kadınla, suyu kadının malı ile tabir olunur. Kovası ise, bir erkekle yorumlanır. Rüyada kuyudan su içtiğini gören, karısı sayesinde mal sahibi olur. Kuyunun suyunun taşması; kadının iyiliğine, malının telef olmasına işarettir. Kuyuya saldığı kovanın boş çıktığını görenin, noksan azalı bir çocuğu olur. Bir rivayete göre, çocuk ana karnında ölür. Kuyunun suyuyla bir bitkiyi sulayan, zengin kadınla evlenir. Suladığı nebat, meyve veya tane verirse, evladı olur.Cafer-i Sadık, bu rüyayı şunlarla tabir ediyor: Evlilik, alim, büyük bir adam, ölüm ve hile.Ebu Said'ül Vaaz demiştir ki: Kuyu görmek; erkek için hayırlı ve zengin bir eştir. Rüyayı gören kadınsa, iyi huylu bir erkekle evlenir. Kuyunun suyu, maldır. Kuyunun dibine düştüğünü gören, vefat eder.Kirmani diyor ki: Rüyasında kuyu suyu içen, hasta olur. Kuyuya inen, ya hapse girer yahut öldürülür. Şayet bu rüyayı gemide görürse, suya düşer. Karada yolcuysa, yolu kesilir. Kuyudan çıkmak; her bakımdan selamete kavuşmak, şifa bulmak, serbest kalmaktır. Kuyuya düştükten sonra kendini çıkaracak kimse bulamamak, kabir ifadesidir. Kuyudan su çeken; mekruh mal kazanır. Kazancı helal olmaz. Çektiği bu suyu başka bir kaba boşaltırsa, kazandığı malı harcar. Bir kuyudan kovayla su çektiğini görenin yanında hamile varsa, oğlan doğurur. Hasta ise iyi olur. Hapisteyse, hürriyetine kavuşur.Bir rivayete göre ihtiyacı devlet büyüklere tarafından duyulur. Bazıları dediler ki kuyu, arzu olunan kadındır. Kuyunun içinde bulanık su görmek, musibet ve darlık habercisidir. Kuyuya baktığını gören, bir kadının işine bakar ve ondan hayır görür. Kuyunun kenarında durup su çekmeye teşebbüs eden, yola gider. Bir rivayete göre mala ve hayra nail olur. Kuyunun kapandığını görenin karısı, hastaysa veya lohusa ise şifa bulur.Sarnıç, su küpü, bostan kuyusu, vb. leri böyle tabir edilir.Abdulgani'en Nablusi, yukarıdaki yorumlara ilaveten şunları söylüyor: Bir kuyuyu kazıp, içinden su çıkaran; zengin bir kadınla evlenip, ona hile yapar. Su çıkmazsa, evleneceği kadın, fakirdir. Kuyudan su içmek; hileyle mal elde etmektir. Kuyu, hapse ve kaba bir adama da delildir.Bir yerdeki eski bir kuyudan su çekildiğini görmek, o civarda yaşayan cömert ve zengin birine işarettir. Fakat, bu kuyudan su taşarsa; o bölgede keder hasıl olur. Bostan için kuyu kazan, kuvvetli bir ilaç içer. Kuyudan dere gibi su aktığını ve bunun evine girdiğini gören, çok zengin olur. Evindeki kuyu suyunun dışarıya aktığını gören, malının bir kısmını kaybeder. Suyu bulanık bir kuyu görmek; zalim bir adamın hizmetinde bulunup, ondan zarar görmeye delalettir. Berrak sulu bir kuyu, iyi bir insanın hizmetinde bulunup memnun olmaktır. Kuyunun üstünde oturan, hilekar bir adamın oyunundan kurtulur.Meçhul bir mahalde susuz kuyu görmek; ecele işarettir. Kuyunun yıkılması zevcenin vefatıdır. Bir kuyuya girip ezan okuduğunu gören, sefere gider ve burada ticaret yapar yahut büyük bir memuriyete geçer. Kuyuda Ezan işiten, devlet memuru ise azl edilir, tüccarsa zarar eder. Su almak için kuyuya gitmek, kazanmak üzere yolculuğa çıkmaya delildir. Bilinmeyen bir yerde suyu tatlı br kuyu gören, refah içinde, bol rızıkla uzun bir ömür sürer.Bir kısım tabirci demiştir ki: Hanesinde veya tarlasında kuyu gören, zengin olur. Darlıktan kurtulur. Ev kuyusu, hane sahibine, mahalle kuyusu, mahalle bekçisine nispet edilerek yorumlanır. Bostan kuyusu halkın dünyalığına yahut mektep, medrese gibi müesseselere işarettir. Bir kuyudan istediği kadar su çeken muradına nail olur. Yola gittiği takdirde, çok mal kazanır. Eşi hamile ise selametle doğum yapar. Fakirse zengin olur. Bekarsa evlenir. Derin olmayan bir kuyu, cömert adama delalettir.Bazılarına göre kuyuya düşen, makamını kaybeder. Boş kullanılmaz bir kuyu görenin, işleri bozulur. Yol üzerindeki kuyu, zina eden kadına delalettir. Bir yerde zemzem kuyusu görmek; o bölgeye hayırlı, halka faydalı bir insanın geleceğine işarettir. Hayır kuyusu, sıkıntıdan kurtuluşu temsil eder. İlim sahibi bir insanın kuyudan istediği kadar su çekmesi, ilminin artacağına delalettir. Rüyayı gören fakirse, zengin olur. Bekarsa, evlenir.Karısı hamileyse; selametle kurtulur. Kuyu derinse; cimri bir adamla yorumlanır. Derin olmayan kuyu, dürüst bir adamdır. Kuyunun suyunun kuruması; küfür ve dalalettir. Bir kuyuyu yıktığını gören, bir zindanı tahrip eder ve içindekilerin kurtulmalarına vesile olur. Kuyu kazmak Bkz. Çukur Kazmak.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog