Arama

Rüyada Nuh (A.S.) Görmek

Rüyada tufan peygamberi olan Nuh Aleyhisselamı görmek Allah'a itaatle geçecek uzun ömre, aile fertlerinden ve halktan gelecek sıkıntılara, so a bunlara galip gelmeye; kafirlerin helakine ve müslümanların sevincine; Onu görmek çok yağmura, kuraklıktan kuurtulmaya; üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya; sanata, ticarete, ziraate ve yolculuğa; Nuh Aleyhisselamı görmek bazen bid'at ehlinin ve günahkarların güç bulmasına, müslümanların ise zayflamasına; Nuh Aleyhisselamın tandırını görmek yoksul için zenginliğe, şiddet halinde olan kimse için mülke, bir şeyden korkan kimse için emniyete delalet eder.

Bir kimsenin rüyasında Nuh (a.s.)'ı görmesi; o kişinin uzun ömürlü olacağına, ona büyük bir sıkıntı ve halk tarafından da bir eziyet isabet edeceğine ve sonra da onlara üstün geleceğine yorumlanır. Bir başka yoruma göre bir kimsenin rüyasında Nuh (a.s.)ı görmesi; o kimsenin keder, üzüntü ve sıkıntılarından kurtulacağına, çocuklarının kendisine karşı muhalif olmalarından dolayı zahmet ve sıkıntı çekeceğine işaret eder

Rüyada Nuh (A.S.)'ı gören kimse, uzun ömürlü olur. Ona büyük bir sıkıntı ve halk tarafından da eziyet isabet eder. Sonra onlara galip gelir ve adi bir kadından bir çocuğu olur ve bundan dolayı şükreder.Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.)'ı gören kimse, bilgili, halim, Allah (C.C.)'a itaat uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak onlara galip gelir ve büyük bir memuriyete nail olur. Arkadaşları ona itaatsızlıkta bulunurlar, sonra Allah (C.C.)'m izni ile onlara galip gelir.Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.) 'ı görmek, o sene çokça yağmur yağmasına delalet eder. Çünkü Nuh (A.S.) zamanmda sular taşmıştır, dediler.Rüyada Nuh (A.S.)'ı gören kimsenin bir düşmanı bulunmasına, komşularının onu çekememesine, yakında onlardan kurtulacağına ve Allah (C.C.)'m onlardan intikam alacağına delalet eder.Bazı tabirciler, rüyada Nuh (A.S.) 'ı görmek, kafirlerin helak olmasına ve Müslümanların da kurtuluşlarına delalet eder, dediler. Eğer Nuh (A.S.) kıtlık bir zamanda görülse kurtulacaklarına delalet eder.Nuh (A.S.)'ı görmek, günahkar ve bid'at ehlinin kuvvetlenmesine ve ehl-i imanın da zayıflamasına delalet eder. O'nu görmek Allah (C. C.)'a itaatla uzun ömür, iyiliklerin ve kötülükten nehyetmektir.Rüyayı gören melik ise, tebaası ona isyan eder ve açıkça ona düşmanlık yaparlar. Nuh (A.S.) 'ı görmek, ismine ve kelimenin türetilme-sine göre ağlamaya ve feryad etmeye delalet eder. Nuh (A.S.)'ı görmek, ailesiyle düşman olmaya ve onlara galip gelmeye delalet eder.Nuh (A.S.)'ı görmek, kıtlık ve fiyatların pahalı olmasına delalet eder.Bazan Hz. Nuh'u görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya, yağmur yağmasına ve çocuklarının kendisine karşı muhalif harekette bulunmalarından dolayı sıkıntı ve zahmet çekmeye delalet eder. Bazan da san'at, ticaret, ziraat, gemileri tesviye etmeye, denizde yolculuk yapmaya ve cinsleri muhtelif eşya almaya delalet eder.Nuh (A.S.)'ı görmek, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese delalet eder. Çünkü Nuh (A.S.), onları Allah (C.C.)'ın izniyle gemiye almıştı. Bazan da O'nu görmek, sorulan soruyu reddetmeye ve ailesi hakkında yaptığı kusurlara pişman olmasına delalet eder. Bazan da rüya sahibinin evladından birisi dininden veya mezhebinden döner ve o halde ölür. Bazan da rüya sahibinin tavassutu reddedilir.Bir kadının rüyada Nuh (A.S.)'ı görmesi, kocasına ait olmasına, kavmi, kabile ve mahrem akrabaları içinde itaat etmesine delalet eder. Kadınlardan birisinin rüyada Lut (A.S.)'ı görmesinin tabiri de, böyledir. Ancak bir kadmın rüyada Firavunu görmesi böyle değildir. Bu halde tabir, o kadınım Allah (C.Cj a itaat ve inkıyad etmesine ve imanını gizli tutmasına dflalet eder.

Nuh (A.S.)ı görmek; uzun ömür ve düşmandan zarar görmek fakat, sonunda selamete çıkmaktır. Rüya sahibine düşmanları ve akrabalarınca haset edilir. Kıskanılır. Lakin Allah (C.C.) onu bu kıskançların şerrinden korur.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog