Arama

Rüyada Ömer (R.A.) Görmek

Halife Hazret-i Ömer'i (r.a.) görmek uzun ömre, hakkı ve gerçeği çekinmeden söylemeye ve onu cesaretle savunmaya, iş ve gayretin makbul olmasına, umreye gitmeye, adaletle iş görmeye, hak ve batılın arasını ayırmaya, bolluk ve berekete, düzenin adil ve ahenkli olmasına, Onun elbisesini giymek yolunu izlemeye yahut şehadete, Onunlu el sıkışmak himeyeye, anlayış ve ferasete, dünyada genişliğe ve takvaya, Bir yöneticinin onu görmesi ülkeler fethetmeye, adalet ve dosdoğru istikamet tuturmaya, yönetimde otorite ve halka merhamet ölçüsünü iyi kurmaya delalet eder.

Bu kelimenin yorumu için "Al-i Nebi ve Ashâb-ı Kiram" kelimesine bakınız.

Hz. Ömer'i, rüyada gören kimsenin, ömrü uzun, işi makbul olur ve pervasızca hakkı söyler. Bazan da o kimse, Umre haccı yapar. Rüyada Hz. Ömer (R. A.)ie musafaha yaptığını görse, dünyada genişliğe, takvaya, anlayışlı olmaya ve himayeye delâlet eder. Çünkü Hz. Ömer (R.A.)'m şöhreti onun faziletini anlatmaktan müstağni küar.Hz. Ömer (R.A.) i dargm gören kimse, Allah (C.C.)'m rızasını arar, iyilikle emir ve kötülükten nehyeder. Bir kimse Hz. Ömer (R. A.) i kıtlık olan bir şehirde görse, oraya yağmur yağar ve orada bereket, feyiz ve fetihler olur. Eğer o şehirde zulüm gibi şeyler varsa, adalet tecelli etmesiyle mahvolur. Rüyada Hz. Ömer (R.A.) in kendisini kamçı ile dövdüğünü ve cezalandırmakla korkuttuğunu gören kimse, bulunduğu halden dönsün. Bazan da Hz. Ömer (R.A.) in görüldüğü şehire, sultan veya rüya sahibinin görmediği bir fakir gelir.Rüyada Hz. Ömer (R.A.)'m suretine girdiğini veya onun elbisesini giydiğini gören kmseye, haline uygun bir şey verilir. Bazan da o kimse, şehid olarak ölür.Bir kimse rüyada Hz. Ömer (R.A.) i sevinçli görse, rüya sahibinin sünnete riayet ettiğine delâlet eder. Hz. Ömer (R.A.) i silâhlı olarak asker içerisinde bulunduğunu gören kimse, muttaki, halktan korkan ve emin bir kişi olur. Rüyada Hz. Ömer (R.A.) i Resulujlah ile beraber gören kimse, büyük bir hayra nail olur. Hz.Ömer'i görmek, o şahsın devrinde adalet ve hakka riayet edildiğine «Emr-i bil - maruf ve nehy-i ani'l - münker» vazifesi herkes tarafından bilindiğine ve ezanla vakitlerin ilân edilmesine delâlet eder. Çünkü ezanla vakitlerin ilân edilmesine Hz. Ömer (R.A.) sebep olmuştur. Bazan da Hz. Ömer (R.A.) i görmek, düşmanlıktan sonra sulh yapmaya, nefretten sonra sevgiye, akrabalıktan dolayı nasibe, dünyaca kudretli ve kuvvetli olmakla beraber zühdü tercih etmeye delâlet eder.Hz. Ömer (R.A.)i rüyada gören melik ise, şehirler fetheder. La-yıklyle dinî vazifeleri yerine getirir. Kendisiyle mücadele edenlere, emrine muhalefette bulunanlara ve münafıklara heybetli görünür ve tebaasına merhamet ve şefkat etmekle beraber onlara muhalif bir vaziyet alır.

İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyada Hz. Ömer Efendimizi görmek güzel yüze, uzun ömre, doğru söze, hayır işlemeye ve batıldan kaçmaya delalet eder. Onu güler yüzlü, neş'eli görmek sevinmeye işarettir. Kızgın ve üzgün görmek; musibet habercisidir. Fakir düşmek ve azl edilmektir.Hz. Ömer Efendimiz'den iyi bir şey almak; ni'met ve refah, makam, sıhhat ve selametle yorumlanır. Kötü bir şey verdiğini görmek; elbette iyi değildir. Darlık ve gü-nahla tabir edilir. Onunla konuşmak; adalete mazhar olmaktır.

FacebookTwitterWhatsapp

    © Arkeolog